Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení

Název: Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení Číslo: DNS 01 (2017/13) Popis projektu: Předmětem veřejné zakázky bylo provedení výzkumu sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení, který zahrnoval kvalitativní výzkum formou čtyř fokusních skupin, representativní kvantitativní výzkum, přípravu výzkumné zprávy a vyhodnocení výzkumnžých zjištění. Cílem projektu je zlepšit strategické řízení organizace, snížit riziko […]

Celý článek

Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách

Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR. Název: Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách Číslo: TIRDTACR819MT02 Popis projektu: Cílem minitendru je vypracovat závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách. Na příkladu Programu OMEGA zjistit a ověřit vhodné přístupy, postupy, použití vhodných metod […]

Celý článek

Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni

Název: Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni Číslo: DNS 05 (2018/04) Popis projektu: Předmětem plnění byla evaluace projektu Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Projekt byl zaměřen na plánování sociálních služeb, kdy ve spolupráci s kraji a krajskými úřady probíhalo ověřování navržených postupů způsobu nastavení, fungování a provádění změn […]

Celý článek

Socioekonomicko-demografická charakteristika krajů ČR

Název: Socioekonomicko-demografická charakteristika krajů ČR Číslo: VZMR 41/2018 Popis projektu: Předmětem veřejné zakázky je provedení analýzy na zmapování situace v oblasti stárnutí populace v ČR dle krajů s rozborem trendů v oblasti zaměstnanosti, vzdělanosti, struktury domácnosti, příjmů, výdajů, zdravotního stavu či dostupnosti sociálních služeb a důchodů. Příjemce: INESAN, s.r.o. Řešitel: Mgr. Kristýna Bernášková Členové týmu: […]

Celý článek

Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF

Název: Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF Číslo: RPD 366100/5166/17/18/56 Popis projektu: Předmětem zakázky bylo získání názorů a zkušeností žadatelů/příjemců s administrací projektů v rámci ESIF . Hlavním cílem bylo formulovat doporučení pro sjednocení pravidel a zjednodušení procesů pro žadatele/příjemce pomocí ESIF a nastavení metodického prostředí v 2021+ . Příjemce: INESAN, s.r.o. Řešitel: […]

Celý článek

Evaluace Projektu ProstorPLUS

Název: Evaluace Projektu ProstorPLUS Popis projektu: Evaluace se zaměřovala na vyhodnocení pěti klíčových oblastí organizace Prostor plus o.p.s. (strategické řízení, fundraising, lidské zdroje, marketing a PR, kvalita služeb) a zpracování doporučení pro stabilizaci a dlouhodobou udržitelnost společnosti s cílem zlepšit kvalitu poskytovaných služeb pro cílové skupiny, a to zejména v oblasti sociálního začleňování. Příjemce: INESAN, […]

Celý článek

Evaluace projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?

Název: Evaluace projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů? Popis projektu: Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, který je spolufinancován Státním fondem pro životní prostředí. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným […]

Celý článek

Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016

Název: Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016 Číslo: 1443/2016 (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000011) Popis projektu: Předmětem plnění zakázky je zjištění míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců resp. relevantních aktérů v roce 2016. Cíle zakázky: zajistit kontinuitu měření tří indikátorů výsledků pro OPTP 2014–2020 po celé programové období tak, aby bylo možné výsledky porovnat jak s […]

Celý článek

Návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207)

Název: Návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí Číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207 Popis projektu: Předmětem této zakázky je bylo zmapování podpory prevence v oblasti zdravého životního stylu a zdravého stárnutí ve 3 vyspělých evropských státech (Švédsko, Německo, Rakousko). Porovnávána byla jak systémová řešení v oblasti prevence, tak příklady dobré praxe ve vybraných státech. Dále se zakázka zaměřila […]

Celý článek