ukončené

30. 8. 2023

Standardizace edukace rodičů v rozvodu v Poradně CSS Praha

Evaluace se zaměřila na vyhodnocení celého metodického postupu vytvořenéhov projektu a implementovaného prostřednictvím Metodiky a dále na změnu, kterounový postup a zavedení Metodiky do služby OSP přinesl. Evaluace také posuzujerealizovaný projekt, resp. vyhodnocuje celkový efekt navržené intervence pro cílovéskupiny.
15. 4. 2022

Co jsem potřeboval a nedostal jsem

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření metodiky sociální práce určené pro sociální pracovníky (SP), kteří pracují s dětmi v rozvodu (především NZDM a OSP). Evaluační činnosti spočívaly v realizaci dílčích kvalitativních šetření (hloubkovérozhovory, neformální rozhovory, fokusní skupiny), dále v kvantitativní průběžných SAQ,které sloužily k zachycení změny u sociálních pracovníků podpořených v rámci projektu.
15. 6. 2021

Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence

Evaluace projektu zaměřeného na profesionalizaci sociální práce při vedení rozhovoru sociálními pracovníky (SP) se seniory v domovech pro seniory, hospicové péči či SAS pro seniory s inovativním využitím prvků metod sandplay, validace a reminiscence.
15. 6. 2021

Jak zvládnout dlouhodobou a náročnou péči

Projekt se zaměřoval na zlepšení psychického, fyzického a sociálního stavu pečujících prostřednictvím terapeutického nástroje Snoezelen, realizací svépomocných skupin, edukací CS. Cílem evaluace bylo provést vyhodnocení celého projektu a zpracovat evaluační zprávu.
15. 6. 2021

Standardizace procesu a tvorba indexu efektivity přímé práce s rodinou v (po)rozvodové situaci

Evaluace zaměřená na vyhodnocení projektu standardizace sociální práce s rodiči v rozvodové/rozchodové situaci v organizaci Espediente z.s. a tvorbu indexu efektivity sociální práce.
15. 6. 2021

Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny

Cílem evaluace bylo ověřit metodu sociálně pedagogické práce s rodinou v oblasti školství se zaměřením na včasnou detekci ohrožených dětí prostřednictvím on-line diagnostického nástroje vytvořeného k identifikaci dětí ohrožených rizikovým chováním ve školním prostředí v důsledku nestabilního rodinného zázemí.
15. 6. 2021

Inovace a standardizace sociální práce v odborném poradenství

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření inovativní metodiky sociální práce určené pro soc. pracovníky (SP), kteří pracují s rodiči v rozvodu, popř. rozpadu nesezdaného soužití (především v rámci OSP).
15. 6. 2021

Multidisciplinární specialista v praxi

Cílem projektu bylo vytvoření a pilotní ověření zcela nového pojetí profese kolizního opatrovníka jako multidisciplinárního specialisty v opatrovnickém řízení. Evaluace byla zaměřena na vyhodnocení projektu a ověření funkčnosti vytvořené Metodiky pro specialisty.
15. 6. 2021

Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell

Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce v Centru Anabell, z. ú. prostřednictvím implementace prvků evaluace do procesů výkonu sociální služby a jednotným mapováním potřeb klientů a schopnosti sociálního fungování s psychickým onemocněním.
15. 6. 2021

Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha

Evaluace projektu zaměřeného na zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním, poruchou příjmu potravy (PPP), a využití metody depistáže k nalezení ohrožených osob s PPP v rozsahu, který doposud v Anabell nebyl realizován.
15. 6. 2021

Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů

Evaluace projektu zaměřená na průběžné vyhodnocování jednotlivých klíčových aktivit, zvláštěpak na vyhodnocení KA1, jehož součástí bylo peer review diagnostických nástrojů dětským psychiatrem.
15. 6. 2021

Standardizace sociální práce v poradenství – edukaci rodičů v rozvodové/rozchodové situaci

Evaluace projektu zaměřeného na zvýšení kvality sociální práce žadatele prostřednictvím vytvoření a ověření metodiky sociální práce určené pro soc. pracovníky (SP), kteří pracují s rodiči v rozvodu/rozchodu.
15. 6. 2021

Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení výzkumu sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení, který zahrnoval kvalitativní výzkum formou čtyř fokusních skupin, representativní kvantitativní výzkum, přípravu výzkumné zprávy a vyhodnocení výzkumnžých zjištění.
15. 6. 2021

Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách

Cílem minitendru je vypracovat závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách. Na příkladu Programu OMEGA zjistit a ověřit vhodné přístupy, postupy, použití vhodných metod a technik pro evaluace programů na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách.
15. 6. 2021

Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni

Předmětem plnění byla evaluace projektu Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Projekt byl zaměřen na plánování sociálních služeb, kdy ve spolupráci s kraji a krajskými úřady probíhalo ověřování navržených postupů způsobu nastavení, fungování a provádění změn v síti sociálních služeb v kraji a jeho návaznost na systém financování sociálních služeb.
15. 6. 2021

Socioekonomicko-demografická charakteristika krajů ČR

Předmětem veřejné zakázky je provedení analýzy na zmapování situace v oblasti stárnutí populace v ČR dle krajů s rozborem trendů v oblasti zaměstnanosti, vzdělanosti, struktury domácnosti, příjmů, výdajů, zdravotního stavu či dostupnosti sociálních služeb a důchodů.
15. 6. 2021

Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF

Předmětem zakázky bylo získání názorů a zkušeností žadatelů/příjemců s administrací projektů v rámci ESIF . Hlavním cílem bylo formulovat doporučení pro sjednocení pravidel a zjednodušení procesů pro žadatele/příjemce pomocí ESIF a nastavení metodického prostředí v 2021+ .
15. 6. 2021

Evaluace pilotního programu koordinátorů participativního plánování

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění evaluace pilotního programu Koordinátoři participativního plánování pro IPR Praha. Konkrétně se jedná o sběr dat k hodnocení pilotního programu, monitorování realizace jednotlivých aktivit, vyhodnocení procesu pilotního programu a dosažení cílů, vytvoření dokumentace pro zadání metodiky dlouhodobých dopadů programu a zpětná vazba k zapracování doporučených změn do návrhu celoměstského programu.
15. 6. 2021

Nastavení sazeb jednotkových nákladů v režimu zjednodušeného vykazování v případě operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce, které jsou realizovány on-line formou pro 13. kolo a následná kola příjmů PRV – 2014–2020

Předmětem zakázky bylo nastavení stupnice jednotkových nákladů pro 13. kolo příjmu žádostí PRV dle počtu účastníků a velikostních skupin akcí pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, které jsou realizovány on-line formou.
15. 6. 2021

Evaluace projektu Krajská rodinná politika

Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“. Projekt usiluje o zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin, a to prostřednictvím sítě krajských poradců a fungování celostátní a regionálních platforem.
10. 6. 2021

Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell

Předmětem projektu bylo zpracování evaluace projektu a ověření funkčnosti vytvořené Metodiky depistáže.
10. 6. 2021

Evaluace projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?

Evaluace se zaměřuje na vyhodnocení přípravy výukových materiálů (procesní část evaluace) a na vyhodnocení účinnosti vzdělávacích nástrojů využívaných v rámci projektu Recyklohraní (výsledková evaluace).
10. 6. 2021

Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016

Předmětem plnění zakázky bylo zjištění míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců resp. relevantních aktérů v roce 2016.
14. 5. 2021

Návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207)

Předmětem této zakázky je bylo zmapování podpory prevence v oblasti zdravého životního stylu a zdravého stárnutí ve 3 vyspělých evropských státech (Švédsko, Německo, Rakousko). Porovnávána byla jak systémová řešení v oblasti prevence, tak příklady dobré praxe ve vybraných státech. Zjištěné výstupy budou výchozími předpoklady pro vytváření sociálně marketingových programů na úrovni státu, které se snaží zlepšovat kvalitu života seniorů.
1. 12. 2020

Systém detekce násilí a zneužívání seniorů (VI04000088)

Projekt si klade za cíl vytvořit softwarovou aplikaci, která umožní vyhodnotit míru ohrožení seniora násilím a zneužíváním. Projekt tak reaguje na nárůst domácího násilí souvisejícího se sociální izolací seniorů během nouzového stavu při pandemii COVID-19 a dále na dosavadní metody a techniky detekce násilí a zneužívání seniorů, které jsou verbalizované a ne vždy dostatečně zohledňují zkušenosti a hodnocení seniora.
20. 10. 2020

Analýza modelů fungování rozvojových agentur v partnerských zemích

Cílem tohoto projektu bylo získat aktuální poznatky o modelech fungování vybraných rozvojových agentur v dárcovských zemích srovnatelného zaměření s ČR, dále získat analytický podklad pro možné uspořádání zamýšlených kanceláří ČRA v prioritních zemích ZRS ČR.
20. 10. 2020

Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní (CZ.1.06.2014.221.028)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Cílem celého projektu je provést rozbor aktuálně používaných metodologických přístupů k hodnocení účinnosti sociálních kampaní a navrhnout vhodnou alternativní metodiku. Sociální kampaně se totiž zásadním způsobem odlišují od způsobu propagace výrobků či služeb.[…]
20. 10. 2020

Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění (CZ.1.02.2013.221.009)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Cílem celého projektu je identifikace a charakteristika postojů a přístupů obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění.[…]
20. 10. 2020

Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků

Projekt je založen na genderovém auditu (GA) zadaném INESANem v roce 2017, který identifikoval několik oblastí, jež vyžadují změny jak na strategické, tak na personální a organizační úrovni. Cílovou skupinou projektu jsou výzkumní a řídící pracovníci INESANu. Předmětem projektu je zlepšení pracovních podmínek a prostředí výzkumných pracovníků s ohledem na sladění pracovního a soukromého života a na rovné příležitosti v přístupu k zaměstnání a v karierním postupu.
20. 10. 2020

Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti (TIRSMZP712)

Projekt zkoumá postoje a chování veřejnosti vzhledem k výběru způsobu vytápění domácností, ke způsobu dopravy a cestování a k šetření s vodou v rámci úpravy domů a přírodě blízkému hospodaření na zahradách. Cílem je motivovat českou veřejnost k pro-environmentálnímu chování.
20. 10. 2020

Evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Cílem projektu je připravit odborně korektní, v reálných podmínkách ověřenou a certifikovanou metodiku určenou evaluátorům projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce. Metodika bude specifikovat konkrétní postupy, které by evaluátoři měli provádět při hodnocení průřezových principů, kterými jsou řádná správa věcí veřejných (good governance), lidská práva včetně rovnosti mužů a žen a šetrnost k životnímu prostředí a klimatu.
20. 10. 2020

Sebeevaluace projektu „Národní screeningové centrum programů časného záchytu onemocnění“

Evaluace projektu Národní screeningové centrum programů časného záchytu onemocnění je zaměřena jak na procesy zavádění programů časného záchytu, tak na výsledky a dopady implementace pilotních programů a celého systému časného záchytu.
20. 10. 2020

Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU (CZ.3.02.2013.221.004)

Hlavním cílem projektu je rozbor povědomí a znalostí obyvatel ČR o jednotlivých aspektech regionální politiky EU realizované v České republice prostřednictvím jednotlivých operačních programů a identifikace a verifikace klíčových postojů a preferencí veřejnosti v této oblasti.
20. 10. 2020

Přístup obyvatel ČR k Fair Trade (CZ.2.01.2011.221.001)

Cílem celého projektu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky a rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků.
20. 10. 2020

Systémy měření výkonnosti v českých organizacích (CZ.3.01.2012.221.002)

Systémy měření výkonnosti jsou dlouhodobě tématem, kterému stojí věnovat pozornost. Projekt je zaměřen na hlavní problematické oblasti hodnocení výkonnosti.
20. 10. 2020

Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR (CZ.6.06.2014.221.014)

Hlavním cílem projektu je vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti VaVaI v průmyslových podnicích působících v České republice a identifikace plánovaného využití VaVaI v budoucnu. Zjišťovány byly především způsoby aktuálního a plánovaného zajišťování projektů, financování (výše finančních prostředků přidělených na projekty výzkumu, struktura prostředků), rozsah výzkumných a vývojových kapacit, vnímání podmínek pro realizaci VaVaI, faktory ovlivňující zapojení organizací do VaVaI, spolupráce s dalšími subjekty v rámci VaVaI nebo výsledky z projektů VaVaI registrované průmyslovými podniky.
20. 10. 2020

Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely (CZ.2.03.2014.221.023)

Projekt je zaměřen na problematiku dárcovství a dobročinnosti v české společnosti. Tato oblast se zaměřuje na hodnocení pracovních a sociálních podmínek vybraných skupin obyvatel; dále se zabývá zaměstnáváním starších osob na trhu práce, rovným zacházením a dalšími tématy.
20. 10. 2020

Podmínky pro rozvoj Fair Trade v České republice (CZ.2.01.2014.221.011)

Cílem celého projektu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky, rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků a o cenové citlivosti spotřebitelských segmentů.
20. 10. 2020

Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci (CZ.6.04.2013.221.007)

Hlavním cílem realizovaného projektu je identifikace a charakteristika faktorů ovlivňujících zájem jednotlivých společenských skupin o další vzdělávání a rekvalifikaci. Mezi dílčí cíle výzkumu patří analyzovat současnou míru využívání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů jednotlivými společenskými skupinami, definovat typy vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů z hlediska zájmu uchazečů, popsat a charakterizovat klíčové motivy a stimuly využití vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, identifikovat bariéry dalšího vzdělávání.
20. 10. 2020

Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště (CZ.6.03.2013.221.005)

Problematika bezpečnosti je bezesporu jedním z hlavních témat, které obyvatelé ČR vnímají, zejména pokud jde o jejich místo bydliště. Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v březnu 2013 výzkumné šetření s názvem „Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště“, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k bezpečnosti v místě bydliště.
20. 10. 2020

Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Pardubicích

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluace zaměřené na vyhodnocení efektivnosti systému sociálního bydlení v Pardubicích.
20. 10. 2020

Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Chomutově

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluace zaměřené na vyhodnocení efektivnosti systému sociálního bydlení ve městě Chomutov.
20. 10. 2020

Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY (CZ.5.01.2013.221.008)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 5 – Životní prostředí. Hlavním cílem je identifikovat a popsat akceptaci změn v okolí bydliště v případě strategických průmyslových a liniových staveb.
20. 10. 2020

Nákupní preference českých zákazníků a fair trade (CZ.2.01.2017.221.030)

Projekt je pokračováním těchto projektů, zkoumaná témata jsou dále doplněna o tematický blok zkoumající různé determinanty nákupního chování. Jeho cílem je rozšířit získaná data a prohloubit znalosti týkající se zákaznických preferencí jak v oblasti eticky odpovědné spotřeby (především v oblasti fair trade), ale i dalších nákupních determinant, jakými jsou například názorové vůdcovství či nákupní etnocentrismus.
20. 10. 2020

Kvalitativní šetření projektů YEI

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluačního šetření, které má vyhodnotit přínosy projektů zaměřených na zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých osob ve věku 15 až 29 let v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Iniciativa YEI).
20. 10. 2020

Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů (CZ.6.06.2014.221.013)

Hlavním cílem projektu je identifikace a vyhodnocení zkušeností průmyslových organizací s jednotlivými fázemi procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.
20. 10. 2020

Globální a lokální postoje obyvatel ČR (CZ.7.01.2018.221.031)

Projekt je tematicky zaměřen na prohloubení znalostí o identitách a postojích české společnosti. Hlavním cílem projektu je popsat identitu české společnosti s ohledem na její globální a národní charakter a další postojové orientace spojené s těmito koncepty.
20. 10. 2020

Evaluace Systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007–2013

Předmětem této zakázky bylo zpracování evaluace systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007 – 2013. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení systému vzdělávání a doporučení konkrétních aktivit pro efektivnější nastavení systému vzdělávání pro následující programové období 2014 – 2020.
20. 10. 2020

Evaluace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích

Předmětem plnění je evaluace procesní, která má za cíl zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace realizovaných aktivit a dále dopadová, jež se zaměří na zhodnocení dosažených výsledků a krátkodobé dopady projektu Systémová podpora sociální práce v obcích a 15 projektů obcí z uzavřené výzvy 03_16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí.
20. 10. 2020

Evaluace projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II.

Předmětem plnění této zakázky je zpracování a vyhotovení procesní evaluace s cílem ověřit, zda skutečný průběh realizace projektu odpovídá plánovanému nastavení projektu a zhodnotit způsob provádění projektových aktivit.