Globální a lokální postoje obyvatel ČR (CZ.7.01.2018.231.031)

Projekt je tematicky zaměřen na prohloubení znalostí o identitách a postojích české společnosti. Hlavním cílem projektu je popsat identitu české společnosti s ohledem na její globální a národní charakter a další postojové orientace spojené s těmito koncepty. Mezi dílčí cíle projektu patří:

  • Výběr vhodného nástroje pro měření sledovaných identit pomocí plošného dotazníkového šetření
  • Popis stavu globální a národní identity u českých obyvatel
  • Popis stavu kosmopolitismu a místní orientace u Čechů
  • Popis vztahů mezi sledovanými koncepty

Mezi hlavní výstupy patří dva popularizační články Vnímání globální identity v krajích ČR a Národní identita Čechů jako vysvětlení zisků radikálně populistických (pravicových) stran?

Dále byly vytvořeny letáky soustřeďující se vždy na konkrétní témata. Dosud bylo vytvořeno devět přehledových letáků.

Kosmopolitismus – zájem o cizí kultury

Zájem o světové dění

Kontakt s lidmi z cizích zemí

Názorová otevřenost

Tradicionalismus

Kosmopolitismus vs. Patriotismus

Etnocentrismus vs. názorová otevřenost

Kosmopolitismus jako výraz touhy po unikátních výrobcích

Vliv jednotlivce na situaci v rozvojových zemích