Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660

Doba realizace projektu: 1. ledna 2020 – 31. prosince 2022

Podpořeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jehož poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

MSMT

Popis projektu

Projekt vychází ze zpracované Strategie rozvoje VO, zaměřené mimo jiné na internacionalizaci výzkumné organizace. Cílem projektu je strategické nastavení a rozvoj mezinárodní a mezisektorové spolupráce se zahraničními organizacemi, vytvoření bilingvního prostředí potřebného pro úzkou spolupráci se zahraničními experty a výzkumnými pracovníky a posílení povědomí o činnosti VO.

Cíle projektu

Cílem projektu je: 

a) zlepšit řízení mezinárodní spolupráce,
b) vytvořit bilingvní výzkumné prostředí,
c) zlepšit mezisektorovou spolupráci a komercializaci výsledků výzkumné činnosti.
d) zlepšit prezentaci a networking vědecko-výzkumné činnosti na mezinárodní úrovni.

Stanovených cílů bude dosaženo participativní přípravou základních dokumentů a jejich postupným zaváděním.

Cílové skupiny

Cílovými skupinami jsou samotný INESAN v roli zaměstnavatele a jeho zaměstnanci. Jedná se o výzkumné a administrativní pracovníky/ice žadatele.

Místo realizace

Hl.m. Praha

USA

Rakousko

Německo

Velká Británie

Realizátor

Název: INESAN, s.r.o.

IČ: 24759384

Ulice: Sokolovská 351/25

Město: Praha 8

PSČ: 186 00

Kontaktní osoba: Ing. Jana Menšíková, jana.mensikova@inesan.eu, tel.: +420 728 449 211