Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016

Název:Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016
Číslo:1443/2016 (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000011)
Popis projektu:Předmětem plnění zakázky je zjištění míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců resp. relevantních aktérů v roce 2016. Cíle zakázky: zajistit kontinuitu měření tří indikátorů výsledků pro OPTP 2014–2020 po celé programové období tak, aby bylo možné výsledky porovnat jak s výchozími hodnotami v roce 2014, tak s roky následujícími; zmapovat spokojenost relevantních aktérů zapojených do řízení ESI fondů v jednotlivých oblastech vypočítat změny mezi lety 2014, 2015 a 2016 a jejich statistickou významnost; analyzovat současný stav plnění úkolů vzešlých z předchozích šetření; definovat metodologii sběru dat o korupci a následně doplnit dotazníkové šetření o problematiku vnímání korupce v ESI fondech.
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Řešitel:Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Členové týmu:Ing. Jana Menšíková
Ing. Otakar Ďurďa
Mgr. Kristýna Bernášková
Poskytovatel:Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Doba řešení:11/2016–03/2017
Výsledek:Indikátory spokojenosti (závěrečná zpráva)
Vnímání korupce v rámci ESI fondů (závěrečná zpráva)
Indikátory spokojenosti 2016 (technická zpráva)