60% hlavních pečujících se stará o nesoběstačného seniora z důvodu silných citových vazeb

Výzkum: Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora Výzkum uskutečněný na vzorku 1223 hlavních pečujících ukázal, že důležitým předpokladem pro rozvoj a fungování neformální péče je kvalita vztahu mezi hlavními pečujícími a opečovávanými seniory. Tři pětiny hlavních pečujících (60 %) totiž uváděly, že se o nesoběstačného seniora starají […]

Celý článek

57% hlavních pečujících jsou dcery nebo synové

Výzkum: Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora Největší podíl mezi hlavními pečujícími zahrnutými ve vzorku zaujímají dcery a synové opečovávaných seniorů – jejich podíl dosahuje 57%. Druhou nejpočetnější skupinou jsou partneři opečovávaných, tj. manželky a manželé (popř. partnerky a partneři). Žádný z dalších příbuzenských vztahů nepřesahuje mezi […]

Celý článek

76% hlavních pečujících o nesoběstačného seniora jsou ženy

Výzkum: Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora Z výzkumu uskutečněného na vzorku 1223 hlavních pečujících vyplynulo, že 76 % hlavních pečujících jsou ženy. Značná část jich je navíc zaměstnána, což na pečující ženy klade vysoké nároky spočívající ve sladění poskytované péče s pracovními povinnostmi. V této souvislosti […]

Celý článek

Pokud se starají hlavní pečující sami, je rozsah jejich péče přibližně 60 hodin týdně

Výzkum: Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora Z výzkumu uskutečněného na vzorku 1223 hlavních pečujících je patrné, že nejčastěji hlavní pečující spolupracují s dalšími členy své vlastní rodiny či s ostatními rodinnými příslušníky bez asistence profesionálních sociálních pracovníků. Konkrétně se lze s tímto způsobem zajištění neformální péče […]

Celý článek

Čtvrtina pečujících věnuje péči 50 až 99 hodin týdně, což je přibližně dvojnásobek plného pracovního úvazku

Výzkum: Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora Z výzkumu, který INESAN provedl na vzorku 1223 hlavních pečujících se ukázalo, že šest procent hlavních pečujících uvádí, že při poskytování neformální péče spolupracuje s poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb. Řešitel výzkumu, Jiří Remr, doplňuje: „Většinu zátěže nesou hlavní pečující, […]

Celý článek

42% hlavních pečujících uvádějí, že si nemohou dovolit hradit služby, které nastalá situace vyžaduje

Výzkum: Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora Z výzkumu provedeného na vzorku 1223 hlavních pečujících vyplývá, že dvě pětiny dotázaných hlavních pečujících nemají dostatek finančních zdrojů na úhradu výdajů spojených s péčí. To je dáno jednak celkově nižšími příjmy hlavních pečujících (ze 30 % jsou tito pečující […]

Celý článek

Výzkum seniorů ve vztahu k bydlení lze shrnout do několika klíčových oblastí.

Variabilita obytného prostoru by měla umožňovat jeho snadnou adaptabilitu v návaznosti na potřeby obyvatel, jež se mění v průběhu života. Významným prvkem je v tomto ohledu široce pojatá bezbariérovost. Z výsledků výzkumu se ukazuje, že právě existence bariér nutí řadu seniorů v pozdějším věku ke změně bydlení, což s sebou nese přinejmenším ztrátu dlouhodobě budovaných […]

Celý článek

Sociální bydlení je většinou veřejnosti v Česku považováno za potřebné a užitečné.

Dle přesvědčení většiny obyvatel Česka by sociálních bytů mělo být více než nyní, což pochopitelně naráží na nedostatečný bytový fond, kterým jednotlivé obce disponují. Dvě pětiny obyvatel by neměly problém se sociálními byty přímo v jejich vlastní čtvrti. Přijatelnost sociálního bydlení se přitom liší dle velikosti obce, v menších obcích je sociální bydlení akceptováno ve […]

Celý článek

Právě jsme dokončili projekt, který základním školám pomůže zlepšit komunikaci se zákonnými zástupci.

Současná společnost prochází velkými změnami v komunikaci, které se odráží také ve fungování základních škol. Také tyto organizace se postupně elektronizují a ke komunikaci již standardně využívají informační a komunikační technologie. Používání velkého množství komunikačních kanálů však často vede k tomu, že komunikace se stává nepřehlednou a roztříštěnou. Pokud jsou pak nástroje využívány nedostatečně, jsou […]

Celý článek

Další z našich expertů na mezinárodní konferenci!

Dne 11. 6. 2021 vystoupila kolegyně Mgr. Petra Ponocná, Ph.D. přes online platformu Zoom na 8th Ethnography and Qualitative Research Conference pořádané Univerzità di Trento s příspěvkem nazvaným Researching memorialization practices in the middle-class society in Mexico City: methodological challenges related to the reflexivity and emotions in the field. Petra přednášela v rámci panelu s názvem Exploring Death […]

Celý článek