Jak se z člověka stane neformální pečující?

Dle výpovědí samotných respondentů, kteří se stali hlavními pečujícími, lze identifikovat dva hlavní způsoby. V případě prvního způsobu se z konkrétního člena rodiny stává pečující spontánně. Role neformálního pečujícího se v tomto případě může utvářet dlouhodobě, postupně se mohou upřesňovat konkrétní činnosti a vymezovat očekávání spojovaná s danou rolí, ať už ve vztahu k opečovávanému seniorovi, tak i ve vztahu […]

Celý článek

Jaké události vedou ke změně způsobu poskytování neformální péče?

Neformální péče s sebou nese různý počet podstatných změn v životních podmínkách dané dyády (pečující–senior). Neformální pečující považují za podstatné takové změny, kdy dochází ke změně způsobu poskytování péče a kdy si situace vynutí novou formu péče. Příkladem podstatné změny může být začátek využívání sociální služeb. Podstatné změny jsou dle odpovědí hlavních pečujících obvykle vyvolány snížením soběstačnosti […]

Celý článek

Neformální pečující se během dlouhodobé péče adaptují

V průběhu poskytování péče lze identifikovat různě dlouhé časové úseky, které poskytují pečujícím možnost se vypořádat s danou situací. Sami hlavní pečující v tomto ohledu poukazují na relativně poklidný průběh provázený jen nepodstatnými změnami, což jim umožňuje osvojit si potřebné dovednosti, získat a doplnit si potřebné znalosti a postupně zlepšit nevyhovující prvky péče. Hlavní pečující dle svých odpovědí […]

Celý článek

Jaké změny neformální péče zvyšují stresovou zátěž pečujících?

V průběhu péče dochází ke stabilizaci role pečujících. V tomto období si totiž hlavní pečující svou roli už ve většině případů osvojili, získali klíčové dovednosti, vyhledali relevantní kontakty a vytvořili si síť pomocníků, ať už z ostatních členů rodiny, či profesionálů – poskytovatelů terénních sociálních služeb. Významná část pečujících proto poukazuje u této etapy péče na subjektivně vnímané […]

Celý článek

Co stresuje neformální pečující v počáteční fázi péče?

Počátek neformální péče je téměř ve všech případech hodnocen pečujícími jako disruptivní změna v jejich životech. Jako tako je spojena s konkrétní zátěží v několika dimenzích, resp. ohledech. Kromě fyzické zátěže jde zejména o zátěž psychickou, jež má v mnoha případech podobu strachu, nejistoty, úzkosti, pocitu vysoké odpovědnosti apod. Míru psychické zátěže dále ovlivňuje postoj/přístup seniora k péči – kooperativnost, […]

Celý článek

Úmrtí pečujícího partnera zásadně mění charakter neformální péče

Celkem 15 % dotazovaných hlavních pečujících uvedlo, že zahájilo neformální péči v reakci na úmrtí partnera opečovávaného. V těchto případech tedy péče již probíhala, nicméně měla intra-generační charakter, kdy o sebe pečovali partneři, a to buď jeden o druhého, nebo o sebe navzájem. V případě úmrtí partnera nesoběstačného seniora bylo nutné zajistit přesun péče na jiného člena rodiny/domácnosti. […]

Celý článek

Celých 13 % neformálních pečujících zahájilo péči o seniora v důsledku jeho úrazu

V případech, kdy poskytovaná péče souvisí s úrazem seniora, lze přesně identifikovat její počátek. Tím se tyto případy odlišují od ostatních, u kterých konkrétní počátek péče nelze jednoznačně určit. Platí přitom, že výskyt úrazů coby iniciačních faktorů neformální péče je rovnoměrný v celém věkovém spektru opečovávaných seniorů: kolísá mezi 8 a 17 procenty. Z pohledu pečujících jde o jeden […]

Celý článek

Onemocnění seniora zvyšuje náročnost neformální péče

Již bylo uvedeno, že onemocnění seniora, které je natolik závažné, že vede k zahájení neformální péče, bývá častější v nižším seniorském věku (do 65 let). Rovněž platí, že s věkem jeho význam klesá, neboť je nemoc seniora zastiňována zhoršeným fyzickým stavem. Pokud je poskytovaná neformální péče spojena s onemocněním seniora, velmi často je tím ovlivněn i samotný způsob poskytování […]

Celý článek

Právě jsme dokončili projekt, který základním školám pomůže zlepšit komunikaci se zákonnými zástupci.

Současná společnost prochází velkými změnami v komunikaci, které se odráží také ve fungování základních škol. Také tyto organizace se postupně elektronizují a ke komunikaci již standardně využívají informační a komunikační technologie. Používání velkého množství komunikačních kanálů však často vede k tomu, že komunikace se stává nepřehlednou a roztříštěnou. Pokud jsou pak nástroje využívány nedostatečně, jsou […]

Celý článek

Další z našich expertů na mezinárodní konferenci!

Dne 11. 6. 2021 vystoupila kolegyně Mgr. Petra Ponocná, Ph.D. přes online platformu Zoom na 8th Ethnography and Qualitative Research Conference pořádané Univerzità di Trento s příspěvkem nazvaným Researching memorialization practices in the middle-class society in Mexico City: methodological challenges related to the reflexivity and emotions in the field. Petra přednášela v rámci panelu s názvem Exploring Death […]

Celý článek