Mezi lidmi, kteří utratí za potraviny více než 3000 Kč měsíčně, se o food waste zajímá přibližně třetina dotazovaných.

Výzkum: Postojové determinanty předcházení vzniku potravinového odpadu Autor: Jiří Remr Konference: Potraviny pro budoucnost, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Praha Zájem o problematiku food waste je do značné míry podmíněn i vlastní spotřebou potravin. V tomto ohledu se na základě výsledků výzkumu, který byl proveden na vzorku 1 056 obyvatel Česka, ukázalo, […]

Celý článek

Více než 4/5 respondentů apeluje na výrobce, aby používali obaly, které by umožňovaly dělit obsah na jednotlivé menší porce.

Výzkum: Postojové determinanty předcházení vzniku potravinového odpadu Autor: Jiří Remr Konference: Potraviny pro budoucnost, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha Výsledky provedeného výzkumu dokumentují úzký vztah mezi food waste a druhem obalů, ve kterých se potraviny prodávají. Více než čtyřpětinová většina ze vzorku 1 056 respondentů reprezentujících obyvatele Česka apeluje na výrobce, aby používali obaly, […]

Celý článek

Dvě pětiny dotazovaných uvedly, že vyhazují potraviny, aniž by je stačily včas otevřít.

Výzkum: Postojové determinanty předcházení vzniku potravinového odpadu Autor: Jiří Remr Konference: Potraviny pro budoucnost, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha Z výzkumu provedeného na vzorku 1056 obyvatel Česka se ukazuje, že podstatným faktorem, který přispívá k plýtvání potravinami v domácnostech, je chybějící či nevhodný způsob plánování nákupů. Dvě pětiny dotazovaných totiž poukazují na to, že nevědí, […]

Celý článek

Vyhazování nevyužitých potravin z akcí typu 2+1 zdarma přiznávají téměř dvě pětiny respondentů.

Výzkum: Postojové determinanty předcházení vzniku potravinového odpadu Autor: Jiří Remr Konference: Potraviny pro budoucnost, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha Z již prezentovaných výsledků výzkumu, který jsme provedli na vzorku 1056 obyvatel Česka, se ukázalo, že přibližně 40 % respondentů vyhazuje potraviny v neotevřených obalech. V této souvislosti je významný jeden související poznatek, a to, že 31 % […]

Celý článek

Celkem 64 % dotazovaných má za to, že pro řadu potravin je lepší používat vlastní obaly než ty původní od výrobců.

Výzkum: Postojové determinanty předcházení vzniku potravinového odpadu Autor: Jiří Remr, 24. října 2022, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha Výsledky výzkumu provedeného na vzorku 1056 obyvatel Česka dokládají, jak významný je časový faktor při nakládání s potravinami. Faktor času má přitom řadu praktických souvislostí, kdy je mj. zřetelně patrný v případě podílu respondentů, kteří vyhazují […]

Celý článek

43 % respondentů se při nakupování potravin často řídí nákupním seznamem.

Výzkum: Postojové determinanty předcházení vzniku potravinového odpadu Autor: Jiří Remr, 24. října 2022, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha Z výzkumu provedeném na vzorku 1 056 obyvatel Česka vyplynulo, že 47 % respondentů kontroluje před nákupem stav zásob a 43 % si napíše nákupní seznam. Nákup potravin dle předem připraveného seznamu souvisí mj. s pohlavím, […]

Celý článek

Výzkum seniorů ve vztahu k bydlení lze shrnout do několika klíčových oblastí.

Variabilita obytného prostoru by měla umožňovat jeho snadnou adaptabilitu v návaznosti na potřeby obyvatel, jež se mění v průběhu života. Významným prvkem je v tomto ohledu široce pojatá bezbariérovost. Z výsledků výzkumu se ukazuje, že právě existence bariér nutí řadu seniorů v pozdějším věku ke změně bydlení, což s sebou nese přinejmenším ztrátu dlouhodobě budovaných […]

Celý článek

Sociální bydlení je většinou veřejnosti v Česku považováno za potřebné a užitečné.

Dle přesvědčení většiny obyvatel Česka by sociálních bytů mělo být více než nyní, což pochopitelně naráží na nedostatečný bytový fond, kterým jednotlivé obce disponují. Dvě pětiny obyvatel by neměly problém se sociálními byty přímo v jejich vlastní čtvrti. Přijatelnost sociálního bydlení se přitom liší dle velikosti obce, v menších obcích je sociální bydlení akceptováno ve […]

Celý článek

Právě jsme dokončili projekt, který základním školám pomůže zlepšit komunikaci se zákonnými zástupci.

Současná společnost prochází velkými změnami v komunikaci, které se odráží také ve fungování základních škol. Také tyto organizace se postupně elektronizují a ke komunikaci již standardně využívají informační a komunikační technologie. Používání velkého množství komunikačních kanálů však často vede k tomu, že komunikace se stává nepřehlednou a roztříštěnou. Pokud jsou pak nástroje využívány nedostatečně, jsou […]

Celý článek

Další z našich expertů na mezinárodní konferenci!

Dne 11. 6. 2021 vystoupila kolegyně Mgr. Petra Ponocná, Ph.D. přes online platformu Zoom na 8th Ethnography and Qualitative Research Conference pořádané Univerzità di Trento s příspěvkem nazvaným Researching memorialization practices in the middle-class society in Mexico City: methodological challenges related to the reflexivity and emotions in the field. Petra přednášela v rámci panelu s názvem Exploring Death […]

Celý článek