Systém detekce násilí a zneužívání seniorů (VI04000088)

Projekt si klade za cíl vytvořit softwarovou aplikaci, která umožní vyhodnotit míru ohrožení seniora násilím a zneužíváním.

Projekt je spolufinancován se státní podporou Ministerstva vnitra ČR.

 

Název: Systém detekce násilí a zneužívání seniorů
Číslo: VI04000088
Popis:  Projekt si klade za cíl vytvořit softwarovou aplikaci, která umožní vyhodnotit míru ohrožení seniora násilím a zneužíváním. Projekt tak reaguje na nárůst domácího násilí souvisejícího se sociální izolací seniorů během nouzového stavu při pandemii COVID-19 a dále na dosavadní metody a techniky detekce násilí a zneužívání seniorů, které jsou verbalizované a ne vždy dostatečně zohledňují zkušenosti a hodnocení seniora.
Aplikace bude navržena na základě výsledků sekundární analýzy dat a kvalitativního sociologického a psychologického výzkumu multidisciplinárním týmem. Aplikace bude mít podobu jednoduché počítačové simulace, kterou bude senior ovládat na elektronickém zařízení.
Příjemce: INESAN, s.r.o.
Poskytovatel: MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
Řešitel:  Mgr. Petra Ponocná Ph.D.
Členové týmu:  Ing. Mgr. Jiří Remr Ph.D.
Mgr. Kristýna Bernášková
Ing. Ota Ďurďa
Jindřich Karaus
Mgr. Anna Francová
Ing. Jana Menšíková
Doba řešení:  01/2021 – 12/2022
Plánované výsledky:

Softwarová aplikace
Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva

Letáky:

Míra samostatnosti seniorů z pohledu zdravotního stavu

Současné využívání poradenských služeb v oblasti domácího násilí

Sociální konformita

Současná situace seniorů_extraverze

Současná situace seniorů_přívětivost

Současná situace seniorů_svědomitost

Současná situace seniorů_emoční stabilita

Současná situace seniorů_intelekt

Pocit bezpečí seniorů

 Index generalizované úzkostné poruchy (GAD-7)

Geriatrická škála deprese (GDS-15)

 Lubben Social Network Scale_rodina

Lubben Social Network Scale_sousedé

Index ZBI_Zarit Burden Interview

Kontakt seniorů se sociálním okolím

Index of Family Relations_IFR

Vztahy v rodině

Index úzkostnosti (ECR-R)

Index vyhýbavosti (ECR-R)

Vulnerability to Abuse Screening Scale (VASS)