TD020330: Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

V rámci tohoto projektu zpracoval INESAN formou subdodávky výzkumné šetření pro realizátora projektu, kterým byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Projekt byl řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR.

Cílem výzkumného šetření bylo získat podrobné informace o možnostech začleňování osob v předseniorském věku (tj. 55–64 let) a seniorů (tj. osob ve věku 65 a více let) za účelem identifikace a formulace doporučení ke zlepšení podmínek pro zajištění nezávislého života těchto osob.

Výzkumné šetření bylo zaměřeno na popis objektivních charakteristik, které zahrnují stávající životní podmínky osob v před-seniorském věku i seniorů a odhad předpokladů pro úspěšné začlenění těchto osob. V rámci provedeného výzkumu byly rovněž podrobně analyzovány postoje respondentů k samotnému začleňování a k jeho možným formám. V neposlední řadě se výzkum věnoval preferencím osob v před-seniorském věku a seniorů ve vztahu k využívání služeb, jež mohou zvýšit kvalitu života. Tematicky výzkum zkoumal celkem pět hlavních oblastí, a to ekonomickou situaci domácností, jejich sociální prostředí, zdravotní situaci, využívané a preferované sociální služby a rizikové jevy přispívající k sociálnímu vyloučení.

Hlavní zjištění z uvedených pěti oblastí byly zpracovány do několika krátkých článků shrnujících nejvýznamnější oblasti výzkumného zájmu. Jak již bylo předestřeno výše, senioři byli požádáni o zhodnocení ekonomické situace své domácnosti neboť, finanční prostředky jsou významným faktorem jejich soběstačnosti a nezávislosti. Neméně důležité je pro seniora jeho nejbližší sociální okolí a důležitost budování vzájemného vztahu. Další ze série článků tak přináší informace o důležitosti respektování přání a názorů seniorů (TODO) ze strany jejich nejbližšího okolí. Klíčovou oblastí pro seniory je rovněž jejich zdravotní stav. Pozornost tedy byla věnování sebehodnocení zdravotního stavu (TODO) z pohledu seniora. Oblastí, která dále hraje významnou roli v problematice sociálního začleňování, jsou poskytované sociální služby. V rámci výzkumu bylo sledováno využívání služeb zaměřených jak na volnočasové aktivity, tak také na služby související s léčebnými aktivitami. Nejčastěji využívané volnočasové aktivity z pohledu seniorů (TODO) jsou tak předmětem jednoho z těchto článků. Zájem a využívání sociálních služeb (TODO) byl sledován nejen dle definice zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale i v rámci dalších služeb, které tento zákon nepostihuje. Poslední oblastí byly rizikové životní situace (TODO), které přispívají k sociálnímu vyloučené seniorů. Článek představuje šest identifikovaných rizikových faktorů, které mohou významně přispět k sociálnímu vyloučení seniorů.

Dokumenty ke stažení:

Odborné články:

Hodnocení ekonomické situace domácnosti seniora – INESAN