• Témata

  • Typy projektů

  • Stavy projektů

15. 4. 2022

Co jsem potřeboval a nedostal jsem

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření metodiky sociální práce určené pro sociální pracovníky (SP), kteří pracují s dětmi v rozvodu (především NZDM a OSP). Evaluační činnosti spočívaly v realizaci dílčích kvalitativních šetření (hloubkovérozhovory, neformální rozhovory, fokusní skupiny), dále v kvantitativní průběžných SAQ,které sloužily k zachycení změny u sociálních pracovníků podpořených v rámci projektu.
28. 6. 2021

Domov domovem, aneb jak stavět a rekonstruovat domovy pro seniory

Cílem projektu je zvýšit spokojenost klientů a pracovníků v nově postavených či rekonstruovaných pobytových sociálních službách pro seniory. Toto bude naplněno skrze vytvoření manuálu pro zadavatele veřejných zakázek, jehož součástí bude nástroj pro vyhodnocení ergonomie současné či plánované stavby z hlediska poskytování péče a manuálu (učebnice) pro architekty, jehož součástí budou kromě bezbariérovosti prostoru i doporučení pro zjednodušení poskytování individuální péče a zlepšení prostředí domovů pro klienty, se zaměřením na podporu jejich psychického stavu a aktivního trávení volného času.
15. 6. 2021

Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence

Evaluace projektu zaměřeného na profesionalizaci sociální práce při vedení rozhovoru sociálními pracovníky (SP) se seniory v domovech pro seniory, hospicové péči či SAS pro seniory s inovativním využitím prvků metod sandplay, validace a reminiscence.
15. 6. 2021

Jak zvládnout dlouhodobou a náročnou péči

Projekt se zaměřoval na zlepšení psychického, fyzického a sociálního stavu pečujících prostřednictvím terapeutického nástroje Snoezelen, realizací svépomocných skupin, edukací CS. Cílem evaluace bylo provést vyhodnocení celého projektu a zpracovat evaluační zprávu.
15. 6. 2021

Standardizace procesu a tvorba indexu efektivity přímé práce s rodinou v (po)rozvodové situaci

Evaluace zaměřená na vyhodnocení projektu standardizace sociální práce s rodiči v rozvodové/rozchodové situaci v organizaci Espediente z.s. a tvorbu indexu efektivity sociální práce.
15. 6. 2021

Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny

Cílem evaluace bylo ověřit metodu sociálně pedagogické práce s rodinou v oblasti školství se zaměřením na včasnou detekci ohrožených dětí prostřednictvím on-line diagnostického nástroje vytvořeného k identifikaci dětí ohrožených rizikovým chováním ve školním prostředí v důsledku nestabilního rodinného zázemí.
15. 6. 2021

Inovace a standardizace sociální práce v odborném poradenství

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření inovativní metodiky sociální práce určené pro soc. pracovníky (SP), kteří pracují s rodiči v rozvodu, popř. rozpadu nesezdaného soužití (především v rámci OSP).
15. 6. 2021

Multidisciplinární specialista v praxi

Cílem projektu bylo vytvoření a pilotní ověření zcela nového pojetí profese kolizního opatrovníka jako multidisciplinárního specialisty v opatrovnickém řízení. Evaluace byla zaměřena na vyhodnocení projektu a ověření funkčnosti vytvořené Metodiky pro specialisty.
15. 6. 2021

Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell

Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce v Centru Anabell, z. ú. prostřednictvím implementace prvků evaluace do procesů výkonu sociální služby a jednotným mapováním potřeb klientů a schopnosti sociálního fungování s psychickým onemocněním.
15. 6. 2021

Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha

Evaluace projektu zaměřeného na zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním, poruchou příjmu potravy (PPP), a využití metody depistáže k nalezení ohrožených osob s PPP v rozsahu, který doposud v Anabell nebyl realizován.