Profil

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromá vědecko-výzkumná organizace v oboru společenských věd založená v Česku. Byla založena podle pravidel stanovených Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01) a dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Je zapsána na Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Naší hlavní činností je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování, osvěty a transferu technologií či znalostí, přičemž veškerý zisk je do těchto činností zpětně investován. Vedlejší činností je pak realizace smluvního výzkumu a poradenství.

Jednotlivá oddělení se zaměřují na řešení celospolečenských témat: 

Výzkumná jednotka zastřešuje rozsáhlé zázemí organizace v oblasti metodologie aplikovaného společenskovědního výzkumu. Díky tomu v INESANu realizujeme:

  • kvantitativní a kvalitativní primární výzkumy,
  • analýzu sekundárních dat,
  • obsahové analýzy rozličných dokumentů či reanalýzy,
  • specifickou oblastí je vývoj a validizace výzkumných a evaluačních instrumentů.

Administrativní jednotka zajišťuje kompletní administrativní a podpůrnou činnost pro jednotlivá oddělení výzkumné organizace a dlouhodobě se věnuje kultivaci jejího vnitřního prostředí.

Výsledky výzkumné a evaluační činnosti INESANu průběžně publikujeme v odborném tisku a prezentujeme na odborných konferencích. Spolupracujeme s vybranými akademickými pracovišti a s orgány veřejné správy při jejich rozhodovací a řídicí činnosti. Publikace, expertízy, odborná stanoviska a posudky, které vydáváme, obsahují nezávislý pohled expertů INESAN a nejsou ovlivněny postoji donorů ani zadavatelů.

Našimi zaměstnanci jsou výzkumní pracovníci s dlouhodobými zkušenostmi v oblastech metodologie společenskovědního výzkumu, evaluací, sociální práce, ekonomie, veřejné politiky a sociální geografie.

INESAN a všichni jeho pracovníci rovněž dodržují Etický kodex.

Vize

Vizí INESANu je stát se respektovaným výzkumným centrem poskytujícím jak metodologické zázemí pro další výzkum, tak analytickou a evaluační činnost pro české, ale i zahraniční subjekty. Naším cílem je rozvíjet spolupráci s výzkumnými pracovišti, univerzitami, veřejným sektorem i soukromými subjekty z různých vědních oblastí propojujících sociálně vědní a technický výzkum s využitím inovativních technologií pro získávání a prezentování dat.

Mise

Smyslem INESANu je překonávat bariéry v praxi obvyklé pro společenskovědní výzkum. Posláním organizace je vytváření multioborových týmů obohacujících výzkum v konkrétních společenskovědních oblastech za využití moderních výzkumných a evaluačních metod. Výsledky se snažíme uplatňovat jak v základním, tak (a to především) v aplikovaném výzkumu. Snahou organizace je navazování efektivní spolupráce s univerzitami, státní správou, samosprávou, nevládními organizacemi i s dalšími aktéry veřejného či soukromého života v českém, ale i mezinárodním prostředí.

Hlavní činnost

Základní a aplikovaný výzkum

Hlavní činnost INESANu představuje provádění základního a aplikovaného výzkumu v oboru společenských věd.

Zákon č. 130/2002 Sb. definuje základní výzkum jako: „teoretickou nebo experimentální práci prováděnou zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi“. Zákon tedy nekonkretizuje věcnou podstatu teoretické a experimentální práce, ale poukazuje na získávání nových vědomostí a na skutečnost, že poznatky základního výzkumu nejsou primárně určeny pro využití v praxi.

V rámci základního výzkumu vyvíjí INESAN činnost ve třech tematicky zaměřených oblastech (odděleních), ve kterých se výzkumní pracovníci zabývají zkoumáním vybraných společenských jevů. INESAN usiluje o objasnění příčin a vnitřní povahy zkoumaných jevů s cílem obohatit dosavadní vědění o nové a unikátní zjištění a dále o šíření poznatkové základny v rámci odborné i laické veřejnosti.

Projekty aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny zejména na využití teoretických znalostí v praxi. Zákon č. 130/2002 Sb. za aplikovaný výzkum považuje „teoretickou a experimentální práci zaměřenou na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů či služeb“. Podobně jako v případě základního výzkumu se jedná o systematickou teoreticko-experimentální práci, ovšem s tím rozdílem, že projekty aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny na získání těchto poznatků přímo využitelných v konkrétních rozhodovacích situacích.

INESAN se v této oblasti zaměřuje na přípravu metodik umožňujících standardizovaným a prověřeným způsobem dosahovat vytyčených cílů. Metodiky, které INESAN připravuje, jsou zpracovávány s důrazem na způsoby (metody, modely) zkoumání konkrétních oblastí. INESAN rovněž vytváří specializované mapy s odborným obsahem přinášející regionálně diferencované pozorované skutečnosti a zjištění v rámci zkoumaných témat. V případě aplikovaného výzkumu se věnuje také vývoji softwarových aplikací vhodných pro vyhodnocování vybraných aktivit či intervencí.

Publikace a osvěta

Snahou INESANu je zvyšování povědomí o evaluacích a o možnostech jejich širokého využití. Usilujeme rovněž o rozvoj evaluační metodologie a šíření ověřených a osvědčených postupů evaluačního a společenskovědního výzkumu. 

Posláním INESANu je seznamovat odbornou i širokou veřejnost s dosaženými výsledky, a proto pravidelně připravujeme a publikujeme výsledky z realizovaných projektů a výzkumných i evaluačních šetření. Výsledky naleznete na webových stránkách v příslušných sekcích.

INESAN se stal také vydavatelem prvního časopisu zaměřeného na problematiku evaluací a evaluační praxe s názvem Evaluační teorie a praxe, který je vydáván dvakrát ročně.


Vedlejší činnost

Expertízy, odborné studie, poradenství

INESAN připravuje také odborné posudky a studie projektů/programů, vypracovává koncepční a metodické dokumenty, zpracovává již realizované projekty/programy, připravuje analýzy vedoucí k vyhodnocení dopadů konkrétních činností na vybrané cílové skupiny, dále vypracovává analýzy dat a stanovuje závěry a doporučení.

Další činností, kterou INESAN poskytuje, je příprava zadávací dokumentace k výběrovým řízením (ToR). Pomáhá tak zadavatelům formulovat konkrétní otázky a požadavky týkající se přípravy evaluačních projektů či zadávací dokumentace.


Smluvní výzkum

INESAN realizuje smluvní výzkum, který obsahuje služby jak pro komerční sféru, tak pro veřejné instituce a je vždy prováděn na základě konkrétní objednávky pro konkrétního zadavatele. Zajišťují jej zkušení vědečtí pracovníci INESANu s využitím svých dlouholetých zkušeností a znalostí. Spolupráce s odborníky z různých oblastí výzkumu pak INESANu umožňuje flexibilně reagovat na požadavky zadavatele a porozumět jeho potřebám. Výsledky smluvního výzkumu jsou vždy exkluzivním majetkem zadavatele.

Pro další informace o možnosti realizovat smluvní výzkum pro Vaši organizaci, nás prosím kontaktujte na info@inesan.eu.