INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromá vědecko-výzkumná organizace v oboru společenských věd založená v Česku. Byla založena podle pravidel stanovených Evropskou unií (Rámec Společenství) a dle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Je zapsána na Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Zaměřujeme se na základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šíření výsledků prostřednictvím publikování, osvěty a transferu technologií či znalostí, přičemž veškerý zisk je do těchto činností zpětně investován. Realizujeme také smluvní výzkum a poradenství.

INESAN se zaměřuje na řešení celospolečenských témat v těchto čtyřech oblastech: Sociální, zdravotní a pečovatelské otázky, Rozvoj komunity, Správa životního prostředí a zdrojů a Etické a udržitelné postupy.

Naším cílem je rozvíjet spolupráci s výzkumnými pracovišti, univerzitami, veřejným sektorem i soukromými subjekty z různých vědních oblastí propojujících sociálně vědní a technický výzkum s využitím inovativních technologií pro získávání a prezentování dat.

Smyslem INESANu je překonávat bariéry v praxi obvyklé pro společenskovědní výzkum a navazovat efektivní spolupráci s univerzitami, státní správou, samosprávou, nevládními organizacemi i s dalšími aktéry veřejného či soukromého života v českém, ale i mezinárodním prostředí.

Výsledky výzkumné a evaluační činnosti INESANu průběžně publikujeme v odborném tisku a prezentujeme na odborných konferencích. Spolupracujeme s vybranými akademickými pracovišti a s orgány veřejné správy při jejich rozhodovací a řídicí činnosti. Publikace, expertízy, odborná stanoviska a posudky, které vydáváme, obsahují nezávislý pohled expertů INESAN a nejsou ovlivněny postoji donorů ani zadavatelů.

Našimi zaměstnanci jsou výzkumní pracovníci s dlouhodobými zkušenostmi v oblastech metodologie společenskovědního výzkumu, evaluací, sociální práce, ekonomie, veřejné politiky a sociální geografie.

INESAN a všichni jeho pracovníci rovněž dodržují Etický kodex. INESAN rovněž v rámci své činnosti dbá na Genderový plán.

 

Vize

Vizí INESANu je vybudovat respektované výzkumné centrum poskytujícím jak metodologické zázemí pro další výzkum, tak analytickou a evaluační činnost pro české, ale i zahraniční subjekty.

Mise

Misí organizace je vytváření multioborových týmů obohacujících výzkum v konkrétních společenskovědních oblastech za využití moderních výzkumných a evaluačních metod.

Publikace a osvěta

Snahou INESANu je zvyšování povědomí o evaluacích a o možnostech jejich širokého využití. Usilujeme rovněž o rozvoj evaluační metodologie a šíření ověřených a osvědčených postupů evaluačního a společenskovědního výzkumu.

Posláním INESANu je seznamovat odbornou i širokou veřejnost s dosaženými výsledky, a proto pravidelně připravujeme a publikujeme výsledky z realizovaných projektů a výzkumných i evaluačních šetření. Výsledky naleznete na webových stránkách v příslušných sekcích.

INESAN se stal také vydavatelem prvního časopisu zaměřeného na problematiku evaluací a evaluační praxe s názvem Evaluační teorie a praxe, který je vydáván dvakrát ročně.