• Témata

  • Kategorie výsledků

25. 7. 2023

Možnosti nových způsobů detekce násilí a zneužívání seniorů.

Souhrnná výzkumná zpráva je jedním z výstupů projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“, který byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR. Projekt byl řešen v období 2021–2022.
25. 7. 2023

Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva představuje výsledky evaluace projektu „Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell“ (reg. č. CZ.03.2.60 / 0.0 / 0.0 / 18_088 / 0010652), který realizovalo Centrum Anabell , z.ú. v období září 2019–prosinec 2021. Evaluační činnosti spočívaly v realizaci dílčích kvalitativních šetření (hloubkové rozhovory, neformálnírozhovory), dále k obsahové kvalitativní analýze zápisů v systému eQuip a v kvantitativní analýze vstupnícha výstupních dotazníků SEIQoL, které sloužily k zachycení změny u klientů podpořených v rámci projektu.
25. 7. 2023

Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva prezentuje výsledky evaluace projektu „Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózoua posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011454), který bylrealizován Centrem Anabell, z. ú. v období 1. 1. 2020–30. 6. 2022. Za hlavní evaluační přístup byla zvolena metoda most significant change a peer review vytvořených diagnostických nástrojů.
25. 7. 2023

Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva prezentuje výsledky evaluace projektu „Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011206), který byl realizován Centrem Anabell, z. ú. v období 1. 9. 2019–28. 2. 2022. Evaluační činnosti spočívaly v realizaci dílčích kvalitativních šetření (individuální hloubkové rozhovory,neformální rozhovory), dále v obsahové analýze zápisů ze systému eQuip a v kvantitativní analýze vstupních a výstupních dotazníků SEIQoL, které sloužily k zachycení změny u podpořených klientůa dotazníků na hodnocení nutričního poradenství a vyhodnocení depistáže. 
25. 7. 2023

Inovace a standardizace sociální práce v odborném poradenství. Závěrečná evaluační zpráva

Cílem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit inovativní metodiku sociální práce určenou pro sociální pracovníky (SP), kteří pracují s rodiči v rozvodové/rozchodové situaci formou odborného sociálního poradenství. Evaluace projektu průběžně sledovala realizaci projektových aktivit a tvorbu výstupů. Tyto výstupy byly podrobovány revizi ze strany evaluátorů a následně byla poskytována zpětná vazba.
25. 7. 2023

Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva prezentuje výsledky evaluace projektu „Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny“ (reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011461), který byl realizován Espediente, z.s. v období 1. 1. 2020–30. 6. 2022.
25. 7. 2023

Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell

Závěrečná evaluační zpráva informuje o průběhu řešení projektu "Implementace prvků evaluace a jednotné mapovánípotřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástrojpro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell, kdy byla průběžně sledována realizace projektových aktivit a tvorba výstupů.
11. 11. 2022

Srovnání vybraných přístupů k realizaci evaluací

Cílem statě bylo poukázat na rozmanitost, jak mohou evaluátoři přistupovatk řešení evaluačních úloh. Provedená analýza dokládá, jak pestrý je rejstřík používaných přístupů a potažmo také, k jak rozdílnému typu informací mohou evaluace založené na rozdílných přístupech vést. Text obrací pozornost k základům evaluačního myšlení a poukazuje na možnosti volby metodologického a konceptuálního rámce při řešení praktickýchúloh. Stať tedy nemá ambice poskytovat praktický návod k realizaci evaluací, nýbrž poskytuje zobecněné poznatky abstrahované od detailů rutinních evaluačních projektů.
11. 11. 2022

ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ PRO SLEDOVÁNÍ VÝKONU A EFEKTIVITY SLUŽEB

Předmětem prezentace bylo shrnutí hlavních výsledků šetření zaměřeného na sledování výkonnosti v jednotlivých typech organizací poskytujících sociální služby v ČR. Konkrétně se prezentace zaměřila na percepci výkonnosti samotných poskytovatelů sociálních služeb, na používané indikátory a na způsoby sledování vlastního výkonu.
11. 11. 2022

Typologie metaevaluací

Text v první řadě definuje metaevaluace, stručně poukazuje na okolnosti vzniku a rozvoje metaevaluací a nastiňuje typické cíle, ke kterým metaevaluační projekty spějí. Hlavní část textu je věnována doposud nepublikovanému rozboru jednotlivých typů metaevaluací; každý z přístupů je nejprve stručně charakterizován a následně jsou uvedeny aplikační přednosti a rizika spojená s jeho uplatněním.
11. 11. 2022

VYBRANÉ ASPEKTY PÉČE O SENIORY Z HLEDISKA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Závěrečná zpráva je jedním z výstupů veřejné zakázky v rámci individuálního projektu „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování“ registrovaného pod č.j. TD020330. Zpráva shrnuje hlavní zjištění a výsledky výzkumu mezi vybranými cílovými skupinami. Cílem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit empirická data, na základě kterých bude možné navrhnout (mimo jiné) doporučení pro zlepšení podmínek zajišťujících samostatný život seniorů a lidí v předdůchodovém věku.
11. 11. 2022

Participativně založené evaluační přístupy

Cílem statě je systematizovat klíčové znaky, které odlišují participativní přístupy od ostatních způsobů provádění evaluací. Na základě provedené srovnávací analýzy jednotlivých přístupů jsou proto identifikovány společné znaky, které jsou v článku představeny a vysvětleny. Ústřední část statě je věnována dvěma odlišným tradicím, s nimiž se lze v rámci participativních přístupů setkat, a to na jedné straně praktickým participativním evaluacím, jež jsou v článku reprezentovány utilizačním přístupem M. Pattona, a na straně druhé pak transformativním participativním evaluacím dokumentovaných svépomocným přístupem D. Fettermana. Předkládaná stať kromě toho poukazuje na historické souvislosti vzniku a rozvoje participativních přístupů a identifikuje jejich inspirace a ideové prameny. V tomto ohledu stať přibližuje podstatné charakteristiky dalšího z přístupů (responzivního), který měl podstatný vliv na utváření a rozvoj participativních evaluací.
11. 11. 2022

Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí

Závěrečná zpráva je jedním z výstupů veřejné zakázky v rámci individuálního projektu „Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v porovnání s činností obcí v rámci programu aktivního stárnutí - Manuál pro sociální odbory vybraných obcí“, evidované pod č.j. TD03000156. Zpráva shrnuje hlavní zjištění a výsledky výzkumu mezi vybranými cílovými skupinami. Cílem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit empirická data, na jejichž základě by bylo možné navrhnout doporučení pro zlepšení a rozvoj konceptu aktivního stárnutí.
11. 11. 2022

Stakeholders Identification Methods

Proper and comprehensive identification of all stakeholders is not only the issue in participative evaluation but having ethical and epistemological relevance it is highly important in all evaluative inquiries. To identify (and further analyze) the stakeholders is crucial part in evaluation. Presentation focuses on the current practice of stakeholders’ identification. It shows the way how to conduct this part of evaluation, offers the range of methods that might be used for stakeholders´ identification (e.g., snowball, brainstorming or the systems approach).
11. 11. 2022

Potřeby pečujících jako východisko pro evaluaci příslušných intervencí

Cílem příspěvku je představit identifikované potřeby rodinných příslušníků, kteří pečují o seniora v domácnostech, zasadit je do kontextu rodinného prostředí a uvést jednotlivé potřeby pečujících do vztahu s vybranými možnostmi, jak tyto potřeby uspokojit. Prezentované výsledky mohou přispět k optimalizaci návrhu příslušných intervencí a umožnit evaluaci jejich relevance a užitečnosti. Uváděné potřeby pečujících byly identifikovány v rámci sekundární analýzy transkriptů hloubkových rozhovorů vedených s pečujícími na téma poskytované péče.
11. 11. 2022

NIMBY EFEKT A VZTAH OBYVATEL K MÍSTU BYDLIŠTĚ

Prezentace „NIMBY efekt a vztah obyvatel k místu bydliště“ je jedním z výstupů projektu č. CZ.5.01.2013.221.008 s názvem „Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY“. Předmětem prezentace bylo shrnutí hlavních výsledků šetření zaměřeného na postoje obyvatel k obci, ve které žijí. Konkrétně se prezentace zaměřila na pocit sounáležitosti obyvatel s obcí, na hodnocení její atraktivity z pohledu obyvatel a na zájem obyvatel spolurozhodovat o dalším rozvoji obce.
11. 11. 2022

Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu

Cílem studie bylo zjistit kvalitu života pacientů před a po implantaci totální endoprotézy kolenního nebo kyčelního kloubu pomocí vybraných kódů Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Soubor respondentů tvořilo 100 respondentů s osteoartrózou kolenního a 100 respondentů s osteoartrózou kyčelního kloubu, kteří byli dotazováníve dvou fázích: před operací a po operaci (za 3 a 6 měsíců). Hodnotícím nástrojem byla Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.
11. 11. 2022

Non-governmental organizations as partners: Obstacles in the EU cohesion policy?

The EU Cohesion Policy requires the interaction of the public, private and non-profit sectors in policy making. The Czech Republic presents an ideal case study for identifying the major obstacles to the successful implementation of this approach since Czech citizens evaluate Non-governmental organizations (NGOs) in their country as having less capacity to influence policies at the lowest level than NGOs in any other EU member state. The goal of the study is to identify and explain the determinants of success and failure regarding NGOs’ participation in designing public programmes.
11. 11. 2022

VNÍMÁNÍ KORUPCE V RÁMCI ESI FONDŮ

Cílem výzkumu v roce 2016 bylo shromáždit data o problematice vnímání korupce v ESIF a porovnat vnímání mezi jednotlivými stakeholdery v rámci ESI fondů (tj. zaměstnanci implementační struktury, žadatelé, členové pracovních skupin a osoby podílející se na řízení). Výsledky výzkumu umožňují nepřímo ověřit funkčnost zavedených protikorupčních opatření prostřednictvím identifikace rizikových oblastí z hlediska výskytu korupce v rámci implementace ESI fondů.
11. 11. 2022

Co‐production as an Innovative Framework for Impact Evaluation

The aim of presentation is to introduce the framework of co-production as an innovative methodological approach to impact evaluation and critically assess its main strengths and weaknesses. Co-production is documented by the case study focused on evaluation of training course effects. Presented empirical data show the epistemological improvement of impact evaluation and support the usefulness of co-production framework. Presentation describes the key methodological advances of this approach and points-out its main features.
11. 11. 2022

Soft measures and their relevance in the transition to circular economy-The case study of the Czech Republic

To accelerate the transition to a circular economy, the European member states apply a broad range of policy instruments. Based on recycling rates and public participation on recycling efforts, the Czech Republic seems to be a country that is on the regular way to a circular economy. However, the environmental effect of policy instruments (e.g. P&E campaigns) is going to be exhausted as the recycling rates are not growing significantly anymore. Those, who are convinced recyclers, are recycling today. Nevertheless, how to motivate chronic non-recyclers to increase their public participation at recycling efforts is questionable. We focus on social norms and social environment to explain their recycling behaviour. Furthermore, the awareness about waste separation belongs to important variables that determine the way how non-recyclers proceed in their recycling efforts.
11. 11. 2022

Nákup fairtradových výrobků v České republice

Cílem článku je poukázat na regionální diference týkající se nákupu fairtradových výrobků a povědomí obyvatel o těchto výrobcích. Obrat z prodeje fairtradových výrobků několik let soustavně roste, nicméně nárůst prodejů nejde ruku v ruce se změnou povědomí o fairtradových výrobcích. V článku je proto analyzován vztah mezi povědomím o fairtradových výrobcích a jejich nákupem.
11. 11. 2022

Relevance of selected measures in transition to a circular economy: The case of the Czech Republic

K urychlení přechodu na oběhové hospodářství použily evropské členské státy širokou škálu politických nástrojů. Na základě míry recyklace a účasti veřejnosti na recyklaci se zdá, že i Česko je na cestě k oběhovému hospodářství. Ekologický efekt politických nástrojů (např. propagačních a vzdělávacích kampaní) se však brzy vyčerpá, protože míra recyklace již výrazně neroste. Přesvědčení třídiči již efektivně třídí; je však otázkou, jak motivovat chronické netřídiče ke zvýšení jejich účasti na recyklaci. Článek zkoumá vliv sociálních norem a sociálního prostředí ve snaze vysvětlit recyklační chování. Kromě toho je povědomí o možnostech a programech třídění odpadu považováno za důležitou proměnnou, která určuje, jak se netřídiči chovají, pokud jde o recyklaci.
11. 11. 2022

What caregivers need?

Main goals of the presentation are: a) to introduce the needs of caregivers who provide care about elderly family member, b) to put such needs into the context of family environment and c) to relate the needs with the key risk factors. Methodology of a needs assessment, i.e., identification of the gap between current and optimal conditions for provided care was used.
11. 11. 2022

VEŘEJNÁ KONZULTACE KE ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI ČERPÁNÍ ESIF

V rámci plnění předmětu zakázky bylo provedeno výzkumné šetření, které zmapovalo názory a zkušenostižadatelů/příjemců s administrací projektů v programovém období 2014–2020. Na základě výsledků šetření bylyformulovány doporučení pro sjednocení pravidel a zjednodušení procesů pro žadatele a příjemce pomociz ESIF a nastavení metodického prostředí v 2021+. Závěrečným výstupem zakázky byla tato závěrečná zpráva.
11. 11. 2022

Conducting gender-sensitive needs assessment. The case of caregivers needs

The presentation describes methods and ways of identifying the needs of caregivers, including the setting of appropriate research tools.
11. 11. 2022

Methodological Peculiarities of Needs Assessment

Článek se zaměřuje na důležitost potřeb, které jsou zde chápány jako kritérium pro vyhodnocení užitečnosti intervenčních programů. Text navrhuje použitelný koncepční rámec toho, jaká evidence by měla být shromažďována. Dále identifikuje roli potřeb v rámci teorie změny, kterou představuje obecný logický model, a nakonec poukazuje na klíčovou situaci, kdy kritérium užitečnosti může úspěšně doplnit jiná hodnotící kritéria, jakými jsou zejména relevance a účinnost.
11. 11. 2022

Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF

V období od června do srpna 2018 byla provedena evaluace náročnosti administrace čerpání prostředků z ESIF. Souhrnný poster přináší výsledky věnované evaluaci jednotlivých fází procesu administrace z pohledu žadatelů/příjemců. Konkrétně je pozornost věnována fázi přípravy žádosti o podporu, hodnocení výzev, fázi podání žádosti o podporu, přípravě žádostí o platbu a proplácení a dalším etapám.
11. 11. 2022

Czechia

The chapter introduces evaluation experience in Czechia, a country witnessing strong development of evaluation capacities of both the evaluation demand and supply sides during the last two decades. We apply several points of views to make readers familiar with the conditions for evaluations by introducing the general legal framework and specifics of sectoral approaches to evaluations in evaluation-leading sectors in Czechia.
11. 11. 2022

The needs of caregivers

Tento článek identifikuje potřeby neformálních pečujících, tj. těch, kteří poskytují pomoc starším členům svých rodin, kteří jsou nesoběstační a nemohou vykonávat základní činnosti každodenního života. Výsledky vycházejí z explorativní studie, která byla provedena v roce 2017. Výzkum využíval hloubkové rozhovory s 62 hlavními pečujícími. Celkem bylo identifikováno 76 různých potřeb, které byly následně seskupeny do devíti kategorií a podrobně popsány. Identifikované potřeby mohou sloužit jako zdroj kritérií pro vyhodnocování perspektivních intervencí zaměřených na pečující.
11. 11. 2022

Crowding-out Effect of Financial Incentives for Households to Recycle Waste

This presentation focuses on responsiveness of residents to the direct and indirect incentives. It is a part of the project no. 16-14409S entitled „ Influence of demographic development and “Displacing effect” on fees in waste disposal politics “
11. 11. 2022

The effect of a large-scale fishing restriction on angling harvest: a case study of grayling Thymallus thymallus in Czechia

This study evaluated if the increase in minimum angling size had any effect on grayling harvest. Data from 229 fishing sites covering the years 2011-2017 were used in this study. The data originated from individual angling logbooks, collected in the regions of Prague and Central Bohemia, Czech Republic. Over the seven years, anglers visited the studied fishing sites 3.6 million times and harvested 105 000 salmonids.
11. 11. 2022

The effects of environmental factors and fisheries management on recreational catches of perch Perca fluviatilis in the Czech Republic

This study aimed to assess the effects of environmental factors and management on recreational perch catches. Data from individual angling logbooks collected by the Czech Fishing Union on 229 fishing grounds during 2005-2016 were used in this study. In total almost 60 000 perch weighting 17 500 kg were recorded.
11. 11. 2022

Changes in recreational catfish Silurus glanis harvest rates between years 1986–2017 in Central Europe

This study used individual mandatory angling logbooks collected by the Czech Fishing Union in the Czech Republic (Central Europe) over the course of years 1986–2017 (32 years) to assess harvest rates of catfish. This study discovered that harvest of catfish has been increasing over time. Moreover, rivers that previously showed zero harvested catfish are beginning to display higher harvest rates of catfish. Increasing average air temperature and angling effort in the study area have positively affected harvest rates of catfish.
11. 11. 2022

Does harvest of the European grayling, Thymallus thymallus (Actinopterygii: Salmoniformes: Salmonidae), change over time with different intensity of fish stocking and fishing effort?

This study aimed to assess spatio-temporal trends in catches of grayling in a larger geographical area. Materials and methods. This study analysed harvest rates of grayling by recreational anglers on 241 fishing grounds, in the Czech Republic, within 1986–2015 (30 years). Data from individual angling logbooks were used.
11. 11. 2022

Potřeby pečujících

Je péče o staré rodiče očekávaná a uznávaná hodnota, anebo handicap, který snižuje sociální postavení pečujících? Je diagnóza demence stigma? Jsou pro pečující rodiny největším problémem finanční nároky péče nebo riziko ztráty zaměstnání, či se potýkají spíš s nedostatkem času na péči anebo s fyzickou nebo psychickou obtížností péče? Co nejvíce chybí v systému zdravotních a sociálních služeb v České republice? A nakolik jsou pečujícím rodinám prospěšné současné formy podpory? Takové byly úkoly výzkumného projektu „Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory“, jehož výsledky předkládá tato kniha.
11. 11. 2022

Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora

Kapitola uzavírá souhrn poznatků týkajících se dlouhodobé sociálně-zdravotní péče o nesoběstačné seniory. Kapitola shrnuje některá zjištění z primárního výzkumu provedeného na reprezentativním vzorku neformálních pečujících v Česku. Její zaměření doplňuje výše uváděné informace o dlouhodobé péči zahrnující zahraniční praxi ve vybraných zemích a reflexi systémů dlouhodobé sociálně-zdravotní péče z pohledu vybraných expertů.
11. 11. 2022

Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení

Prezentace „Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení“ je jedním z výstupů projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora sociálních agend“ realizovaného MPSV s finanční podporou OP Zaměstnanost. Předmětem prezentace bylo shrnutí výsledků šetření týkajících se NIMBY efektu v souvislosti se sociálním bydlením, postojů respondentů k umístění sociálního bydlení a informovanosti o sociálním bydlení.
11. 11. 2022

Udržitelné bydlení pro seniory

Prezentace „Udržitelné bydlení pro seniory“ je jedním z výstupů projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“, č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207, který realizovalo MPSV s finanční podporou OP Zaměstnanost. Předmětem prezentace bylo shrnutí hlavních výsledků šetření zaměřeného mimo jiné na získání podrobných informací o současném bydlení seniorů. Prezentace přináší informace o pohledu seniorů na jejich současné bydlení. Ukazuje na nebezpečné prvky bydlení z hlediska možného úrazu, definuje index bezbariérovosti bydlení a informuje o pohybových omezeních seniorů, které se měly brát v potaz při řešení bydlení seniorů.
11. 11. 2022

How does packaging help consumers to reduce the quantity of food waste?

The presentation is based on internal research devoted to the topic of food waste. The subject of the presentation was a summary of respondents' attitudes towards food packaging and identification of the influence of food packaging on food waste.
11. 11. 2022

Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory. Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence

Cílem hodnoceného projektu bylo prověřit použitelnost metody SANDPLAY v institucích poskytujících péči o seniory (domovy seniorů). Součástí projektu bylo také vypracování Manuálu pro sociální pracovníky.
11. 11. 2022

Methodological advances of the needs assessment

The aim of presentation is to propose advanced knowledge about an intervention performance and its effects on beneficiaries. Replicable and easy-to-follow solution in a form of recommended guidelines is offered. Discrimination of needs from other constructs (wants, preferences, and demand) is documented with examples from social services. Presentation focuses the attention on the importance of needs that are treated as a criterium for usefulness evaluation. The guidelines enable to focus the interventions on a merit of such needs.
11. 11. 2022

Informal caregiving as a touchstone of family bonds

The presentation is one of the results of the project "Setting the conditions and environment for international and intersectoral cooperation" reg. no. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660. The presentation provides information on the influence of informal care for the elderly on family bonds. The results were presented at the international conference in Krakow in September 2022.
23. 5. 2022

Vulnerability to Abuse Screening Scale (VASS)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje jednotlivé aspekty popisující vyhýbání se či naopak náklonost respondentů k rodinným příslušníkům. Prezentován je index vyhýbavosti (ECR-R), který definuje míru, do jaké se respondenti vyhýbají kontaktu a komunikaci s rodinnými příslušníky.   Pro stažení klikněte ZDE.
23. 5. 2022

Index generalizované úzkostné poruchy (GAD-7)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje situace, které determinují úzkost respondentů a popisuje jejich výskyt v rámci zkoumaného vzorku respondentů. Prezentován je index generalizované úzkostné poruchy (GAD-7), který definuje míru úzkosti respondentů.
23. 5. 2022

Současná situace seniorů – intelekt

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje postoje a chování respondentů, na kterém je založeno hodnocení intelektu. […]
23. 5. 2022

Index úzkostnosti (ECR-R)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje jednotlivé aspekty popisující pocit úzkosti v souvislosti s rodinným prostředím. Prezentován je index úzkostnosti (ECR-R), který definuje míru úzkosti respondentů týkající se rodinných vztahů a směřování těchto vztahů.
23. 5. 2022

Index vyhýbavosti (ECR-R)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje jednotlivé aspekty popisující pocit úzkosti v souvislosti s rodinným prostředím. Prezentován je index úzkostnosti (ECR-R), který definuje míru úzkosti respondentů týkající se rodinných vztahů a směřování těchto vztahů.
23. 5. 2022

Vztahy v rodině

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Prezentuje jednotlivé situace, které popisují vztahy v rodině a vztahy mezi […]
23. 5. 2022

Index of Family Relations (IFR)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.