• Výzkumná oddělení

  • Kategorie výsledků

Metody výzkumu a evaluace

Kniha se zaměřuje na výklad výzkumných metod uplatnitelných v oblasti společenských věd a biomedicíny. Výklad vychází z myšlenek praxe založené na empirické evidenci (EBP) a shrnuje jednotlivé postupy, které se probírají v metodologicky zaměřených kurzech na vysokých školách. Publikace pojednává především o kvantitativních metodách, ale popsány jsou i kvalitativní metody sběru a analýzy dat. V závěru se autoři věnují přístupům k provádění evaluací, které dnes mají významnou roli při hodnocení intervencí v hlavních oblastech společenského rozvoje. Kniha, jež v některých aspektech odkazuje na předchozí práce Jana Hendla (Kvalitativní výzkum a Přehled statistických metod), informuje nejen o základních metodách, ale především o přístupech, které nebyly v české literatuře doposud popsány (např. analýza mediátorových a moderátorových proměnných, trasování procesů, kvalitativní komparativní analýza QCA). Publikace je určena studentům, jejich učitelům a odborným pracovníkům z oboru společenských věd a biomedicíny.
Autory jsou prof. RNDr. Jan Hendl, CSc., a Mgr. Jiří Remr, PhD. Oba působí na Fakultě sociálních věd UK a mají výzkumnou a pedagogickou praxi z oblasti metodologie a metod výzkumu.

Více

Výše poplatků za odpad jako nástroj změny nákupního chování

„Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A ‚VYTĚSŇOVACÍHO EFEKTU‘
NA POPLATKOVOU POLITIKU OBCÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování názoru respondentů na změnu nákupního chování vlivem zvyšování poplatků za svoz odpadu.

Více

Spokojenost se službou svozu odpadu

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A ‚VYTĚSŇOVACÍHO EFEKTU‘
NA POPLATKOVOU POLITIKU OBCÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ“. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování spokojenosti respondentů se svozem odpadů.

Více

Represe v oblasti nakládání s odpadem

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A ‚VYTĚSŇOVACÍHO EFEKTU‘
NA POPLATKOVOU POLITIKU OBCÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů vůči represím při nakládání s odpadem.

Více

Outsourcing třídění

„Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A ‚VYTĚSŇOVACÍHO EFEKTU‘
NA POPLATKOVOU POLITIKU OBCÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů k outsourcingu třídění odpadů na jiné lidi.

Více

Instrumentální znalost týkající se nakládání s odpadem

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. . 16-14409S s názvem „VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A ‚VYTĚSŇOVACÍHO EFEKTU‘
NA POPLATKOVOU POLITIKU OBCÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování názoru respondentů k možnosti ovlivnění produkce odpadu jednotlivcem.

Více

Finanční stimul nebo finanční sankce?

„Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A ‚VYTĚSŇOVACÍHO EFEKTU‘
NA POPLATKOVOU POLITIKU OBCÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů k případným sankcím či finančním odměnám v případě třídění odpadu. Data prezentovaná v tomto letáku byla získávána metodou osobních rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty.

Více

Sociální kontrola v odpadovém hospodářství

„Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A ‚VYTĚSŇOVACÍHO EFEKTU‘
NA POPLATKOVOU POLITIKU OBCÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů vůči sociální kontrole třídění odpadů ze strany úřadů apod.

Více

Preferovaný způsob financování systému nakládání s odpady

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství. Leták informuje přístupu respondentů k financování svozu domovního odpadu a dále pak o preferovaném způsobu financování nakládání s domovním odpadem.

Více

Ochota platit za odvoz a likvidaci odpadů

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství. Leták informuje o podílu respondentů, kteří jsou ochotni platit za jednorázové využití služeb spojených s nakládáním s odpady a dále na akceptovatelnou výši platby za jednorázové využití služeb spojených s nakládáním s odpady.

Více