• Témata

  • Kategorie výsledků

25. 7. 2023

Možnosti nových způsobů detekce násilí a zneužívání seniorů.

Souhrnná výzkumná zpráva je jedním z výstupů projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“, který byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR. Projekt byl řešen v období 2021–2022.
25. 7. 2023

Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva představuje výsledky evaluace projektu „Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell“ (reg. č. CZ.03.2.60 / 0.0 / 0.0 / 18_088 / 0010652), který realizovalo Centrum Anabell , z.ú. v období září 2019–prosinec 2021. Evaluační činnosti spočívaly v realizaci dílčích kvalitativních šetření (hloubkové rozhovory, neformálnírozhovory), dále k obsahové kvalitativní analýze zápisů v systému eQuip a v kvantitativní analýze vstupnícha výstupních dotazníků SEIQoL, které sloužily k zachycení změny u klientů podpořených v rámci projektu.
25. 7. 2023

Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva prezentuje výsledky evaluace projektu „Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózoua posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011454), který bylrealizován Centrem Anabell, z. ú. v období 1. 1. 2020–30. 6. 2022. Za hlavní evaluační přístup byla zvolena metoda most significant change a peer review vytvořených diagnostických nástrojů.
25. 7. 2023

Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva prezentuje výsledky evaluace projektu „Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011206), který byl realizován Centrem Anabell, z. ú. v období 1. 9. 2019–28. 2. 2022. Evaluační činnosti spočívaly v realizaci dílčích kvalitativních šetření (individuální hloubkové rozhovory,neformální rozhovory), dále v obsahové analýze zápisů ze systému eQuip a v kvantitativní analýze vstupních a výstupních dotazníků SEIQoL, které sloužily k zachycení změny u podpořených klientůa dotazníků na hodnocení nutričního poradenství a vyhodnocení depistáže. 
25. 7. 2023

Inovace a standardizace sociální práce v odborném poradenství. Závěrečná evaluační zpráva

Cílem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit inovativní metodiku sociální práce určenou pro sociální pracovníky (SP), kteří pracují s rodiči v rozvodové/rozchodové situaci formou odborného sociálního poradenství. Evaluace projektu průběžně sledovala realizaci projektových aktivit a tvorbu výstupů. Tyto výstupy byly podrobovány revizi ze strany evaluátorů a následně byla poskytována zpětná vazba.
25. 7. 2023

Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva prezentuje výsledky evaluace projektu „Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny“ (reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011461), který byl realizován Espediente, z.s. v období 1. 1. 2020–30. 6. 2022.
25. 7. 2023

Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell

Závěrečná evaluační zpráva informuje o průběhu řešení projektu "Implementace prvků evaluace a jednotné mapovánípotřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástrojpro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell, kdy byla průběžně sledována realizace projektových aktivit a tvorba výstupů.
11. 11. 2022

Srovnání vybraných přístupů k realizaci evaluací

https://www.researchgate.net/publication/291975451_Srovnani_vybranych_pristupu_k_realizaci_evaluaci
11. 11. 2022

ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ PRO SLEDOVÁNÍ VÝKONU A EFEKTIVITY SLUŽEB

https://www.researchgate.net/publication/322897061_ANALYZA_EXISTUJICICH_SYSTEMU_PRO_SLEDOVANI_VYKONU_A_EFEKTIVITY_SLUZEB
11. 11. 2022

Vybrané okolnosti hodnocení výkonnosti

https://www.researchgate.net/publication/322831872_Vybrane_okolnosti_hodnoceni_vykonnosti
11. 11. 2022

Typologie metaevaluací

https://www.researchgate.net/publication/291975539_Typologie_metaevaluaci
11. 11. 2022

VYBRANÉ ASPEKTY PÉČE O SENIORY Z HLEDISKA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Závěrečná zpráva je jedním z výstupů veřejné zakázky v rámci individuálního projektu „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování“ registrovaného pod č.j. TD020330. Zpráva shrnuje hlavní zjištění a výsledky výzkumu mezi vybranými cílovými skupinami. Cílem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit empirická data, na základě kterých bude možné navrhnout (mimo jiné) doporučení pro zlepšení podmínek zajišťujících samostatný život seniorů a lidí v předdůchodovém věku.
11. 11. 2022

Motivace obyvatel ČR k třídění komunálního odpadu

https://www.researchgate.net/publication/322273132_Motivace_obyvatel_CR_k_trideni_komunalniho_odpadu
11. 11. 2022

Participativně založené evaluační přístupy

https://www.researchgate.net/publication/313880097_Participativne_zalozene_evaluacni_pristupy
11. 11. 2022

ANALÝZA ZMĚN V POSTOJÍCH OBYVATEL V DŮSLEDKU EFEKTU NIMBY

https://www.researchgate.net/publication/322897029_ANALYZA_ZMEN_V_POSTOJICH_OBYVATEL_V_DUSLEDKU_EFEKTU_NIMBY
11. 11. 2022

Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí

Závěrečná zpráva je jedním z výstupů veřejné zakázky v rámci individuálního projektu „Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v porovnání s činností obcí v rámci programu aktivního stárnutí - Manuál pro sociální odbory vybraných obcí“, evidované pod č.j. TD03000156. Zpráva shrnuje hlavní zjištění a výsledky výzkumu mezi vybranými cílovými skupinami. Cílem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit empirická data, na jejichž základě by bylo možné navrhnout doporučení pro zlepšení a rozvoj konceptu aktivního stárnutí.
11. 11. 2022

Stakeholders Identification Methods

https://www.researchgate.net/publication/360526115_Stakeholders_Identification_Methods
11. 11. 2022

Potřeby pečujících jako východisko pro evaluaci příslušných intervencí

https://www.researchgate.net/publication/313880293_Potreby_pecujicich_jako_vychodisko_pro_evaluaci_prislusnych_intervenci
11. 11. 2022

NIMBY EFEKT A VZTAH OBYVATEL K MÍSTU BYDLIŠTĚ

https://www.researchgate.net/publication/322896897_NIMBY_EFEKT_A_VZTAH_OBYVATEL_K_MISTU_BYDLISTE
11. 11. 2022

Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu

https://www.researchgate.net/publication/321158924_Vyuziti_Mezinarodni_klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_a_zdravi_u_pacientu_s_artrozou_kolenniho_a_kycelniho_kloubu
11. 11. 2022

Non-governmental organizations as partners: Obstacles in the EU cohesion policy?

https://www.researchgate.net/publication/321146759_Non-governmental_organizations_as_partners_Obstacles_in_the_EU_cohesion_policy
11. 11. 2022

VNÍMÁNÍ KORUPCE V RÁMCI ESI FONDŮ

Cílem výzkumu v roce 2016 bylo shromáždit data o problematice vnímání korupce v ESIF a porovnat vnímání mezi jednotlivými stakeholdery v rámci ESI fondů (tj. zaměstnanci implementační struktury, žadatelé, členové pracovních skupin a osoby podílející se na řízení). Výsledky výzkumu umožňují nepřímo ověřit funkčnost zavedených protikorupčních opatření prostřednictvím identifikace rizikových oblastí z hlediska výskytu korupce v rámci implementace ESI fondů.
11. 11. 2022

Co‐production as an Innovative Framework for Impact Evaluation

https://www.researchgate.net/publication/322896942_Co-production_as_an_Innovative_Framework_for_Impact_Evaluation
11. 11. 2022

Soft measures and their relevance in the transition to circular economy-The case study of the Czech Republic

https://www.researchgate.net/publication/320827090_Soft_measures_and_their_relevance_in_the_transition_to_circular_economy-The_case_study_of_the_Czech_Republic
11. 11. 2022

Nákup fairtradových výrobků v České republice

https://www.researchgate.net/publication/321833072_Nakup_fairtradovych_vyrobku_v_Ceske_republice
11. 11. 2022

Relevance of selected measures in transition to a circular economy: The case of the Czech Republic

https://www.researchgate.net/publication/324454406_Relevance_of_selected_measures_in_transition_to_a_circular_economy_The_case_of_the_Czech_Republic
11. 11. 2022

What caregivers need?

https://www.researchgate.net/publication/360824022_What_caregivers_need
11. 11. 2022

VEŘEJNÁ KONZULTACE KE ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI ČERPÁNÍ ESIF

V rámci plnění předmětu zakázky bylo provedeno výzkumné šetření, které zmapovalo názory a zkušenostižadatelů/příjemců s administrací projektů v programovém období 2014–2020. Na základě výsledků šetření bylyformulovány doporučení pro sjednocení pravidel a zjednodušení procesů pro žadatele a příjemce pomociz ESIF a nastavení metodického prostředí v 2021+. Závěrečným výstupem zakázky byla tato závěrečná zpráva.
11. 11. 2022

Conducting gender-sensitive needs assessment. The case of caregivers needs

https://www.researchgate.net/publication/360668189_Conducting_gender-sensitive_needs_assessment_The_case_of_caregivers_needs
11. 11. 2022

Methodological Peculiarities of Needs Assessment

https://www.researchgate.net/publication/343833077_Methodological_Peculiarities_of_Needs_Assessment
11. 11. 2022

Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF

V období od června do srpna 2018 byla provedena evaluace náročnosti administrace čerpání prostředků z ESIF. Souhrnný poster přináší výsledky věnované evaluaci jednotlivých fází procesu administrace z pohledu žadatelů/příjemců. Konkrétně je pozornost věnována fázi přípravy žádosti o podporu, hodnocení výzev, fázi podání žádosti o podporu, přípravě žádostí o platbu a proplácení a dalším etapám.
11. 11. 2022

Czechia

https://www.researchgate.net/publication/351718690_Czechia
11. 11. 2022

The needs of caregivers

https://www.researchgate.net/publication/329216912_The_needs_of_caregivers
11. 11. 2022

Crowding-out Effect of Financial Incentives for Households to Recycle Waste

https://www.researchgate.net/publication/330100662_Crowding-out_Effect_of_Financial_Incentives_for_Households_to_Recycle_Waste
11. 11. 2022

The effect of a large-scale fishing restriction on angling harvest: a case study of grayling Thymallus thymallus in Czechia

https://www.researchgate.net/publication/332543309_The_effect_of_a_large-scale_fishing_restriction_on_angling_harvest_a_case_study_of_grayling_Thymallus_thymallus_in_Czechia
11. 11. 2022

The effects of environmental factors and fisheries management on recreational catches of perch Perca fluviatilis in the Czech Republic

https://www.researchgate.net/publication/333775830_The_effects_of_environmental_factors_and_fisheries_management_on_recreational_catches_of_perch_Perca_fluviatilis_in_the_Czech_Republic
11. 11. 2022

Changes in recreational catfish Silurus glanis harvest rates between years 1986–2017 in Central Europe

https://www.researchgate.net/publication/334590239_Changes_in_recreational_catfish_Silurus_glanis_harvest_rates_between_years_1986-2017_in_Central_Europe
11. 11. 2022

Does harvest of the European grayling, Thymallus thymallus (Actinopterygii: Salmoniformes: Salmonidae), change over time with different intensity of fish stocking and fishing effort?

https://www.researchgate.net/publication/339615345_Does_harvest_of_the_European_grayling_Thymallus_thymallus_Actinopterygii_Salmoniformes_Salmonidae_change_over_time_with_different_intensity_of_fish_stocking_and_fishing_effort
11. 11. 2022

Potřeby pečujících

https://www.researchgate.net/publication/352716862_Potreby_pecujicich
11. 11. 2022

Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora

Kapitola uzavírá souhrn poznatků týkajících se dlouhodobé sociálně-zdravotní péče o nesoběstačné seniory. Kapitola shrnuje některá zjištění z primárního výzkumu provedeného na reprezentativním vzorku neformálních pečujících v Česku. Její zaměření doplňuje výše uváděné informace o dlouhodobé péči zahrnující zahraniční praxi ve vybraných zemích a reflexi systémů dlouhodobé sociálně-zdravotní péče z pohledu vybraných expertů.
11. 11. 2022

Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení

https://www.researchgate.net/publication/361589892_Vyzkum_sousedskych_vztahu_a_postoju_k_socialnimu_bydleni
11. 11. 2022

Udržitelné bydlení pro seniory

https://www.researchgate.net/publication/361468623_Udrzitelne_bydleni_pro_seniory
11. 11. 2022

How does packaging help consumers to reduce the quantity of food waste?

https://www.researchgate.net/publication/360312374_How_does_packaging_help_consumers_to_reduce_the_quantity_of_food_waste
11. 11. 2022

Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory. Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence

Cílem hodnoceného projektu bylo prověřit použitelnost metody SANDPLAY v institucích poskytujících péči o seniory (domovy seniorů). Součástí projektu bylo také vypracování Manuálu pro sociální pracovníky.
11. 11. 2022

Methodological advances of the needs assessment

https://www.researchgate.net/publication/361265659_Methodological_advances_of_the_needs_assessment
11. 11. 2022

Informal caregiving as a touchstone of family bonds

https://www.researchgate.net/publication/364039729_Informal_caregiving_as_a_touchstone_of_family_bonds
23. 5. 2022

Vulnerability to Abuse Screening Scale (VASS)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje jednotlivé aspekty popisující vyhýbání se či naopak náklonost respondentů k rodinným příslušníkům. Prezentován je index vyhýbavosti (ECR-R), který definuje míru, do jaké se respondenti vyhýbají kontaktu a komunikaci s rodinnými příslušníky.   Pro stažení klikněte ZDE.
23. 5. 2022

Index generalizované úzkostné poruchy (GAD-7)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje situace, které determinují úzkost respondentů a popisuje jejich výskyt v rámci zkoumaného vzorku respondentů. Prezentován je index generalizované úzkostné poruchy (GAD-7), který definuje míru úzkosti respondentů.
23. 5. 2022

Současná situace seniorů – intelekt

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje postoje a chování respondentů, na kterém je založeno hodnocení intelektu. […]
23. 5. 2022

Index úzkostnosti (ECR-R)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje jednotlivé aspekty popisující pocit úzkosti v souvislosti s rodinným prostředím. Prezentován je index úzkostnosti (ECR-R), který definuje míru úzkosti respondentů týkající se rodinných vztahů a směřování těchto vztahů.