Evaluace

Evaluace jsou v INESANu chápány jako proces systematického sběru, zpracování a uspořádání informací, jehož cílem je získání racionálních a objektivních výstupů pro další rozhodování. Evaluace prováděné INESANem se zaměřují zejména na hodnocení programů a politik a poskytují podklady pro rozhodování.

Proč evaluace provádět:

  • představují systematický a přísný přístup ke shromažďování empirických důkazů o účinnosti, dopadu a výsledcích programů, politik a intervencí. Tyto důkazy lze využít k informování o rozhodovacích procesech a ke zlepšení návrhu a realizace budoucích iniciativ.
  • podporují odpovědnost tím, že posuzují, do jaké míry programy a politiky dosahují zamýšlených cílů. Hodnocením výsledků a dopadů pomáhá organizacím a tvůrcům politik pochopit, co funguje a co je třeba zlepšit. Tato transparentnost umožňuje zúčastněným stranám přijímat informovaná rozhodnutí týkající se přidělování zdrojů a úprav programů.
  • podporuje kulturu učení a neustálého zlepšování. Prostřednictvím systematického sběru a analýzy dat pomáhá identifikovat silné a slabé stránky programů a politik a oblasti, které je třeba zlepšit. Tato smyčka zpětné vazby umožňuje organizacím a tvůrcům politik provádět úpravy založené na důkazech a v průběhu času zvyšovat účinnost intervencí.
  • zahrnuje zapojení zúčastněných stran do celého procesu. Toto zapojení usnadňuje spolupráci, společné porozumění a účast na procesu hodnocení. Zapojení zúčastněných stran podporuje inkluzivitu, transparentnost a kolektivní vlastnictví výsledků hodnocení, což může vést k většímu přijetí a podpoře programových a politických změn.

V oblasti evaluací se INESAN specializuje na:

Evaluace projektových dokumentů Předmětem evaluace projektových dokumentů je zjistit, zda je konkrétní nabídka realizovatelná a zda existují předpoklady pro to, aby daný projektový záměr vedl při realizaci k naplnění stanovených cílů.
Evaluace intervenčních programů a veřejných politik Intervenční programy chápeme jako opatření zaváděná veřejnými i soukromými organizacemi směřující k stimulaci žádoucích forem chování konkrétních cílových skupin. Výstupy těchto evaluací usnadňují rozhodování a plánování a přispívají k lepšímu řízení.
Evaluace komunikačních aktivit Pomocí evaluace komunikačních a propagačních aktivit ověřujeme povědomí veřejnosti či konkrétních cílových skupin o existenci dané komunikační či propagační aktivity.
Evaluace vzdělávacích aktivit Evaluace vzdělávacích aktivit se zaměřuje zejména na analýzu realizovaných konferencí a hodnocení konkrétních aktivit v oblasti dalšího vzdělávání a odborného rozvoje.
Evaluace již provedených evaluací (meta-evaluace) Meta-evaluace je zjednodušeně řečeno evaluace již provedeného evaluačního šetření. Na základě meta-evaluací lze provádět rozhodnutí, která mohou zabránit chybné implementaci evaluačních závěrů.
Meta-evaluace Meta-evaluace umožňuje systematickým a objektivním způsobem posoudit užitečnost, správnost a přesnost primární (již provedené) evaluace.
  • Formativní evaluace
  • Sumativní evaluace