TL02000075: Hodnocení komunikace škol z perspektivy zákonných zástupců/rodičů

Název:  Hodnocení komunikace škol z perspektivy zákonných zástupců/rodičů
Číslo: TL02000075
Popis: Cílem tohoto projektu je vytvořenı́ evaluačnı́ho postupu pro hodnocenı́ komunikace mezi základnı́ školou a zákonnými zástupci/rodiči žáků, s ohledem na využı́vánı́ ICT. Evaluačnı́ postup bude vyvinut zapomocı́ přı́padových evaluačnı́ch studiı́, které budou obsahovat analýzu potřeb ZZ/R a analýzu aktuálnı́ praxe školy. Na základě těchto analýz bude vytvořen vyhodnocovacı́ mechanismus, který identifikuje, do jaké mı́ry se očekávánı́ ZZ/R odlišuje od toho, jak s nimi škola komunikuje. Metoda bude obsahovat postup pro sběr dat od ZZ/R včetně nástroje sběru dat, popis analýzy využı́vaných komunikačních kanálů z hlediska potřeb komunikace se ZZ/R a popis vyhodnocovacího mechanismu.
Příjemce: INESAN, spol. s.r.o.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Řešitel: Mgr. Hana Gruntová Kolingerová
Členové týmu: Mgr. Kristýna Bernášková
Ing. Otakar Ďurďa
Mgr. Roman Chrenčík
Jindřich Karaus
Ing. Jana Menšíková
Doba řešení: 01/2019 – 12/2021
Plánované výsledky: Evaluační postup pro hodnocení komunikace škol zákonnými zástupci / rodiči se zaměřením na používání ICT

Vedlejší výsledky:

  • Jak zapojit rodiče do hodnocení komunikace školy? – Informační článek představující metody hodnocení komunikace školy ze strany ZZ/R
  • ICT v komunikaci školy se zákonnými zástupci a rodiči – Informační článek zaměřující se na problematiku komunikace škol prostřednictvím ICT
  • Aktuální praxe základních škol v komunikaci se zákonnými zástupci prostřednictvím ICT – Informační článek prezentující výsledky ze šetření základních škol
  • Analýza komunikace vybraných základních škol – Materiál vyhotovený pro aplikační garanta obsahující celkové analýzy vybraných škol, které zřizuje (vedlejší výsledek)
  • Jak evaluovat komunikaci školy využívající ICT – Workshop pro cca 100 osob zaměřený na představení vytvořené metodiky
  • Hodnocení komunikace škol zákonnými zástupci / rodiči se zaměřením na ICT – Souhrnná výzkumná zpráva shrnující výsledky projektu