Hodnocení komunikace škol z perspektivy zákonných zástupců/rodičů (TL02000075)

Projekt „Hodnocení komunikace škol z perspektivy zákonných zástupců/rodičů“, který probíhal od ledna 2019 do prosince 2021, se zaměřil na vytvoření autoevaluačního nástroje pro základní školy, pomocí kterého si mohou vyhodnotit komunikaci se zákonnými zástupci, kterou realizují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Za tímto účelem byl vytvořen odborný tým, složený z expertů na řízení organizací, evaluace a informační technologie, který využil poznatky z oblasti PR a marketingu, znalosti z realizace výzkumných šetření a evaluací, a dále také z oblasti tvorby a testování informačních a komunikačních nástrojů.

Vývoj nástroje probíhal na základě případových studií vybraných základních škol z Mostu a Prahy, v rámci kterých byla realizována šetření mezi vedením školy, pedagogy školy a zákonnými zástupci žáků. Společně s těmito školami, případně jejich zřizovatelem jsme vývoj dílčích nástrojů konzultovali tak, aby odpovídali potřebám praxe. Pod drobnohled se dostal také web těchto a dalších základních škol a mohla tak vzniknout metodika pro hodnocení webů základních škol se zaměřením na obsahové hledisko a také hledisko uživatelské zkušenosti a rozhraní.

Vytvořený nástroj poskytuje základním školám návod, jak vyhodnotit účelnost používání informačních a komunikačních technologií, jako je elektronická žákovská knížka, školní web a další aplikace, které zákonní zástupci používají pro získávání informací a komunikaci. Pomocí vytvořeného postupu lze zachytit praxi školy, dále postoje vedení a pedagogů školy a postoje zákonných zástupců, a následně zjistit diference mezi praxí školy a potřebami zákonných zástupců. Další informace o vytvořeném nástroji naleznete na skolakomunikuje.cz.

 

Projekt byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR.

Název:  Hodnocení komunikace škol z perspektivy zákonných zástupců/rodičů
Číslo: TL02000075
Popis: Cílem tohoto projektu bylo vytvořenı́ evaluačního postupu pro hodnocenı́ komunikace mezi základní školou a zákonnými zástupci/rodiči žáků, s ohledem na využívání ICT. Evaluační postup byl vyvinut pomocí případových evaluačních studiı́, které obsahovaly obsahovat analýzu potřeb ZZ/R a analýzu aktuální praxe školy. Na základě těchto analýz byl vytvořen pro identifikaci toho, do jaké míry se očekávání zákonných zástupců odlišuje od toho, jak s nimi škola komunikuje. Metoda obsahuje postup pro sběr dat od ZZ/R, pedagogů a vedení školy včetně nástrojů sběru dat, a dále vodítka pro interpretaci dat a pro vyhodnocení diferencí mezi potřebami zákonných zástupců a praxí školy.
Příjemce: INESAN, spol. s.r.o.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Řešitel: Mgr. Hana Gruntová Kolingerová
Členové týmu: Mgr. Petra Ponocná, Ph.D.
Ing. Otakar Ďurďa
Jindřich Karaus
Doba řešení: 01/2019 – 12/2021
Dosažené
výsledky:
Metodika hodnocení ICT komunikace základní školy se zákonnými zástupci
Příloha 1 – Dotazník Hodnocení ICT komunikace školy – vedení školy
Příloha 2 – Dotazník Hodnocení ICT komunikace školy – pedagogové
Příloha 3 – Dotazník Hodnocení ICT komunikace školy – zákonní zástupci
Příloha 4 – Metodika hodnocení webu základní školy z hlediska uživatelské zkušenosti a rozhraní
Příloha 5 – Metodika hodnocení webu základní školy z obsahového hlediska

Vedlejší výsledky: