Návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207)

Název:Návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí
Číslo:CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207
Popis projektu:Předmětem této zakázky je bylo zmapování podpory prevence v oblasti zdravého životního stylu a zdravého stárnutí ve 3 vyspělých evropských státech (Švédsko, Německo, Rakousko). Porovnávána byla jak systémová řešení v oblasti prevence, tak příklady dobré praxe ve vybraných státech. Dále se zakázka zaměřila na proto zaměří na zmapování zahraničních příkladů dobré praxe z oblasti adaptability bydlení v jednotlivých etapách lidského života a v neposlední řadě budou zmapovány preventivní aktivity v partnerských zemí, jejich konkrétní podpora ze strany státu a místních samospráv. Zjištěné výstupy budou výchozími předpoklady pro vytváření sociálně marketingových programů na úrovni státu, které se snaží zlepšovat kvalitu života seniorů.
Doba řešení:01/2020–11/2020
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Řešitel:Mgr. Petra Ponocná, Ph.D.
Členové týmu:Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Ing. Ota Ďurďa
Ing. Jana Menšíková
Plánované výsledky:Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Vícezdrojová analýza
Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – prezentace