Sociální analýzy jsou cílené na společenské problémy v rámci vytyčených tematických oblastí a jejich cílem je porozumět sociálním jevům, identifikovat sociální trendy (často latentní) a informovat o vývoji politik a sociálních intervencích. INESANem prováděné analýzy obvykle zahrnují celý soubor vzájemně provázaných výzkumných aktivit, čímž se odlišují od běžných výzkumů. V průběhu realizace sociálních analýz se pracovníci INESANu zaměřují na zkoumání vzájemné interakce vybraného problému a jeho společenského kontextu, což umožňuje analyzované problémy detailně popsat a vyhodnotit.

Výzkum znamená pro INESAN vlastní činnost vyvíjenou v rámci základního, aplikovaného, experimentálního a smluvního výzkumu. Vědečtí pracovníci rozvíjí svou výzkumnou činnost ve vytyčených tematických oblastech a realizují konkrétní výzkumné projekty podpořené z operačních programů a grantových agentur.

Základní a aplikovaný výzkum

V rámci základního výzkumu vyvíjí INESAN činnost ve čtyřech tematicky zaměřených oblastech, ve kterých se výzkumní pracovníci zabývají zkoumáním vybraných společenských jevů. INESAN usiluje o objasnění příčin a vnitřní povahy zkoumaných jevů s cílem obohatit dosavadní vědění o nové a unikátní zjištění a dále o šíření poznatkové základny v rámci odborné i laické veřejnosti.

Projekty aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny zejména na využití teoretických znalostí v praxi. Podobně jako v případě základního výzkumu se jedná o systematickou teoreticko-experimentální práci, ovšem s tím rozdílem, že projekty aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny na získání těchto poznatků přímo využitelných v konkrétních rozhodovacích situacích. INESAN se v této oblasti zaměřuje na přípravu metodik umožňujících standardizovaným a prověřeným způsobem dosahovat vytyčených cílů. Metodiky, které INESAN připravuje, jsou zpracovávány s důrazem na způsoby (metody, modely) zkoumání konkrétních oblastí. INESAN rovněž vytváří specializované mapy s odborným obsahem přinášející regionálně diferencované pozorované skutečnosti a zjištění v rámci zkoumaných témat. V případě aplikovaného výzkumu se věnuje také vývoji softwarových aplikací vhodných pro vyhodnocování vybraných aktivit či intervencí.

Pro další informace o možnosti zapojit se do našeho základního a aplikovaného výzkumu, kontaktujte jednotlivé pracovníky v sekci KONTAKTů.

Smluvní výzkum

INESAN realizuje smluvní výzkum, který obsahuje služby jak pro komerční sféru, tak pro veřejné instituce a je vždy prováděn na základě konkrétní objednávky pro konkrétního zadavatele. Zajišťují jej zkušení vědečtí pracovníci INESANu s využitím svých dlouholetých zkušeností a znalostí. Spolupráce s odborníky z různých oblastí výzkumu pak INESANu umožňuje flexibilně reagovat na požadavky zadavatele a porozumět jeho potřebám. Výsledky smluvního výzkumu jsou vždy exkluzivním majetkem zadavatele.

Pro další informace o možnosti realizovat smluvní výzkum pro Vaši organizaci, nás prosím kontaktujte na info@inesan.eu.

Expertízy, odborné studie, poradenství

INESAN připravuje také odborné posudky a studie projektů/programů, vypracovává koncepční a metodické dokumenty, zpracovává již realizované projekty/programy, připravuje analýzy vedoucí k vyhodnocení dopadů konkrétních činností na vybrané cílové skupiny, dále vypracovává analýzy dat a stanovuje závěry a doporučení.

Další činností, kterou INESAN poskytuje, je příprava zadávací dokumentace k výběrovým řízením (ToR). Pomáhá tak zadavatelům formulovat konkrétní otázky a požadavky týkající se přípravy evaluačních projektů či zadávací dokumentace.