V této oblasti se hodnotící a analytické činnosti zaměřují na pochopení a posouzení celé škály sociálních, zdravotních a pečovatelských otázek včetně duševního zdraví nebo stárnutí.

Hodnocení účinnosti intervencí a politik zaměřených na řešení těchto otázek může zahrnovat hodnocení dopadu programů zdravotní péče, politik sociální péče nebo iniciativ.

Analytické činnosti zahrnují zkoumání základních příčin, důsledků a sociální dynamiky související s těmito problémy s využitím kvalitativních a kvantitativních metod. Analyzujeme sociální determinanty zdraví, nerovnosti a rozdíly v rámci populací, abychom získali informace pro politické a intervenční strategie.