V rámci této sekce bychom rádi všem zájemcům o evaluace zprostředkovali znalosti a informace jiných realizátorů, organizací a autorů, kteří se evaluacemi dlouhodobě zabývají. Naleznete zde tedy příručky, manuály či praktické návody týkající se přípravy a realizace evaluací.

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014

Stáhnout

Nařízení komise (EU) 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Stáhnout

Nařízení EP a Rady (ES) 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

Stáhnout

Nařízení EP a Rady (ES) 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

Stáhnout

Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a 1080/2006

Stáhnout