Nákupní preference českých zákazníků a fair trade (CZ.2.01.2017.221.030)

Projekt je pokračováním těchto projektů, zkoumaná témata jsou dále doplněna o tematický blok zkoumající různé determinanty nákupního chování. Jeho cílem je rozšířit získaná data a prohloubit znalosti týkající se zákaznických preferencí jak v oblasti eticky odpovědné spotřeby (především v oblasti fair trade), ale i dalších nákupních determinant, jakými jsou například názorové vůdcovství či nákupní etnocentrismus.

Číslo:CZ.2.01.2017.221.030
Popis projektu: Hlavním účelem projektu je shromáždění informací týkajících se nákupu fairtradových výrobků v České republice. Projekt navazuje na projekty týkající se fair tradu z let 2011 a 2014, které se věnovaly především povědomí a postojům k fairtradovým výrobkům. Tato zjištění doplňuje o aktuální data a téma dále rozšiřuje. Ve větším detailu se projekt zabývá specifickými charakteristikami fairtradových zákazníků a jejich nákupním preferencím. Podle preferovaných výrobků jsou dále spotřebitelé vyhodnocování z hlediska sociodemografických a postojových charakteristik, jakými jsou například názorové vůdcovství a kosmopolitismus.
Doba řešení:01/2017 – 12/2019
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Mgr. Kristýna Bernášková
Členové týmu: Ing. Jana Menšíková
Ing. Otakar Ďurďa
Mgr. Ivan Jarabinský  

Výstupy, které vznikly v rámci řešení tohoto projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout.

V rámci projektu dosud vzniklo 36 letáků, které informují o vybraných tématech. 

Nákup fairtradových výrobků jako projev altruismu

Percepce kvality fairtradových výrobků

Význam obalu při nákupu fairtradových výrobků

Podmínky pro rozvoj fairtradu v ČR

Sebehodnocení znalosti podstaty faitradových výrobků

Deklarované povědomí o známce fairtrade

Vnímání ceny fairtradových výrobků

Vybrané charakteristiky nákupu fairtradových výrobků

Možnosti podpory prodeje fairtradových výrobků

Místo nákupu fairtradových výrobků

Hodnocení dostupnosti fairtradových výrobků

Zájem o fairtradové nápoje na pracovišti

Zdroje informací o fairtradových výrobcích

Znalost fairtradových výrobků

Postoj k nákupu výrobků z rozvíjejících se zemí

Souvislost znalosti podstaty fairtradových výrobků a jejich nákupu

Rozlišitelnost fairtradových výrobků

Role image při nákupu fairtradových výrobků

Důvěryhodnost certifikace fairtradových výrobků

Bandwagon efekt při nákupu fairtradových výrobků

Nákupní patriotismus

Nákupní preference dle země původu výrobků

Ochota připlatit za bioprodukt

Ochota připlatit za ekologickou šetrnost výrobku

Ochota připlatit za garanci pracovních podmínek producentů

Ochota připlatit za lokální produkt

Potřeba odlišit se ve světle nákupního rozhodování

Preference českých výrobků při nákupu

Self-percepce spotřebitelské odpovědnosti

Touha po unikátních výrobcích

Vliv sociálního okolí na nákupní rozhodování

Význam sociálního okolí při nákupu na zkoušku

Preference lokálních výrobků dle místa nákupu

Nákupní patriotismus dle nákupu bioproduktů

Nákupní patriotismus dle nákupu produktů se značkou Czech made

Nákupní patriotismus dle nákupu produktů se značkou Klasa

Výsledky projektu byly rovněž prezentovány na konferenci Nové trendy v ekonomii, managementu, marketingu a veřejné správě: 12. ročník mezinárodní vědecké konference ve Znojmě formou příspěvku s názvem Nákup fairtradových výrobků v České republice, jež je součástí zpracovaného sborníku z konference. Cílem článku bylo poukázat na regionální diference týkající se nákupu fairtradových výrobků a povědomí obyvatel o těchto výrobcích.

Dále byly připraveny dvě prezentace ZÁJEM OBYVATEL ČR O FAIRTRADOVÉ VÝROBKY, která byla rovněž přestavena na konferenci ve Znojmě a dále POSTOJE OBYVATEL ČR K FAIRTRADOVÝM VÝROBKŮM.