Souvislost znalosti podstaty fairtradových výrobků a jejich nákupu

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem Nákupní preference českých zákazníků a fair trade. Leták přináší informace o tom, jak se znalost podstaty a charakteristik fairtradových výrobků promítá do jejich nákupu.

Celý článek

Ukazatele výkonnosti sledované v českých organizacích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem ?Systémy měření výkonnosti v českých organizacích?. Analýza popisuje hlavní ukazatele výkonnosti, které české organizace sledují v rámci hodnocení své vlastní výkonnosti. Výsledky popisují vybrané ukazatele v sedmi oblastech: finanční ukazatele, ukazatele týkající se zákazníků, zaměstnanců, operačních procesů a inovací, dále ukazatele kvality výrobků či služeb a ukazatele týkající se sociální odpovědnosti.

Celý článek

Tradicionalismus

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů k tradičním hodnotám.

Celý článek

Touha po unikátních výrobcích

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o touze spotřebitelů nakupovat unikátní výrobky.

Celý článek

Stěžejní postoje obyvatel Česka k dárcovství

Leták prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Leták přehledně shrnuje stěžejní postoje obyvatel Česka k dárcovství.

Celý článek

Vybrané okolnosti hodnocení výkonnosti

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem ?Systémy měření výkonnosti v českých organizacích?. Analýza výsledků přináší vybrané oblasti, ve kterých se organizace nejčastěji potýkají s obtížemi při implementací opatření vyplývajících z měření výkonnosti. Pozornost je věnována následujícím nejčastěji uváděným problémům: finanční návratnost, nejasné cíle, spolupráce při měření výkonnosti, problémy s daty (nedostatek, nejasnost a roztříštěnost), nedostatečné kapacity a schopnosti pro měření výkonnosti a nedostatečná podpora sledování výkonnosti v organizaci.

Celý článek

Vybrané charakteristiky nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem Nákupní preference českých zákazníků a fair trade. Leták informuje o míře nákupu fairtradových výrobků, o nákupu jednotlivých druhů fairtradových produktů a přináší informace o vývoji frekvence nákupu a útratě za fairtradové výrobky v čase.

Celý článek

Vnímaný přínos projektů financovaných z fondů EU

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem ?Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU?. Prezentované výsledky se zaměřují na vnímaný přínos projektů financovaných z fondů EU z pohledu obyvatel ČR. Jsou zde popsány nejčastěji uváděné pozitivní a negativní přínosy projektů včetně souhrnného zhodnocení dopadu a přínosu projektů.

Celý článek

Vnímání ceny fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem Nákupní preference českých zákazníků a fair trade. Leták informuje o vlivu ceny na nákup fairtradových výrobků a poukazuje na potenciální dopad snížení ceny fairtradových výrobků na jejich nákup v segmentu respondentů, kteří tyto výrobky nenakupují.

Celý článek