Věda, výzkum a inovace v průmyslových podnicích

Poster informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Poster přináší informace o způsobech zajištění výzkumu a vývoje, o rozsahu výzkumných a vývojových kapacit, o způsobech financování výzkumu a vývoje a informace o výstupech výzkumné, vývojové a inovační činnosti v průmyslových podnicích.

Celý článek

Souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn) pro projekt TL02000101: Efektivnější domácí hospicová péče v Česku

Zpráva prezentuje výsledky dosažené v prvním roce řešení projektu č. TL02000101 s názvem „Efektivnější domácí hospicová péče v Česku“. Hlavním záměrem realizovaného výzkumného šetření, ze kterého tato zpráva vychází, bylo postihnout současný stav zařízení poskytujících mobilní specializovanou paliativní péči a potřeby pracovníků těchto zařízení ve vztahu k plánování služeb a time-managementu. Data prezentovaná v této […]

Celý článek

Souvislost znalosti podstaty fairtradových výrobků a jejich nákupu

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták přináší informace o tom, jak se znalost podstaty a charakteristik fairtradových výrobků promítá do jejich nákupu.

Celý článek

Ukazatele výkonnosti sledované v českých organizacích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Analýza popisuje hlavní ukazatele výkonnosti, které české organizace sledují v rámci hodnocení své vlastní výkonnosti. Výsledky popisují vybrané ukazatele v sedmi oblastech: finanční ukazatele, ukazatele týkající se zákazníků, zaměstnanců, operačních procesů a inovací, dále ukazatele kvality výrobků či služeb a ukazatele týkající se sociální odpovědnosti.

Celý článek

Tradicionalismus

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů k tradičním hodnotám.

Celý článek

Touha po unikátních výrobcích

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o touze spotřebitelů nakupovat unikátní výrobky.

Celý článek

Systémy měření výkonnosti používané v českých organizacích

Poster přináší hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Na základě výsledků komplexního výzkumného šetření jsou popisovány jednotlivé oblasti, ve kterých české organizace svoji výkonnost sledují (finanční řízení, prodej, marketing, řízení lidských zdrojů a další) spolu s používanými metodami/metodikami sledování a měření své výkonnosti.

Celý článek

Stěžejní postoje obyvatel Česka k dárcovství

Leták prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Leták přehledně shrnuje stěžejní postoje obyvatel Česka k dárcovství.

Celý článek

Vybrané okolnosti hodnocení výkonnosti

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Analýza výsledků přináší vybrané oblasti, ve kterých se organizace nejčastěji potýkají s obtížemi při implementací opatření vyplývajících z měření výkonnosti. Pozornost je věnována následujícím nejčastěji uváděným problémům: finanční návratnost, nejasné cíle, spolupráce při měření výkonnosti, problémy s daty (nedostatek, nejasnost a roztříštěnost), nedostatečné kapacity a schopnosti pro měření výkonnosti a nedostatečná podpora sledování výkonnosti v organizaci.

Celý článek

Vybrané charakteristiky nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták informuje o míře nákupu fairtradových výrobků, o nákupu jednotlivých druhů fairtradových produktů a přináší informace o vývoji frekvence nákupu a útratě za fairtradové výrobky v čase.

Celý článek