Rozvoj komunity

11. 11. 2022

ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ PRO SLEDOVÁNÍ VÝKONU A EFEKTIVITY SLUŽEB

Předmětem prezentace bylo shrnutí hlavních výsledků šetření zaměřeného na sledování výkonnosti v jednotlivých typech organizací poskytujících sociální služby v ČR. Konkrétně se prezentace zaměřila na percepci výkonnosti samotných poskytovatelů sociálních služeb, na používané indikátory a na způsoby sledování vlastního výkonu.
11. 11. 2022

Non-governmental organizations as partners: Obstacles in the EU cohesion policy?

The EU Cohesion Policy requires the interaction of the public, private and non-profit sectors in policy making. The Czech Republic presents an ideal case study for identifying the major obstacles to the successful implementation of this approach since Czech citizens evaluate Non-governmental organizations (NGOs) in their country as having less capacity to influence policies at the lowest level than NGOs in any other EU member state. The goal of the study is to identify and explain the determinants of success and failure regarding NGOs’ participation in designing public programmes.
11. 11. 2022

Co‐production as an Innovative Framework for Impact Evaluation

The aim of presentation is to introduce the framework of co-production as an innovative methodological approach to impact evaluation and critically assess its main strengths and weaknesses. Co-production is documented by the case study focused on evaluation of training course effects. Presented empirical data show the epistemological improvement of impact evaluation and support the usefulness of co-production framework. Presentation describes the key methodological advances of this approach and points-out its main features.
11. 11. 2022

Methodological Peculiarities of Needs Assessment

Článek se zaměřuje na důležitost potřeb, které jsou zde chápány jako kritérium pro vyhodnocení užitečnosti intervenčních programů. Text navrhuje použitelný koncepční rámec toho, jaká evidence by měla být shromažďována. Dále identifikuje roli potřeb v rámci teorie změny, kterou představuje obecný logický model, a nakonec poukazuje na klíčovou situaci, kdy kritérium užitečnosti může úspěšně doplnit jiná hodnotící kritéria, jakými jsou zejména relevance a účinnost.
11. 11. 2022

Czechia

The chapter introduces evaluation experience in Czechia, a country witnessing strong development of evaluation capacities of both the evaluation demand and supply sides during the last two decades. We apply several points of views to make readers familiar with the conditions for evaluations by introducing the general legal framework and specifics of sectoral approaches to evaluations in evaluation-leading sectors in Czechia.
11. 11. 2022

Methodological advances of the needs assessment

The aim of presentation is to propose advanced knowledge about an intervention performance and its effects on beneficiaries. Replicable and easy-to-follow solution in a form of recommended guidelines is offered. Discrimination of needs from other constructs (wants, preferences, and demand) is documented with examples from social services. Presentation focuses the attention on the importance of needs that are treated as a criterium for usefulness evaluation. The guidelines enable to focus the interventions on a merit of such needs.
4. 5. 2021

Stav a možnosti rozvoje obce Kostelec u Kyjova (2019)

Tato zpráva analyzuje problematiku území obce Kostelec a nabízí vhodná a dlouhodobě udržitelná řešení zásadních problémů, popřípadě hledá odpověď na to, jak optimálně rozvíjet stávající potenciály. Vznikla v rámci projektu Mezioborový design měst, reg. č. TL0100025 podpořený Technologickou agenturou ČR.
26. 2. 2021

Věda, výzkum a inovace v průmyslových podnicích

Poster informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem "Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR". Poster přináší informace o způsobech zajištění výzkumu a vývoje, o rozsahu výzkumných a vývojových kapacit, o způsobech financování výzkumu a vývoje a informace o výstupech výzkumné, vývojové a inovační činnosti v průmyslových podnicích.
30. 11. 2020

Vliv vzdělání a životní spokojenosti na angažovanost obyvatel Česka

Cílem článku na obecné rovině je zhodnocení účasti obyvatel Česka na vybraných typech aktivit podporujících veřejný zájem (mj. účast na veřejném projednávání k některému z místních problémů, […]
30. 11. 2020

Výkonnost operačních programů a vybrané aspekty ovlivňující čerpání prostředků z evropských fondů

Příspěvek se věnuje analýze výkonnosti a efektivity operačních programů z hlediska míry naplňování programových cílů definovaných v souladu s metodikou Evropské komise a z hlediska čerpání prostředků z evropských fondů. Mezi jednotlivými operačními programy jsou dále na základě parametrů čerpání prostředků zkoumány podobnosti, které definují skupiny operačních programů s podobným průběhem těchto parametrů. Pozornost je věnována také problematickým aspektům, které jsou spojeny s čerpáním prostředků z evropských fondů, srovnání parametrů čerpání evropských fondů v České republice a na Slovensku a programovému období 2014-2020.
30. 11. 2020

Nedostatek informací a náročnost implementace jako překážka přijetí systému hodnocení výkonnosti u českých organizací

Příspěvek se zaměřuje na aktuální problematiku přijetí standardizovaných nástrojů pro hodnocení výkonnosti, v centru zájmu je nedostatek informací a náročnost implementace. V empirické části jsou poskytnuta […]
30. 11. 2020

Uplatňování systémů kompenzace a odměňování pracovníků v českých organizacích z perspektivy hodnocení organizační výkonnosti

Odborný článek prezentuje dílčí zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Zaměřuje se na […]
30. 11. 2020

Překážky přijetí nástroje pro hodnocení výkonnosti organizace

Článek prezentuje dílčí zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“; zaměřuje se na problematiku […]
30. 11. 2020

Aplikace indikátorů výkonnosti a tvorba organizační kultury v českých organizacích

Příspěvek se zaměřuje na problematiku používání výstupů hodnocení výkonnosti ke sdílení organizačně významných obsahů a integraci aktivit účastníků organizace. Tento postup lze chápat v rámci pojetí formování specifické organizační kultury jakožto nástroje řízení výkonnosti organizace. V empirické části poskytuje kvantitativní analýza dat 331 českých organizací zjištění o využívání vybraných indikátorů výkonnosti k aktivitám spojovaných s formováním specifické organizační kultury zaměřené na výkonnost.
21. 10. 2020

Chytrý urbanismus je klíčem k trvale udržitelnému řešení rozvoje samosprávných celků

Popularizační článek měl za cíl představení projektu a možností využití mezioborové metody. Článek byl určen zejména pro místní autority. Vznikl v rámci projektu Mezioborový design měst, reg. č. TL0100025 podpořený Technologickou agenturou ČR.
21. 10. 2020

Pocit, že se opakují hloupé chyby stále dokolečka…

Popularizační článek měl za cíl nastínit alespoň částečně možnosti využití softwaru s umělou inteligencí, který by mezioborově řešil urbanistické problémy. Vznikl v rámci projektu Mezioborový design měst, reg. č. TL0100025 podpořený Technologickou agenturou ČR.
21. 10. 2020

Mezioborová studie obce Kostelec

Tato zpráva analyzuje problematiku území obce Kostelec a nabízí vhodná a dlouhodobě udržitelná řešení zásadních problémů, popřípadě hledá odpověď na to, jak optimálně rozvíjet stávající potenciály. Vznikla v rámci projektu Mezioborový design měst, reg. č. TL0100025 podpořený Technologickou agenturou ČR.
21. 10. 2020

Ukazatele výkonnosti sledované v českých organizacích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem "Systémy měření výkonnosti v českých organizacích". Analýza popisuje hlavní ukazatele výkonnosti, které české organizace sledují v rámci hodnocení své vlastní výkonnosti. Výsledky popisují vybrané ukazatele v sedmi oblastech: finanční ukazatele, ukazatele týkající se zákazníků, zaměstnanců, operačních procesů a inovací, dále ukazatele kvality výrobků či služeb a ukazatele týkající se sociální odpovědnosti.
21. 10. 2020

Tradicionalismus

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů k tradičním hodnotám.
21. 10. 2020

Systémy měření výkonnosti používané v českých organizacích

Poster přináší hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem "Systémy měření výkonnosti v českých organizacích". Na základě výsledků komplexního výzkumného šetření jsou popisovány jednotlivé oblasti, ve kterých české organizace svoji výkonnost sledují (finanční řízení, prodej, marketing, řízení lidských zdrojů a další) spolu s používanými metodami/metodikami sledování a měření své výkonnosti.
21. 10. 2020

Stěžejní postoje obyvatel Česka k dárcovství

Leták prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Leták přehledně shrnuje stěžejní postoje obyvatel Česka k dárcovství.
21. 10. 2020

Vybrané okolnosti hodnocení výkonnosti

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem "Systémy měření výkonnosti v českých organizacích". Analýza výsledků přináší vybrané oblasti, ve kterých se organizace nejčastěji potýkají s obtížemi při implementací opatření vyplývajících z měření výkonnosti. Pozornost je věnována následujícím nejčastěji uváděným problémům: finanční návratnost, nejasné cíle, spolupráce při měření výkonnosti, problémy s daty (nedostatek, nejasnost a roztříštěnost), nedostatečné kapacity a schopnosti pro měření výkonnosti a nedostatečná podpora sledování výkonnosti v organizaci.
21. 10. 2020

Vnímaný přínos projektů financovaných z fondů EU

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem "Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU". Prezentované výsledky se zaměřují na vnímaný přínos projektů financovaných z fondů EU z pohledu obyvatel ČR. Jsou zde popsány nejčastěji uváděné pozitivní a negativní přínosy projektů včetně souhrnného zhodnocení dopadu a přínosu projektů.
21. 10. 2020

Způsoby hodnocení výkonnosti

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem "Systémy měření výkonnosti v českých organizacích". Analýza výsledků se zaměřila na popis nejčastěji používaných způsobů měření výkonnosti. Pozornost byla věnována jak standardizovaným systémům měření výkonnosti, tak také jiným metodám, které organizace využívají.
21. 10. 2020

Zájem o světové dění

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování zájmu respondentů o světové dění.
21. 10. 2020

Vliv jednotlivce na situaci v rozvojových zemích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování názoru respondentů na vliv jednotlivce na situaci v rozvojových zemích.
21. 10. 2020

Současné výzkumné a vývojové kapacity v průmyslových podnicích

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Popisovány jsou praktiky průmyslových podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), konkrétně personální zajištění a spolupráce s dalšími pracovišti a organizacemi. Zaměřeno je na podíl vědeckých a výzkumných úvazků vzhledem k celku zaměstnanců v případě průmyslových organizací působících v ČR zabývajících se VaVaI.
21. 10. 2020

Reflexe výhod hodnocení výkonnosti českými organizacemi

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem "Systémy měření výkonnosti v českých organizacích". Analýza byla zaměřena na vybrané výhody sledování výkonnosti v organizacích a jejich hodnocení kompetentními pracovníky.
21. 10. 2020

Postoje obyvatel ČR k operačním programům EU

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem "Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU". Identifikováno je povědomí obyvatel týkající se operačních programů v České republice; dále je analyzován zájem obyvatel o informace o jednotlivých operačních programech a vnímání jejich užitečnosti.
21. 10. 2020

Oblasti měření výkonnosti

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem "Systémy měření výkonnosti v českých organizacích". Analýza výsledků přináší porovnání předem stanovených a skutečně dosažených výsledků ve vybraných oblastech, zejména ve finanční, v oblasti prodeje a v neposlední řadě v oblasti lidských zdrojů a ICT.
21. 10. 2020

Názorová otevřenost

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování názorové otevřenosti respondentů vůči zprávám z jiných zemí, cizím kulturám, jazykům apod.
21. 10. 2020

Kosmopolitismus vs. Patriotismus

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů vůči kosmopolitismu a patriotismu.
21. 10. 2020

Kosmopolitismus jako výraz touhy po unikátních výrobcích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování souvislosti postoje respondentů ke kosmopolitismu a nakupování unikátních věcí.
21. 10. 2020

Kosmopolitismus – zájem o cizí kultury

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování zájmu respondentů poznávat cizí kultury.
21. 10. 2020

Kontakt s lidmi z cizích zemí

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů k setkávání se s lidmi z cizích zemí.
21. 10. 2020

Etnocentrismus vs. názorová otevřenost

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů k etnocentrismu, či směrem k multikulturalismu (hodnoceno optikou nákupních preferencí).
21. 10. 2020

Dopad komunikace na vnímání přínosu evropských dotací

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem „Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU”. Zaměřuje se na postoje obyvatel ČR k hodnocení dopadu evropských projektů na rozvoj jednotlivých regionů. Současně byly identifikovány hlavní oblasti, do kterých by evropské dotace měly být směřovány.
21. 10. 2020

Dárcovství v regionech Česka

Leták prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Leták přehledně zobrazuje regionální rozdíly v přístupech k dárcovství v Česku.
21. 10. 2020

Aplikace pro vyhodnocení veletrhů a výstav

Software umožňuje jednotlivým vystavovatelům provádět hodnocení efektivity účasti na veletrzích či výstavách. Software je primárně určen pro vystavovatele, tedy pro účastníky veletrhů/výstav prezentující své produkty či služby, kterým umožňuje vlastními silami vyhodnocovat jednotlivé etapy procesu přípravy své účasti na veletrhu či výstavě.
21. 10. 2020

Aplikace pro vyhodnocení sociální desirability

Software je nástrojem pro vyhodnocení sklonu respondentů k tzv. sociální desirabilitě (tj. tendenci odpovídat v rámci výzkumů společensky žádoucím způsobem).
21. 10. 2020

Aplikace pro hodnocení starostů

Software je navržen jako hodnotící nástroj představitelů měst a obcí (starostů/primátorů). Vychází z celkem třiceti čtyř charakteristických vlastností představitelů, které jsou rozděleny mezi osm základních dimenzí, mezi které patří např. kompetentnost, autoritářství, kvalifikaci, dynamika či důvěryhodnost.
21. 10. 2020

Angažovanost obyvatel Česka: Účast na dobrovolných akcích

Leták prezentuje zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.05.2013.221.006 s názvem „Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění“. Leták se zabývá účastí občanů na dobrovolných akcích, analýza dat identifikovala diference sledovaného jevu z hlediska různých skupin obyvatel.
21. 10. 2020

Aktuální výkonnost organizací v ČR

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem "Systémy měření výkonnosti v českých organizacích". Analýza výsledků výzkumného šetření přináší informace o sebereflexi organizací z hlediska dosahování vytyčených cílů, a tím i hodnocení vlastní výkonnosti. Výsledky mimo jiné přinášejí informace o faktorech ovlivňujících dosahování stanovených cílů organizace.
21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Matice průřezových témat

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Matice ukazatelů definuje a zprovozňuje každou konkrétní dimenzi každého průřezového tématu a poskládá ji s příslušnými sadami hodnotících kritérií a ukazatelů.
21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast lidských zdrojů

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Tento problém obsahuje klíčové ukazatele tématu lidských práv. Poskytuje podrobný popis každého z více než 500 navrhovaných ukazatelů, včetně kontextu, definic klíčových pojmů a odkazů na jiné zdroje.
21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast lidských práv a rovnosti mužů a žen

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Tento problém obsahuje klíčové ukazatele genderového tématu. Poskytuje podrobný popis každého z více než 500 navrhovaných ukazatelů, včetně kontextu, definic klíčových pojmů a odkazů na jiné zdroje.
21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast správy věcí veřejných

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Tento problém obsahuje klíčové ukazatele tématu řádné správy věcí veřejných. Poskytuje podrobný popis každého z více než 500 navrhovaných ukazatelů, včetně kontextu, definic klíčových pojmů a odkazů na jiné zdroje.
21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast životního prostředí

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Tento problém obsahuje klíčové ukazatele tématu udržitelnosti životního prostředí. Poskytuje podrobný popis každého z více než 500 navrhovaných ukazatelů, včetně kontextu, definic klíčových pojmů a odkazů na jiné zdroje.
21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Záznamový arch pro evaluaci

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Záznamový arch slouží jako šablona hodnocení.
21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Manuál

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Primárním záměrem metodiky je sjednotit stávající rozmanitost přístupů k hodnocení průřezových témat a přinést do hodnocení standardizaci a srovnatelnost napříč projekty.