Výzkumné aktuality

21. 10. 2020

Chytrý urbanismus je klíčem k trvale udržitelnému řešení rozvoje samosprávných celků

Popularizační článek měl za cíl představení projektu a možností využití mezioborové metody. Článek byl určen zejména pro místní autority. Vznikl v rámci projektu Mezioborový design měst, reg. č. TL0100025 podpořený Technologickou agenturou ČR.
21. 10. 2020

Pocit, že se opakují hloupé chyby stále dokolečka…

Popularizační článek měl za cíl nastínit alespoň částečně možnosti využití softwaru s umělou inteligencí, který by mezioborově řešil urbanistické problémy. Vznikl v rámci projektu Mezioborový design měst, reg. č. TL0100025 podpořený Technologickou agenturou ČR.
21. 10. 2020

Současné výzkumné a vývojové kapacity v průmyslových podnicích

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Popisovány jsou praktiky průmyslových podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), konkrétně personální zajištění a spolupráce s dalšími pracovišti a organizacemi. Zaměřeno je na podíl vědeckých a výzkumných úvazků vzhledem k celku zaměstnanců v případě průmyslových organizací působících v ČR zabývajících se VaVaI.
20. 10. 2020

Zajištění činnosti VaVaI vlastními pracovníky v průmyslových podnicích

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Popisovány jsou praktiky průmyslových podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), konkrétně realizace personálního zajištění a budování vlastních výzkumných kapacit. Zaměřeno je na zajištění vlastní výzkumné činnosti pomocí interních zaměstnanců.
20. 10. 2020

Postoj české veřejnosti k naplňování cílů politiky soudržnosti EU

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem "Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU". Výsledky provedené analýzy prezentují postoj české veřejnosti k evropským dotacím poskytnutých na rozvoj chudších a sociálně zaostalejších regionů v ČR. Současně je pozornost věnována zhodnocení účinnosti a efektivnosti takto vynaložených finančních prostředků.
22. 4. 2020

Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“. Článek identifikuje postoje a chování obyvatel ČR ve vztahu k vlastnímu zdravotnímu stavu.
24. 4. 2018

Sociální prostředí seniorů a trávení volného času

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TD03000156 s názvem "Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí".
10. 4. 2018

Subjektivní hodnocení zdravotního stavu seniorů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TD03000156 s názvem "Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí". Článek se zaměřuje na subjektivní hodnocení zdravotního stavu českých seniorů, s ohledem na jejich ekonomickou situaci a věk.
3. 4. 2018

Vnímání globální identity v krajích ČR

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR“. Článek zkoumá globální identitu české společnosti. Konkrétně se zaměřuje na její otevřenost vůči vnějšímu světu a její míru v různých krajích ČR.
31. 3. 2018

Národní identita Čechů jako vysvětlení zisků radikálně populistických (pravicových) stran?

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR“. Článek zkoumá národní identitu české společnosti. Konkrétně se zaměřuje na sílu této identity a její extrémistické hodnoty.
26. 3. 2018

Subjektivní hodnocení ekonomické situace domácností

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TD03000156 s názvem "Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí."
13. 3. 2018

Volný čas seniorů a zájem o volnočasové akce

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TD03000156 s názvem "Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí". Článek shrnuje poznatky získané metodou osobního dotazování čítající 724 validních případů a je zaměřen na to, jak senioři tráví volný čas a o které volnočasové akce jeví největší zájem.
6. 12. 2017

Hodnocení faktorů motivujících k zapojení průmyslových podniků do VaVaI

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem "Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR". Pozornost je věnována faktorům, které průmyslové podniky působící v České republice nejvíce motivují k zapojení do VaVaI.
10. 11. 2017

Spokojenost průmyslových podniků s inovační infrastrukturou

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem "Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR". Pozornost je věnována hodnocení současného stavu inovační infrastruktury z pohledu průmyslových podniků a její kvality.
10. 12. 2016

Přístupy k dárcovství v Česku: darování příspěvku na ulici

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Článek se věnuje konkrétnímu přístupu k dárcovství, kterým je darování finančních prostředků na ulici.
5. 12. 2016

Přístupy k dárcovství v Česku: převod příspěvku na účet

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Článek se věnuje konkrétnímu přístupu k dárcovství, kterým je převod příspěvku na účet.
23. 11. 2016

Přístupy k dárcovství v Česku: organizace podporované obyvateli Česka

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Článek shrnuje typy organizací, kterým obyvatelé Česka dle svých slov nejvíce přispívají.
23. 11. 2016

Segmentace obyvatel Česka podle postoje k dobročinným sbírkám

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Segmentace byla provedena podle základních socio-demografických proměnných.
14. 11. 2016

Kdo v Česku přispívá na dobročinné účely

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Článek zmiňuje skupiny obyvatel, které přispívají na charitu ve zvýšené míře.
25. 10. 2016

Angažovanost obyvatel Česka: účast na veřejném projednávání problémů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.05.2013.221.006 s názvem „Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění“. Článek se zabývá účastí občanů na veřejném projednávání problémů, analýza dat identifikovala diference sledovaného jevu z hlediska různých skupin obyvatel.
9. 10. 2016

Kdo se zajímá o globální problémy?

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.05.2013.221.006 s názvem „Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění“. Článek odpovídá na otázku, jaké charakteristiky odlišují skupinu obyvatel ČR, která se spíše zabývá globálními problémy lidstva než místní problematikou v obci či kraji, kde žijí.
25. 9. 2016

Angažovanost obyvatel Česka: přístup k podepisování petic

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.05.2013.221.006 s názvem „Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění“. Článek se zabývá problematikou podepisování petic, analýza dat identifikovala diference sledovaného jevu z hlediska různých skupin obyvatel.
18. 9. 2016

Angažovanost obyvatel Česka: rozdíly v jednotlivých krajích

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.05.2013.221.006 s názvem „Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění“. Článek se zabývá rozdíly v angažovanosti obyvatel v jednotlivých krajích Česka.
15. 9. 2016

Rizikové životní situace přispívající k sociálnímu vyloučení seniorů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Analýza výsledků výzkumného šetření identifikovala šest rizikových skupin faktorů ovlivňujících sociální vyloučení seniorů. Pozornost byla věnována zejména pravděpodobnosti výskytu vybraných rizikových faktorů u seniora v následujícím roce.
15. 8. 2016

Vnímání nejbližšího sociálního okolí z pohledu seniora

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Výsledky provedené analýzy přinášejí poznatky o vnímání osob v nejbližším sociálním okolí samotnými seniory, resp. do jaké míry jsou osoby z nejbližšího sociálního okolí schopny a ochotné respektovat názory a přání seniorů.
15. 8. 2016

Sebehodnocení zdravotního stavu

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Výsledky provedeného šetření prezentují hodnocení zdravotního stavu z pohledu seniorů. Pozornost byla věnována zejména okolnostem, které mohou do určité míry ovlivňovat sebehodnocení seniorů. Rovněž se analýza zaměřila na diference ve vnímání zdravotního stavu z hlediska vybraných charakteristik, kterými byl zejména věk, místo bydliště, měsíční příjem domácnosti a ekonomická aktivita respondenta.
14. 8. 2016

Postoj k unifikaci kritérií hodnotící projektové žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU

Článek informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.6.06.2014.221.013 s názvem „Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů“. Článek pojednává o postoji průmyslových organizací k unifikaci kritérií hodnotících projektové žádosti napříč jednotlivými operačními programy. Pozornost je věnována srovnání jednotlivých segmentů organizací. Hlavním cílem celého projektu je identifikace a vyhodnocení zkušeností průmyslových organizací s jednotlivými fázemi procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.
7. 8. 2016

Využívané a preferované sociální služby z pohledu seniorů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Analyzovaná data přinášejí informace týkající se využívání vybraných sociálních služeb z pohledu seniorů. Pozornost byla rovněž věnována sociálním službám, které by senioři chtěli využívat i v budoucnu.
7. 8. 2016

Nejčastěji využívané volnočasové aktivity z pohledu seniorů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Prezentované výsledky v tomto článku se zaměřují na využívání vybraných volnočasových aktivit seniory. Sledována byla rovněž frekvence využívání vybraných volnočasových aktivit a zájem o využívání těchto aktivit i v budoucnu.
19. 7. 2016

Přínos cost-benefit analýzy (CBA) pro žadatele (průmyslové organizace) o dotace ze strukturálních fondů EU

Článek informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.6.06.2014.221.013 s názvem „Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů“. Článek pojednává o realizaci cost-benefit analýzy (CBA) v rámci přípravy projektové žádosti o dotace. Přibližuje problematiku povinnosti realizace cost-benefit analýzy versus skutečné využití výsledků této analýzy. Hlavním cílem celého projektu je identifikace a vyhodnocení zkušeností průmyslových organizací s jednotlivými fázemi procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.
10. 7. 2016

Využívání služeb poskytovatelů komplementární medicíny obyvateli ČR

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“. Článek se zaměřuje se na využívání služeb alternativní medicíny obyvateli ČR. Zjišťovány jsou diference na základě pohlaví, věku a vzdělání.
8. 7. 2016

Hodnocení společenské užitečnosti vybraných zařízení

Článek prezentuje výsledky dosažené v rámci řešení projektu č. CZ.5.01.2013.221.008 s názvem „Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY“. Pozornost je věnována vybraným typům staveb a zařízení, jejichž užitečnost je analyzována z pohledu veřejnosti. Článek přináší srovnání vnímaného celospolečenského přínosu mj. infrastrukturních staveb, jakými jsou např. dálnice, staveb, ve kterých jsou poskytovány služby veřejnosti (školy, nemocnice) i soukromé stavby, jež zasahují do veřejného prostoru (kancelářské budovy).
6. 7. 2016

Podpora participativního rozhodování a její souvislost s účastí na akcích podporujících veřejný zájem

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.05.2013.221.006 s názvem „Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění“. Analýza dat se zaměřila na souvislost mezi postojem obyvatel k rozhodovacím procesům a jejich účastí na akcích podporujících veřejný zájem.
6. 7. 2016

Postoj obyvatel Česka k výši daní a jeho souvislost s účastí na akcích podporujících veřejný zájem

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.05.2013.221.006 s názvem „Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění“. Analýza dat se zaměřila na souvislost mezi postojem obyvatel k tomu, zda by stát měl vybírat nižší či vyšší daně, a účastí názorových skupin na akcích podporujících veřejný zájem.
13. 6. 2016

Akceptace zařízení pro nakládání s odpady na pozadí efektu NIMBY

Článek prezentuje výsledky dosažené v rámci řešení projektu č. CZ.5.01.2013.221.008 s názvem „Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY“. Text je zaměřen na specificky vymezený typ staveb, které přímo souvisejí se zpracováním komunálního odpadu. Jedná se mimo jiné o zařízení pro energetické využití odpadu a o skládky komunálního odpadu.
12. 5. 2016

Využívání odborné dermatologické péče osobami ohroženými rakovinou kůže

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem „Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní“. Identifikováno je chování osob se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny kůže. Zaměřeno je na to, zda osoby se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny kůže (používají solárium nebo se domnívají se, že je u nich riziko vysoké) častěji vyhledávají odbornou dermatologickou péči.
16. 4. 2016

Hodnocení spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci projektů v oblasti VaVaI

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Popisována je aktivita průmyslových podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), a to kooperace s dalšími subjekty. Konkrétně je zaměřeno na to, jak průmyslové organizace působící v ČR hodnotí zkušenost s vybranými institucemi, jako jsou školy, úřady nebo financující agentury.
15. 4. 2016

Znalost osvětových akcí zaměřených na rakovinu kůže jako předpoklad využívání odborné dermatologické péče

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem „Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní“. Identifikuje povědomí o rakovině kůže a znalost osvětových akcí zaměřených na rakovinu kůže u populace ČR. Zjišťována je souvislost vyhledávání odborné dermatologické péče s mírou znalosti osvětových akcí.
8. 4. 2016

Spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci VaVaI

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Popisována je aktivita průmyslových podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), a to kooperace s dalšími subjekty. Konkrétně je zaměřeno na to, v jaké míře průmyslové organizace působící v ČR spolupracují s vybranými institucemi, jako jsou školy, úřady nebo financující agentury.
9. 2. 2016

Regionální diference v dárcovství v Česku

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Článek je zaměřen na regionální rozdíly v přístupu k dárcovství v rámci Česka.
26. 11. 2015

Žádané obory dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR

Článek informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.04.2013.221.007 s názvem "Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci". Článek prezentuje nejnavštěvovanější vzdělávací a rekvalifikační kurzy v posledních třech letech. Dále se pak zaměřuje na preferované vzdělávací a rekvalifikační kurzy.
26. 11. 2015

Ochota respondentů odpovídat na osobní otázky

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.1.02.2013.221.009 s názvem "Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění". Článek informuje o míře ochoty obyvatelů ČR odpovídat na otázky osobní povahy, resp. o míře ochoty poskytovat na tyto otázky pravdivé odpovědi.
26. 11. 2015

Využívání dat o zaměstnancích ke sledování výkonnosti organizace

Článek prezentuje dílčí zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem "Systémy měření výkonnosti v českých organizacích". Článek popisuje využívání docházky, míry fluktuace, míry spokojenosti zaměstnanců a míry rozvoje lidského kapitálu českými organizacemi. Výsledky ukazují, že využívání dat o zaměstnancích představuje v českém prostředí obecně rozšířený způsob hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů.
24. 11. 2015

Informace považované respondenty za soukromé či osobní

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.1.02.2013.221.009 s názvem "Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění". Článek informuje o tom, v jaké míře považují respondenti vybrané informace za soukromé či osobní. Ukazuje tak na problematické aspekty, které je vhodné při výzkumech populace sledovat. V centru zájmu byly informace o věku, výšce a váze, zdravotním stavu, adrese, výši platu/mzdy, sexuální a politické orientaci, náboženském vyznání, rodinném stavu, vzdělání, povolání a národnosti.
14. 11. 2015

Znalost certifikační známky FAIRTRADE

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2011.221.001 s názvem "Přístup obyvatel ČR k fair trade". Hlavním tématem tohoto článku je znalost certifikační známky FAIRTRADE obyvateli ČR stanovená na základě znalosti symbolu, který je součástí certifikační známky FAIRTRADE.
14. 11. 2015

Zájem obyvatel ČR o původ nakupovaného zboží

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2011.221.001 s názvem "Přístup obyvatel ČR k fair trade". Hlavním tématem článku je míra zájmu spotřebitelů o původ nakupovaného zboží, který představuje jednu z charakteristik fairtradových výrobků. V rámci provedené analýzy bylo identifikováno několik skupin respondentů podle intenzity jejich zájmu o původem nakupovaných fairtradových výrobků.
6. 11. 2015

Nejčastější bariéry dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR

Článek informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.04.2013.221.007 s názvem "Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci". Prezentované výsledky v tomto článku poukazují na nejčastěji identifikované bariéry dalšího vzdělávání, dílčím výsledkem jsou pak diference podle věku.
18. 10. 2015

Vybrané motivátory dalšího vzdělávání

Článek informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.04.2013.221.007 s názvem "Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci". Prezentované výsledky se zaměřují na hlavní důvody dalšího vzdělávání obyvatel ČR, týkající se zvláště oboru zájmu nebo zaměstnání, ve kterém by se rádi dále vzdělávali.
17. 10. 2015

Rozdílné motivace spotřebitelů při nákupu fairtradových výrobků

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2011.221.001 s názvem "Přístup obyvatel ČR k fair trade". Článek popisuje postoje spotřebitelů k nákupu fairtradových výrobků. U skupiny spotřebitelů, kteří mají o nákup těchto výrobků zájem, pak popisuje různé motivace, které k touto zájmu vedou.
10. 10. 2015

Ochota obyvatel ČR připlatit za vybrané charakteristiky výrobku

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.04.2014.221.027 s názvem "Používání WTP ve společenskovědním výzkumu". Článek popisuje, míru ochoty obyvatel ČR připlatit za vybrané charakteristiky výrobků. Dále jsou analyzovány jednotlivé sociodemografické charakteristiky, jako věk, vzdělání a socioekonomický status, které mají vliv na nákupní chování.