Současné výzkumné a vývojové kapacity v průmyslových podnicích

Využívání výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) ke zvyšování konkurenceschopnosti často od podniků vyžaduje, aby zřídily vlastní výzkumné pracoviště nebo vyčlenily pracovníky, kteří se budou zabývat VaVaI. Výzkumní pracovníci jsou nositeli odborných znalostí, schopností a dovedností a inovačního potenciálu, a proto je právě intelektuální kapitál rozhodujícím faktorem při realizaci VaVaI, resp. konkurenceschopnosti založené na VaVaI. […]

Celý článek

Zajištění činnosti VaVaI vlastními pracovníky v průmyslových podnicích

Klíčová slova: vývoj a inovace, výzkumné kapacity, inovační činnosti, průmyslové podniky Aktivity v rámci výzkumu, vývoje a inovace (VaVaI) představují pro podniky možnost, jak zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Výzkumnou činnost však mohou podniky zajišťovat různým způsobem. Buď využijí externích kapacit jiné firmy a tyto aktivity zcela outsourcují, nebo vyčlení kapacity pro provoz vlastní výzkumné, vývojové a inovační […]

Celý článek

Postoj české veřejnosti k naplňování cílů politiky soudržnosti EU

Klíčová slova: Regionální politika EU obecně vychází z koncepce solidarity a ekonomické a sociální soudržnosti. Solidarita představuje pomoc regionům hospodářsky nebo sociálně znevýhodněným ve srovnání s průměrem členských zemí. Soudržnost pak znamená, že snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony představuje výhodu pro všechny členské země. Cílem politiky soudržnosti EU je tak snížit velké hospodářské a sociální […]

Celý článek

Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře

Jedním z problematických prvků vztahu lékaře a pacienta je dodržování předepsaného léčebného režimu, který může zahrnovat jak fyzickou aktivitu, tak také náležitou medikaci. Tato opatření mají za cíl zlepšit zdravotní stav, nicméně někteří pacienti doporučený režim nedodržují.

Celý článek

Vnímání globální identity v krajích ČR

Česká společnost je obecně vnímána jako homogenní, ateistická a isolacionistická s odporem vůči neznámému. Tyto charakteristiky předjímají, že hodnocení globální identity bude v rámci české společnosti nízké. […]

Celý článek