Využívání služeb poskytovatelů komplementární medicíny obyvateli ČR

Klíčová slova: komplementární medicína, chiropraktik, pohybový aparát

Pojmem komplementární medicína jsou označovány alternativní přístupy, které doplňují či navazují na standardní způsoby léčby, jejichž účinnost byla prověřena na základě rigorózních metod klinického výzkumu. Jedním z nejvíce rozšířených oborů je chiropraxe, která se zaměřuje na léčbu nemocí pohybového aparátu a může pomoci při omezené pohyblivosti.

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v červenci 2015 výzkum s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel ČR“. Kromě postojů dotazovaných k vlastnímu zdraví a kromě jejich zájmu o informace týkající se zdravotního stavu byly zkoumány i zkušenosti respondentů se službami poskytovanými v rámci nekonvenční a komplementární medicíny. V rámci provedeného výzkumu uskutečnili vyškolení tazatelé celkem 1 110 osobních rozhovorů s respondenty. Dotazovaní ve věku od 18 do 64 let byli do vzorku zařazováni technikou kvótního výběru. Zkoumaný vzorek reprezentuje základní populaci z hlediska pohlaví, věku, velikosti místa bydliště a kraje. Při koncipování výběru bylo použito aktuálních údajů Českého statistického úřadu.

Podle odpovědí dotazovaných navštívilo chiropraktika během posledního roku celkem 14 % respondentů. V tomto ohledu přitom existují významné diference zejména na základě pohlaví, neboť služby chiropraktiků využily ve větší míře ženy než muži. Dalším rozlišovacím znakem je věk, kdy lidé ve věku 50 až 64 let využily služeb chiropraktika ve větší míře než ostatní věkové skupiny.

Z výzkumu vyplynul ještě další poznatek o klientech chiropraktiků. Ukazuje se totiž, že tyto služby využili ve větší míře lidé, kteří akcentují svou roli při rozhodování o způsobu léčby svých nemocí. Mezi lidmi, kteří uvádějí, že se o své léčbě rozhodují samostatně, navštívila chiropraktika přibližně pětina dotazovaných (20 %), zatímco mezi ostatními, kteří ponechávají tato rozhodnutí na lékařích, využilo služeb chiropraktiků 11 %.

Z hlediska komplementarity služeb chiropraktiků je zajímavé, že ve stejném období navštívilo praktického lékaře 77 % dotazovaných. Přitom 13 % navštívilo jak praktického lékaře, tak také chiropraktika, zatímco 1 % navštívilo pouze chiropraktika.

ID: 6.021.6.10, RIV/24759384:_____/16:N0000033