Nejčastěji využívané volnočasové aktivity z pohledu seniorů

Klíčová slova: volnočasová aktivita, senior, léčebné aktivity, životní podmínky, sociální začleňování

Součástí péče o seniory z hlediska sociálního začleňování je nepochybně zabezpečení takových služeb, které seniorům pomohou nejen v obtížných životních či zdravotních situacích, ale také zajištění služeb zaměřených na zkvalitnění života seniorů, tj. volnočasové aktivity. Podpora zájmu o tyto služby a jejich dostupnost se jeví jako účinný prvek začleňování seniorů do společnosti. Volnočasové aktivity jsou velmi variabilní a senior tak může být v kontaktu nejen s vrstevníky, ale i mnohem mladšími lidmi. V rámci provedeného výzkumu byla tedy pozornost věnována vybraným službám spojených s volnočasovými a léčebnými aktivitami. Jaké volnočasové aktivity jsou tedy ze strany seniorů nejvíce využívané?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) v květnu 2015 dokončil výzkumné šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na popis stávajících životních podmínek cílové skupiny a předpokladů pro úspěšné začlenění; dále postoje a preference týkající se způsobu začleňování a využívání služeb. K výběru respondentů bylo použito kvótní techniky a do zkoumaného vzorku byli zařazováni pouze lidé v předseniorském a seniorském věku, tj. od 55 do 84 let a pouze z obcí s méně než 5.000 obyvatel. V rámci provedeného výzkumného šetření bylo uskutečněno celkem 651 interview.

Výsledky podrobné analýzy ukázaly, že celkem 62 % seniorů využívá alespoň jednu volnočasovou či léčebnou aktivitu. Z celého spektra sledovaných volnočasových a léčebných aktivit, využívají senioři v největší míře společenské a kulturní aktivity, které si sami organizují (33 %) a kulturní programy (32 %) organizované jak obecním/městským úřadem, tak také soukromými subjekty. V pořadí třetí nejčastěji využívanou aktivitou jsou návštěvy trhů či prodejních akcí (27 %) a rovněž léčebné a rehabilitační programy (22 %). Organizované turistické, poznávací či sportovní aktivity, včetně pěších vycházek a výletů využívá shodně pouze 16 %. Zde je nutné upozornit, že tyto aktivity jsou do značné míry závislé na zdravotním stavu a kondici seniorů a proto se těchto aktivit účastní spíše mladší senioři (39 % oproti 26 % starších seniorů). Přesto lze nalézt služby, které naopak využívají více senioři starší 64 let. Jedná se zejména o léčebné a rehabilitační programy, které mají za cíl zmírnit jejich zdravotní obtíže.

Využívání volnočasových či léčebných aktivit se jednak odvíjí od zdravotní kondice seniorů, dále pak od ekonomické situace seniora, ale také obsahu konkrétní aktivity. Z tohoto hlediska se tak na prvních místech mezi preferovanými volnočasovými aktivitami budou i nadále objevovat kulturní a společenské aktivity (ať již realizované samotnými seniory či obcemi nebo spolky), které jsou obsahově i cenově rozmanité a tudíž dostupné většině seniorů. Jejich pozitivní vliv na kvalitu života seniora a rovněž i sociální začleňování je významný.

RIV/24759384:_____/16:#0000097