Vybrané motivátory dalšího vzdělávání

Klíčová slova: vzdělávání dospělých, motivátory vzdělávání, stárnutí populace, další vzdělávání, trh práce

Vzdělávání dospělých osob po vstupu na trh práce je v současnosti velmi diskutovaným tématem, a to především v souvislosti s rychlejším zastaráváním poznatků, častějším změnám v pracovním procesu a v ekonomické struktuře nebo v souvislosti s problémem stárnutí populace a zaměstnatelnosti lidí starších 50 let. Další vzdělávání tak řeší rozmanité problémy jednotlivců, jejichž důvody k dalšímu vzdělávání mohou být různé. Z jakých důvodů lidé absolvují rekvalifikační nebo vzdělávací kurz?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) v roce 2010 provedl šetření, které se zabývalo postoji obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci. Data byla získávána metodou face-to-face interview na vzorku obyvatel ČR, který byl vybrán pomocí kvótního výběru. Celkem bylo provedeno 1 013 validních rozhovorů.

Celkem 38 % z celkového počtu respondentů má zájem se dále vzdělávat. Nejčastějším důvodem pro absolvování vzdělávací nebo rekvalifikačního kurzu je rozšíření znalostí o nejnovější poznatky: kladně odpovědělo 91 % respondentů. 84 % respondentů pak uvedlo, že důvodem pro další vzdělávání je pro ně získání znalostí či dovedností v oboru svých zálib a koníčků.  Rozhodných odpovědí zde však bylo méně, než v případě následujícího motivátoru, a to udržení zaměstnání či získání nového, které je důvodem pro 76 % dotázaných. Pro 68 % respondentů je pak další vzdělávání možností ke zvýšení platu v souvislosti s doplněním kvalifikace, pro 34 % je to možný způsob, jak získat finanční podporu na úhradu nákladů spojených se studiem.

Jedním z podstatných faktorů, který má vliv na motivaci, je věk: vyjma rozšíření znalostí o nejnovější poznatky volili všechny ostatní vybrané motivátory častěji lidé do 30 let. Návštěva kurzu za účelem udržení pracovního místa nebo získání nového je charakteristická především pro lidi bydlící ve městě s méně než 10 tis. obyvateli (88 % odpovědělo kladně). Tato skupina obyvatel také častěji vidí jako motivaci možnost získání finanční podpory na úhradu nákladů spojených se studiem (48 % odpovědělo kladně). Zvýšení platu je pak důvodem nejen pro ně (76 %), ale také pro obyvatele větších měst do 20 tis. obyvatel (83 %).

Velký důraz na nejnovější poznatky napříč různými skupinami obyvatel ukazuje obecnou potřebu držet tempo s měnícími se požadavky na znalosti. Všechny další motivy lze častěji nalézt u lidí do 30 let, u nichž se tak lze setkat se specifickým postojem k dalšímu vzdělávání jako ke zdroji výhod jak pro zaměstnání a kariérní růst, tak pro mimopracovní či zájmovou oblast. Důraz na udržení a získání pracovního místa, snahu o zvýšení platu nebo získání finanční podpory na úhradu nákladů spojených se studiem u skupiny lidí z malých měst pak ukazuje zvláště na snahu o zvýšení konkurenceschopnosti a finančních podmínek těchto obyvatel.

ID: 6.007.6.07, RIV/24759384:_____/15:#0000109