Volný čas seniorů a zájem o volnočasové akce

Klíčová slova: senior, volný čas seniorů, aktivizace a volný čas, volnočasové akce 

Stáří bývá spojeno se změnou sociálního pole seniorů, zvláště pak po odchodu do důchodu. Tato změna sociálního pole může pro seniory představovat výzvu a zároveň potřebu přehodnotit způsoby, jakými bude senior trávit svůj volný čas. V současnosti existují nejrůznější programy zacílené na aktivizaci v rámci volnočasových aktivit, které kromě jiného slouží také jako prevence sociálního vyloučení seniorů. Aby byly tyto programy efektivní, je zapotřebí zmapovat a vyhodnotit zájem seniorů o volnočasové aktivity. O jaké volnočasové aktivity mají senioři největší zájem?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) provedl během května a června 2016 výzkumné šetření týkající se preferencí seniorů a jejich ekonomické situace v souvislosti s aktivním stárnutím. Šetření bylo provedeno v Praze a Ostravě včetně definovaných sociálně vyloučených lokalit a jeho cílem byla statistická analýza dat, která bude sloužit k navržení doporučení ke zlepšení podmínek pro rozvoj aktivního stárnutí. K výběru respondentů z řad nepracujících seniorů pobírajících důchod bylo využito kvótní techniky. Výzkum byl realizován metodou osobního dotazování čítající 724 validních případů.

V rámci výzkumu byli respondenti dotazováni na to, o jaké volnočasové aktivity mají největší zájem. Respondentům bylo v rámci dotazníku nabídnuto portfolio činností, kterým by se chtěli věnovat. Zde je nutné upozornit, že třetina respondentů neprojevila zájem o žádnou z nabízených aktivit, což neznamená, že by se ve svém čase žádné aktivitě nevěnovali – pouze se jedná o aktivitu, která nebyla uvedena v portfoliu činností. Mezi respondenty, kteří si z portfolia nabízených činností vybrali, získaly největší popularitu turistické výlety, projevilo o ně zájem až 36% dotazovaných. Na druhém místě projevili senioři zájem o promítání filmů (35% respondentů). Na třetím místě se umístilo plavání, účast na přednáškách o zdraví a skupinové návštěvy galerií, divadel a koncertů. O každou z těchto aktivit projevilo zájem 28% respondentů. Do druhé skupiny aktivit můžeme zařadit ostatní aktivity, o které projevilo zájem méně než 20% respondentů, jak můžeme vidět v následujícím grafu.

Míra zájmu aktivních respondentů o jednotlivé volnočasové aktivity

Na základě získaných údajů můžeme říci, že ze strany seniorů je prokazatelný zájem jak o aktivní činnosti, vyžadující pohybovou aktivitu, tak i o volnočasové činnosti kulturního charakteru. Pokud porovnáme zájem o dané volnočasové činnosti v rámci Prahy a Ostravy, nejsou mezi respondenty z těchto měst zásadní rozdíly. Výraznější rozdíl byl zaznamenán pouze u zájmu o promítání filmů a u turistických výletů. Zatímco zájem o promítání filmů je větší na straně pražských respondentů (39% oproti 25% respondentům z Ostravy), o turistické výlety mají naopak větší zájem Ostravané (46% oproti 33% Pražanů).

Výzkum potvrdil, že senioři se zajímají o účast na volnočasových aktivitách, pokud jim je to umožněno nejen z hlediska jejich zdravotního stavu, ale také ze strany daných institucí, či místa bydliště. Tato zjištění mohou sloužit příslušným organizacím, v jejichž zájmu je zajišťovat aktivizaci seniorů a podnítit tak určené kulturní instituce ke zlepšení programu pro seniory, ať už se to týká například zavedení filmových cyklů pro seniory, anebo přizpůsobení daného prostoru pro seniory.

ID: 0.008.6.01, RIV/24759384:_/18:N0000002