Hodnocení spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci projektů v oblasti VaVaI

Klíčová slova:  projekty VaV, věda a výkum, průmyslové podniky, inovace v průmyslu

Průmyslové podniky zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (VaVaI) často realizují své projekty ve spolupráci s dalšími subjekty, které je v daných aktivitách mohou různými způsoby podpořit. V některých případech jde přímo o spolupodílení se na výzkumné a vývojové činnosti, v jiných o financování, pronájem laboratorního vybavení, outsourcing výzkumného týmu nebo o jiné formy podpory. Průmyslové podniky působící v ČR mají zkušenost se spoluprací s řadou státních, veřejných i soukromých institucí, jakými jsou třeba vysoké školy, výzkumná pracoviště, financující agentury a další. Jak průmyslové organizace působící v ČR hodnotí spolupráci s vybranými institucemi?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v listopadu 2014 výzkumné šetření zaměřené na výzkum praxe organizací působících na území ČR v oblasti VaVaI. Hlavním cílem projektu bylo vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti VaVaI v průmyslových podnicích a identifikace plánovaného využití VaVaI v budoucnu. Prostřednictvím techniky CATI byly provedeny rozhovory s představiteli jednotlivých organizací, které byly vybírány stratifikovaným náhodným výběrem z databáze průmyslových podniků ČR. Zaměřeno bylo na organizace, které měly vyčleněného samostatného pracovníka či tým pracovníků zabývající se VaVaI, celkem se jednalo o 168 případů.

Podle provedené analýzy se celkem 87 % průmyslových podniků, které působí v ČR a zabývají se VaVaI, podílí na vývoji spolu s potenciálními uživateli či zákazníky a 78 % podniků spolupracuje s dalšími specializovanými výzkumnými pracovišti nebo dodavateli technologií.  Z vybraných organizací podniky spolupracují nejčastěji se soukromými firmami (83 %), dále s vysokými školami, resp. univerzitami (80 %), s veřejnými výzkumnými organizacemi (48 %) a soukromými výzkumnými institucemi (46 %).

V rámci výzkumu byla mimo jiné zjišťována spokojenost průmyslových podniků se spoluprací s různými typy organizací. Spokojenost byla měřena pomocí čtyřstupňové škály s hodnocením „vynikající“, „dobrá“, „spíše problematická“ a „velmi problematická“. Na základě analýzy lze říci, že průmyslové podniky hodnotí spolupráci s dalšími subjekty většinou jako „dobrou“, přičemž vynikající hodnocení je zastoupeno méně často. V případě, že je spolupráce hodnocena negativně, v drtivé většině je označována jako „spíše problematická“ a nikoli jako „velmi problematická“.

Celkem 9 z 10 organizací hodnotí spolupráci jako dobrou či vynikající v případě soukromých podniků a soukromých výzkumných institucí. O něco menší, přestože stále velmi vysoká, je spokojenost s vysokými školami a veřejnými výzkumnými organizacemi, s nimiž má kolem 85 % organizací dobrou nebo dokonce vynikající zkušenost. Zkoumané průmyslové podniky označují jako „vynikající“ nejčastěji spolupráci s výzkumnými institucemi, a to jak s těmi veřejnými, tak i se soukromými. Činí tak kolem čtvrtiny dotazovaných subjektů. Spolupráce s dalšími soukromými firmami, tedy se subjekty, s nimiž průmyslové organizace nejčastěji spolupracují, je sice hodnocena celkově kladně (90 % organizací), ale jen 15 % ji označilo jako „vynikající“.

Zkoumané organizace jsou obecně se spoluprací na VaVaI s jednotlivými partnery většinou spokojeny. Podle zjištění lze říci, že průmyslové podniky ČR hodnotí nejlépe spolupráci se soukromým sektorem. I přes často zmiňovanou problematickou spolupráci podnikatelského a akademického prostředí hodnotí sledované podniky spolupráci s těmito institucemi v zásadě kladně.

ID: 6.014.6.16, RIV/24759384:_____/16:N0000011