Přístupy k dárcovství v Česku: převod příspěvku na účet

Klíčová slova: dárcovství, dobročinné účely, formy darování, převod příspěvku na účet

Darování peněz na dobročinné účely je v Česku relativně rozšířenou činností. Spolu s ostatními rozličnými formami dárcovství (materiální dary, včetně darování potravin, ale např. i darování krve) se mu dle různých výzkumů věnuje přibližně alespoň polovina dospělé populace Česka. Lidé věnují finanční prostředky např. na sociální účely (příspěvky určitým osobám či jejich skupinám), na jiné než společenské účely (např. ochrana přírody a ohrožených živočichů), ale i neadresně (např. různým nadacím, které finanční prostředky přerozdělí). Během času se vyvíjí formy, kterými lidé finanční prostředky darují. Poslední dobou je stále častější darování peněz převodem na účet. Jak je mezi obyvateli Česka tato forma dárcovství rozšířená a které skupiny obyvatel ji zejména využívají?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval během února 2014 výzkumné šetření, které bylo zaměřené na problematiku dárcovství v Česku. Respondenti byli dotazováni na hodnotové postoje a další skutečnosti související s dárcovstvím. Data byla získána metodou face-to-face interview. Vzorek tvořili obyvatelé Česka, kteří byli vybráni pomocí kvótního výběru. Celkem bylo provedeno 1 327 platných interview s respondenty ve věku 18–64 let.

Podle zjištění z dotazníkového šetření přispěla na dobročinné účely v posledních 12 více než polovina obyvatel Česka, konkrétně 58 %. Dvě třetiny z těchto přispívajících respondentů (66 %) přispěly pouze jednou formou, téměř třetina těchto respondentů (29 %) přispěla během tohoto roku dvěma formami. Převod finančních prostředků na účet je až třetí nejrozšířenější formou darování finančních prostředků (použilo ji 21 % dotázaných), po darování peněz do sbírky na ulici (67 %) a použití dárcovské SMS (46 %). Přesto je důležité věnovat mu pozornost, neboť tímto způsobem přispěl každý pátý (21 %) dotazovaný.

Využití této formy dárcovství se ale významně lišilo mezi různými skupinami respondentů. Nejčastěji posílali peníze na účet příslušníci vyšší třídy, peníze takto darovalo 42 % z nich. S klesajícím sociálním statusem respondentů klesalo i užití této formy dárcovství, mezi příslušníky nižší třídy a třídy sociálně slabých daroval touto formou peníze pouze každý desátý respondent (v obou případech shodně 11 %). Faktorem, podle kterého se darování převodem na účet lišilo, byl i čistý měsíční příjem domácnosti. Nejčastěji posílali peníze převodem na účet respondenti z domácností, jejichž čistý měsíční příjem přesahoval 18 000 Kč. Využití této formy dárcovství souviselo také s výší vzdělání respondentů – vysokoškoláci poslali peníze na účet více než v 7krát vyšší míře (37 %) než dotazovaní se základním vzděláním (5 %). Poslední významný rozdíl mezi respondenty byl regionální. Darování peněz na účet bylo rozšířené zejména v Praze, kde ho použilo 41 % respondentů, tj. více než dvounásobek oproti Čechám (20 %) i Moravě (17 %).

Výsledky analýzy zpracované společností INESAN ukázaly, že darování peněz na dobročinné účely převodem na účet je až třetí nejrozšířenější formou finančního dárcovství. Jelikož je tato forma rozšířena zejména mezi osobami s vysokým sociálním statusem, u domácností s nejvyššími čistými příjmy a mezi lidmi s vyšším vzděláním, lze předpokládat, že úhrn prostředků darovaných touto formou bude v průměru vyšší než průměrný úhrn peněz věnovaných jinými formami.

ID: 2.023.6.12, RIV/24759384:_____/16:N0000053