Postoj obyvatel Česka k výši daní a jeho souvislost s účastí na akcích podporujících veřejný zájem

Klíčová slova: daně, veřejný zájem, účast na veřejných akcích

Vyšší daně umožňují poskytovat více veřejných služeb, naproti tomu nižší daňové zatížení ponechává jednotlivcům vyšší čisté příjmy. Lze tedy očekávat, že lidé, kteří se veřejně angažují a vystupují na konkrétních akcích podporujících veřejný zájem, budou ve větší míře akceptovat vyšší míru zdanění.

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) provedl v únoru 2014 výzkum, který se zabýval účastí občanů Česka na různých typech aktivit spojených s veřejně vyjádřenými postoji či preferencemi. Vzorek tvořili obyvatelé Česka, kteří byli vybráni pomocí kvótního výběru, kdy kromě regionálního rozložení byla kvótami zohledněna také struktura populace podle velikosti místa bydliště, pohlaví a věku. Celkem bylo provedeno 1 327 face-to-face interview vyškolených tazatelů s respondenty ve věku od 18 do 64 let.

Celkem 64 % dotazovaných se domnívá, že daně by se měly snižovat, zatímco k opačnému názoru (daně by se měly zvyšovat) se přiklání 17 % respondentů a zbývajících 19 % má k této otázce neutrální postoj.

V tomto ohledu je vhodné připomenout, že mezi formami veřejného angažování je mj. účast na dobrovolných akcích a příspěvek v rámci finančních sbírek patrný rozdíl. Mezi aktivními občany, kteří se podle vlastních slov zúčastnili v posledních pěti letech alespoň jedné akce podporující veřejný zájem, je dle výsledků výzkumu 67 %, kteří podporují snižování daní, zatímco mezi neaktivními snižování daní podporuje 60 %.

Lze tedy shrnout, že veřejně aktivní občané se ve vyšší míře vyslovují „pro menší stát“ a jejich veřejná angažovanost tak může být považována za vyjádření snahy ovlivnit způsob využití prostředků.

ID: 6.006.6.11, RIV/24759384:_____/16:N0000060