Vnímání globální identity v krajích ČR

Klíčová slova: globální identita, Česká republika, průzkum, postoj obyvatel

Česká společnost je obecně vnímána jako homogenní, ateistická a isolacionistická s odporem vůči neznámému. Tyto charakteristiky předjímají, že hodnocení globální identity bude v rámci české společnosti nízké. Jaké jsou tedy aktuální postoje obyvatel Česka ke globálním tématům? A liší se tyto postoje mezi jednotlivými regiony?

Na jednu stranu se dá totiž předpokládat, že příhraniční oblasti mohou být vůči zahraničí otevřenější než vnitrozemské oblasti a hodnocení globální identity by tak mohlo být v těchto oblastech vyšší. Na druhou stranu, historie a dlouhodobý stav bývalých Sudet mohou být zdrojem nedůvěry obyvatel k zahraničí a potažmo i silnějšího pocitu národovosti a národní identity.

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) provedl v dubnu 2017 výzkumné šetření na vzorku české populace ve věku 18-64 let. Respondenti byli vybráni kvótní technikou, která odrážela proporcionalitu rozložení obyvatel z hlediska pohlaví, věku, velikosti místa bydliště a regionálního rozložení na úrovni krajů. Data byla získávána formou osobního dotazování (face-to-face), přičemž výsledný vzorek čítá 1 258 respondentů.

Ukazuje se, že postoje české společnosti ke globálním tématům jsou neutrální. To je patrné z mapy, které zobrazuje střední hodnoty 11 stupňové škály (0-10) globální identity. Je evidentní, že některé oblasti, jako např. Jihomoravský kraj a Plzeňský kraj, jsou ve vztahu ke globálním tématům pozitivněji naladěny (obyvatelé zde dosahují vyšší hodnoty).

Dalším typem krajů jsou ty, které mají ke globálním otázkám spíše negativní vztah. Sem patří především oblast bývalých Sudet v Podkrušnohoří, tedy Karlovarsko a Ústecko, případně také Královéhradecko. Zejména pro Ústecko, ale i pro Královéhradecký kraj platí, že vyšší sebeidentifikace obyvatel s vlastním národem jde spíše na úkor globální identity. Otevřenost obyvatel k vnějšímu světu tedy nelze obecně vztáhnout k pohraničním oblastem, stejně jako nelze spojovat negativní postoj obyvatel ke globálním tématům výhradně se Sudety.

ID: 7.031.6.01, RIV/24759384:_/18:N0000005