Postoj české veřejnosti k naplňování cílů politiky soudržnosti EU

Klíčová slova: fondy EU, účinnost, efektivnost, projekty financované z evropských fondů

Regionální politika EU obecně vychází z koncepce solidarity a ekonomické a sociální soudržnosti. Solidarita představuje pomoc regionům hospodářsky nebo sociálně znevýhodněným ve srovnání s průměrem členských zemí. Soudržnost pak znamená, že snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony představuje výhodu pro všechny členské země. Cílem politiky soudržnosti EU je tak snížit velké hospodářské a sociální rozdíly, které stále ještě existují mezi různými regiony Evropy. Jak však hodnotí účinnost pomoci poskytované Evropskou unií prostřednictvím evropských fondů méně rozvinutým regionům obyvatelé ČR?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v lednu 2013 výzkumné šetření, které se zabývalo zkoumáním povědomí, znalostí a postojů české veřejnosti v oblasti politiky soudržnosti EU realizované v České republice. Data pro šetření byla získána metodou osobního rozhovoru. Do výběrového vzorku byli zahrnuti obyvatelé ČR ve věku 18 až 64 let, kteří byli vybráni na základě kvótního výběru. Výběrový soubor obsahuje celkem 2 114 validních případů.

Většina obyvatel ČR je přesvědčena o účinném dopadu evropských dotací na rozvoj chudších a ekonomicky a sociálně zaostalejších regionů v ČR. Více než tři pětiny dotázaných se domnívají, že evropské dotace pomáhají chudším regionům v ČR k jejich rozvoji, přičemž 25 % respondentů je o této pomoci rozhodně přesvědčeno a 38 % je pak spíše přesvědčeno. O pozitivním dopadu evropských fondů na rozvoj zaostalejších regionů jsou přesvědčeni zejména zástupci vyšší střední třídy a vyšší třídy (68 % resp. 69 %). Dalším diferenciačním znakem je region. Specifický postoj v tomto případě zaujímají obyvatelé regionu Moravskoslezsko a regionu Severovýchod, který zahrnuje Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj. Zatímco obyvatelé regionu Moravskoslezsko jsou přesvědčeni o pozitivním dopadu prostředků z evropských fondů na rozvoj chudších regionů v ČR v 75 % případů, obyvatelé regionu Severovýchod jen ve 49 %. O rozvoji chudších regionů díky využití evropských dotací jsou v nadprůměrné míře přesvědčeni dále respondenti, kteří jsou seznámeni s problematikou evropských fondů (92 % z nich) a respondenti, kteří znají nějaký projekt realizovaný v blízkosti jejich bydliště, který byl podpořený z evropských fondů (68 %).

Obyvatelé ČR jsou převážně přesvědčeni o naplňování politiky soudržnosti EU v České republice, která spočívá v eliminaci sociálních a ekonomických rozdílů mezi jednotlivými regiony. Jak ukazují výsledky výzkumu, postoj české veřejnosti je v této otázce do značné míry ovlivněn mírou informovanosti o regionální politice EU a jejích nástrojích, tj. evropských fondech a konkrétními znalostmi a zkušenostmi s projekty realizovanými v okolí bydliště.

ID: 3.004.6.06, RIV/24759384:_____/15:#0000140