Využívání odborné dermatologické péče osobami ohroženými rakovinou kůže

Klíčová slova: rakovina kůže, dermatologická péče, pigmentová znaménka

V případě rakoviny kůže je projevem zájmu o své zdraví mj. respektování určitého způsobu chování, zejména pak dodržování bezpečné doby strávené na slunci, vyhýbání se opalování v soláriích nebo používání ochranných krémů. Projevem zájmu je však také návštěva odborného lékaře v případě pochyb týkajících se výskytu pigmentových znamének či změny stavu kůže.

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v červenci 2015 výzkum s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel ČR“, v jehož rámci byly zkoumány postoje dotazovaných k vlastnímu zdraví, využívání dermatologické péče a reflexe vlastního chování, které může ovlivnit zdravotní stav. V rámci provedeného výzkumu uskutečnili vyškolení tazatelé celkem 1 110 osobních rozhovorů s respondenty. Dotazovaní ve věku od 18 do 64 let byli do vzorku zařazováni technikou kvótního výběru. Zkoumaný vzorek reprezentuje základní populaci z hlediska pohlaví, věku, velikosti místa bydliště a kraje. Při koncipování výběru bylo použito aktuálních údajů Českého statistického úřadu.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že část dotazovaných (5 %) deklarovala, že se vědomě chová rizikově. S ohledem k tématu výzkumu to konkrétně znamená především časté návštěvy solárií a opakované intenzivní opalování. Dále platí, že tito rizikově jednající respondenti sledují svůj zdravotní stav ve větší míře než ostatní, což se mj. projevuje vyšším podílem osob, které pravidelně navštěvují dermatologa. Kožního lékaře totiž vyhledává 18 % respondentů, kteří do solária chodí často a 13 % dotazovaných, kteří solárium navštěvují občas či výjimečně; naproti tomu mezi těmi, kteří do solária vůbec nechodí, navštěvuje dermatologa 6 % respondentů.

Uvedené zjištění současně dokumentuje, že většina dotazovaných (82 %) navzdory deklarovanému rizikovému chování svůj zdravotní stav s dermatologem nekonzultuje. Je přitom zřejmé, že tito dotazovaní si rizikovost svého chování uvědomují, neboť čtyři pětiny (83 %) odhadují, že riziko vzniku nádorového onemocnění kůže je v jejich případě vysoké. Ve větší míře se jedná o muže (89 %) než o ženy (67 %) a o mladší respondenty do 30 let (87 %).

V neposlední řádě je z provedeného výzkumu patrné, že přístup dotazovaných k vlastnímu zdraví ovlivňuje chování uskutečňované dlouhodobě, tedy pravidelné návštěvy solárií či opakované slunění. Naopak nahodilé epizody v podobě jednorázového spálení na slunci nemají vliv ani na pozornost věnovanou svému zdravotnímu stavu, ani na četnost návštěv dermatologa.

ID: 1.028.6.11, RIV/24759384:_____/16:N0000030