Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře

Klíčová slova: léčebný režim, dodržování rad lékaře, pacient

Jedním z problematických prvků vztahu lékaře a pacienta je dodržování předepsaného léčebného režimu, který může zahrnovat jak fyzickou aktivitu, tak také náležitou medikaci. Tato opatření mají za cíl zlepšit zdravotní stav, nicméně někteří pacienti doporučený režim nedodržují.

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v červenci 2015 výzkum s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel ČR“, v jehož rámci byly zkoumány postoje dotazovaných k vlastnímu zdraví a vztahu k lékařům. V rámci provedeného výzkumu uskutečnili vyškolení tazatelé celkem 1 110 osobních rozhovorů s respondenty. Dotazovaní ve věku od 18 do 64 let byli do vzorku zařazováni technikou kvótního výběru. Zkoumaný vzorek reprezentuje základní populaci z hlediska pohlaví, věku, velikosti místa bydliště a kraje. Při koncipování výběru bylo použito aktuálních údajů Českého statistického úřadu.

Přibližně třetina dotazovaných v rámci provedeného výzkumu připustila, že v minulosti nedodržela doporučení lékaře, 7 % uvádí, že se těmito doporučeními neřídila opakovaně. Z výzkumu dále vyplynulo, že zapovězenou fyzickou aktivitu vykonávalo alespoň občas 35 % respondentů; naopak lékařem doporučenou fyzickou aktivitu zanedbávalo 18 % dotazovaných.

V případě dodržování medikace je patrný sklon k nižšímu užívání předepsaných léků, a to i v případě antibiotik. Přibližně pětina dotazovaných uvedla, že užívala léky méně, než jak předepsal lékař a 17 % respondentů nedobralo celé balení předepsaných antibiotik.

Ukazuje se, že diferencujícím faktorem je v tomto ohledu věk v kombinaci s pohlavím. Doporučení lékaře spočívající v předepsané dávce antibiotik totiž nedbaly především ženy ve středním věku, tj. mezi 30 a 49 lety, a muži ve vyšším věku, tj. ve věku 50 a více let (18 % resp. 21 %). V případě fyzické aktivity (ať už spočívající ve vykonávání zakázané fyzické aktivity či nevykonávání doporučené fyzické aktivity) nerespektovaly doporučení lékaře především ženy ve vyšším věku. Mezi muži je vyšší podíl těch, kteří nerespektují doporučení lékařů, patrný ve věkové kategorii 30 až 49 let.

ID: 6.021.6.12, RIV/24759384:_____/16:N0000035