Přístupy k dárcovství v Česku: organizace podporované obyvateli Česka

Klíčová slova: dárcovství, podporované organizace, finanční prostředky, sbírky

Darování peněz na dobročinné účely je v Česku relativně rozšířenou činností. Spolu s ostatními rozličnými formami dárcovství (materiální dary, včetně darování potravin, ale např. i darování krve) se mu dle různých výzkumů věnuje přibližně alespoň polovina dospělé populace Česka. Lidé věnují finanční prostředky např. na sociální účely (příspěvky určitým osobám či jejich skupinám), na jiné než společenské účely (např. ochrana přírody a ohrožených živočichů), ale i neadresně (např. různým nadacím, které finanční prostředky přerozdělí). Jaké organizace či aktivity se těšily mezi českými dárci největší podpoře?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval během února 2014 výzkumné šetření, které bylo zaměřené na problematiku dárcovství v Česku. Respondenti byli dotazováni na hodnotové postoje a další skutečnosti související s dárcovstvím. Data byla získána metodou face-to-face interview. Vzorek tvořili obyvatelé Česka, kteří byli vybráni pomocí kvótního výběru. Celkem bylo provedeno 1 327 platných interview s respondenty ve věku 18–64 let.

Podle zjištění z dotazníkového šetření přispěla na dobročinné účely v posledních 12 měsících před dotazováním více než polovina obyvatel Česka (58 %). Nejčastějším příjemcem financí věnovaných na dobročinné účely touto skupinou dárců byla Charita ČR se svou Tříkrálovou sbírkou. Do této sbírky přispělo 16 % dotázaných. Dále věnovali lidé finanční prostředky zejména na boj proti rakovině v rámci tzv. Českého dne proti rakovině neboli kytičkového dne. Organizátorem této sbírky, na kterou přispělo 14 % respondentů, je Liga proti rakovině. Třetí nejvíce podporovanou sbírkou byla dle odpovědí respondentů sbírková akce Pomozte dětem, pořádaná Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí a známá díky svému maskotovi zejména jako „Kuře“. V této sbírce přispělo 11 % respondentů. Stejný podíl respondentů přispěl na pomoc dětem či dětským domovům bez toho aniž by blíže specifikovali konkrétní organizaci. Na dalších místech následovaly zavedené celorepublikové sbírky (Světluška, Konto Bariéry) či velké charitativní organizace (Adra).

Ve výsledcích šetření zpracovaných společností INESAN se ukázalo, že přízni dárců se těší v širší míře zavedené sbírkové programy (např. Tříkrálová sbírka, Český den proti rakovině, Pomozte dětem) velkých neziskových organizací (např. Charita ČR, Liga proti rakovině, Nadace rozvoje občanské společnosti). Z uvedeného je zřejmé, že finanční prostředky od dárců směřují zejména do sbírek určených na společenské a zdravotní účely v rámci Česka. Marketingové strategie těchto velkých „hráčů“ dokáží oslovit široké spektrum dárců, částečně ale mohou představovat ohrožení pro malé organizace a sbírky, které se v této konkurenci těžko prosazují.

ID: 2.023.6.13, RIV/24759384:_____/16:N0000054