Zájem obyvatel ČR o původ nakupovaného zboží

Klíčová slova: fair trade, rozvojové země, fairtradové zboží, podmínky fair trade, původ výrobků

Fair trade je jedním ze způsobů pomoci malým a středním výrobcům v rozvojových zemích. Tyto výrobky jsou vyráběny za kontrolovaných podmínek, které garantují dodržování lidských a pracovních práv výrobců a dávají jim možnost zajistit si podmínky pro další existenci a rozvoj. S certifikací výrobků se pojí každoroční kontroly výrobních podmínek a příspěvky na sociální rozvoj místní komunity a infrastruktury. Jedním z cílů fair tradu je ve větší míře propojit producenty z různých oblastí světa, především z rozvojových zemí a zákazníky. V souvislosti s tímto aspektem fair tradu vyvstává otázka, do jaké míry se čeští spotřebitelé zajímají o původ nakupovaného zboží.

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v roce 2011 výzkum, zabývající se přístupem obyvatel ČR ke konceptu fair trade.  Tento výzkum se zaměřil na několik oblastí: nákup fairtradových výrobků (motivační faktory, nakupované výrobky, formy nákupního chování a obecné postoje k nákupu fair trade) a preference a postoje v oblasti fair trade. Data byla získávána metodou face-to-face interview na vzorku obyvatel ČR, který byl vybrán pomocí kvótního výběru; celkem bylo provedeno 1.188 interview.

O původ výrobků se respondenti zajímají v rozdílné míře. Pouze 11 % respondentů se velmi zajímá o původ nakupovaného spotřebního zboží a 37 % respondentů se spíše zajímá o původ nakupovaného spotřebního zboží. Na druhou stranu 35 % respondentů se spíše nezajímá o původ zboží a 17 % respondentů se o původ nakupovaného spotřebního zboží nezajímá vůbec.

Z těchto výsledků je patrné, že téměř polovina spotřebitelů se alespoň do určité míry zajímá o původ nakupovaného zboží. Fairtrade výrobky mimo jiné garantují původ certifikovaných výrobků, což může být pro spotřebitele jedním z důvodů k nákupu. Podobně mohou tito spotřebitelé preferovat další výrobky, označené místem původu, jak je tomu i u některých českých výrobků. Nadpoloviční většina spotřebitelů však tento aspekt nevnímá jako významný – o původ výrobků se spíše nezajímá.

ID: 2.001.6.10, RIV/24759384:_____/15:#0000158