Angažovanost obyvatel Česka: přístup k podepisování petic

Klíčová slova: petice, angažovanost obyvatel, veřejný zájem

Na základě zájmu o společenské dění nacházejí občané motivaci ke konkrétním projevům angažovanosti, a proto je užitečné zjišťovat, jací lidé se o společenskou problematiku zajímají. Podpis petice patří mezi běžné způsoby vyjádření veřejného zájmu, které používá nezanedbatelná část veřejnosti.

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) provedl v únoru 2014 výzkum, který se zabýval účastí občanů Česka na různých typech aktivit spojených s veřejně vyjádřenými postoji či preferencemi. Vzorek tvořili obyvatelé Česka, kteří byli vybráni pomocí kvótního výběru, kdy kromě regionálního rozložení byla kvótami zohledněna také struktura populace podle velikosti místa bydliště, pohlaví a věku. Celkem bylo provedeno 1 327 face-to-face interview vyškolených tazatelů s respondenty ve věku od 18 do 64 let.

V období posledních pěti let před dotazováním podepsal petici každý čtvrtý respondent (konkrétně to bylo 27 %). Z výsledků provedeného výzkumu lze usuzovat, že mezi petenty a ostatními občany jsou rozdíly na základě věku, nejvyššího dosaženého vzdělání a deklarované politické orientace. Z hlediska věku podepsalo petici v posledních pěti letech významně méně mladých respondentů ve věkové kategorii 20–24 let (15 %).

Naopak ve významně větší míře podepisovali petice lidé, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání; bylo mezi nimi 39 % petentů, zatímco např. mezi lidmi se středním vzděláním bez maturity podepsalo petici 15 %. Z hlediska příjmů podepisovali petice významně více dotazovaní z domácností s příjmem 18 000–24 999 Kč (35 %), naopak méně lidé z domácností s příjmy 35 000–49 999 Kč (21 %).

Méně podepisovali petice respondenti, kteří se na pravo-levé škále politické orientace zařadili do středu (22 %).

Na základě vypracované analýzy platí, že rozličné skupiny občanů Česka přistupovaly k podepisování petic různě. Mezi nejaktivnější petenty patřili vysokoškoláci a občané z domácností s příjmem 18 000–24 999 Kč. Stejně jako v případě jiných forem angažovanosti se i v případě podepisování petic potvrdil vliv výše dosaženého vzdělání, kdy angažovanější jsou lidé s vyšším vzděláním.

ID: 6.006.6.14, RIV/24759384:_____/16:N0000063