Vnímání nejbližšího sociálního okolí z pohledu seniora

Klíčová slova: sociální okolí seniora, péče o seniora, sociální začleňování

Jedním z významných ukazatelů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování je bezprostřední sociální okolí a jeho vnímání ze strany seniora. V tomto ohledu byla pozornost věnována respektování přání a názorů seniorů ze strany jejich nejbližšího okolí. Ukazuje se totiž, že to jakou důležitost senioři přikládají svému nejbližšímu okolí je do značné míry ovlivněno vnímaným chováním jednotlivých osob a subjektů k osobě seniora. Míra důležitosti respektování přání a názorů seniora se odráží zejména od očekávání seniora, které kladou na osoby ve svém okolí. Pokud jsou osoby v nejbližším okolí seniora schopny očekávání naplnit, zvyšuje se tak jejich důležitost pro seniora. Kdo z nejbližšího sociálního okolí je pro seniory nejvíce důležitý?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) v květnu 2015 dokončil výzkumné šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na popis stávajících životních podmínek cílové skupiny a předpokladů pro úspěšné začlenění; dále postoje a preference týkající se způsobu začleňování a využívání služeb. K výběru respondentů bylo použito kvótní techniky a do zkoumaného vzorku byli zařazováni pouze lidé v předseniorském a seniorském věku, tj. od 55 do 84 let a pouze z obcí s méně než 5.000 obyvatel. V rámci provedeného výzkumného šetření bylo uskutečněno celkem 651 interview.

Z výsledků je patrné, že pro více než tři pětiny seniorů je důležité, aby jejich přání a názory respektovali zejména životní partneři, děti a lékař. Porozumění ze strany přátel a dalších blízkých osob je důležité pro polovinu seniorů a pro méně než třetinu seniorů je důležitý respekt ze strany ostatních osob. To, že nejvíce projevovaný respekt názorů a přání seniora je viditelný ze strany životních partnerů (93 %) a dětí (87 %), lze do značné míry očekávat, co je však zajímavé, je že na třetím místě uvádí senioři lékaře (80 %), které tak povyšují téměř do rodinného kruhu. Tento jev lze do určité míry vysvětlit tím, že s rostoucím věkem se zvyšuje i počet návštěv u lékaře. V rámci nich pak senior s lékařem probírají nejen své zdravotní obtíže, ale i svůj rodinný život. Lékaři se tak stávají součástí jejich života a sdílejí s nimi svoje radosti i strasti. S odstupem (celých 16 procentních bodů) se pak objevují jiné osoby žijící ve společné domácnosti se seniorem a další subjekty.

Respektování přání a názorů ze strany nejbližšího sociálního okolí je pro seniory velmi důležité zejména pak u partnerů, dětí a lékařů. To, že tyto osoby nejvíce respektují názory a přání seniorů je pochopitelné; sdílejí spolu častokrát společnou domácnost, jsou stále v kontaktu, řeší každodenní situace. Budování vzájemného vztahu a respektu s nejbližším sociálním okolím je tedy zásadním činitelem, který ovlivňuje míru a způsob sociálního začleňování seniora.

RIV/24759384:_____/16:#0000095