Znalost osvětových akcí zaměřených na rakovinu kůže jako předpoklad využívání odborné dermatologické péče

Klíčová slova: osvětová akce, dermatolog, nádorové onemocnění

Osvětové akce zaměřené na včasné odhalení nádorového onemocnění kůže (a zejména pak melanomu) mají mj. zajistit, aby lidé byli dostatečně senzitivní vůči projevům případného nádorového onemocnění, a aby dbali na prevenci. Způsob organizace osvětových akcí a jejich formát je důležitý, protože pro mnoho lidí jde o přijatelnou formu vyšetření (na rozdíl od návštěvy v ordinaci), kterou jsou ochotni v rámci prevence podstoupit.

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v červenci 2015 výzkumné šetření s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel ČR“, v jehož rámci byly zkoumány postoje dotazovaných k vlastnímu zdraví a zájem informace týkající se zdravotního stavu. V rámci provedeného výzkumu uskutečnili vyškolení tazatelé celkem 1 110 osobních rozhovorů s respondenty. Dotazovaní ve věku od 18 do 64 let byli do vzorku zařazováni technikou kvótního výběru. Zkoumaný vzorek reprezentuje základní populaci z hlediska pohlaví, věku, velikosti místa bydliště a kraje. Při koncipování výběru bylo použito aktuálních údajů Českého statistického úřadu.

Dvě pětiny dotazovaných mají povědomí o nějaké osvětové akci, v rámci níž je možné podstoupit preventivní vyšetření znamének a snížit tak riziko výskytu rakoviny kůže. Z výsledků výzkumu se ukazuje, že rizikovost vlastního chování není z pohledu dotazovaných sama o sobě důvodem k návštěvě dermatologa. Sklon k návštěvě specialisty je patrný až ve spojení se znalostí konkrétní osvětové akce. Mezi respondenty, kteří žádnou osvětovou akci neznají, totiž není souvislost mezi vnímáním rizikovosti a návštěvou dermatologa prokázána.

Platí přitom, že čím má respondent vyšší vzdělání, v tím větší míře zná nějakou osvětovou akci. Konkrétní akci tedy zná 34 % lidí se základním vzděláním, 36 % lidí se středním vzděláním bez maturity, 41 % lidí se středním vzděláním s maturitou a 50 % vysokoškoláků. Častěji se jedná o ženy (50 %) než muže (29 %). Souvislost s věkem nebyla prokázána.

V neposlední řadě platí, že souvislost mezi znalostí osvětové akce a návštěvou dermatologa je patrná jen u některých skupin obyvatel. Zatímco u mužů nebyla souvislost se znalostí osvětové akce, v rámci které bylo nabízeno vyšetření znamének, zjištěna, v případě žen je tato souvislost zřetelná. Dermatologa totiž v poslední době navštívilo 16 % žen, které znají nějakou osvětovou akci, zatímco z mužů navštívili kožního lékaře 4 %.

ID: 1.028.6.12, RIV/24759384:_____/16:N0000031