Kdo se zajímá o globální problémy?

Klíčová slova: globální problémy, angažovanost, veřejný zájem

Veřejná angažovanost obyvatel souvisí se zájmem o společenské problémy a o případné způsoby jejich řešení, přičemž zájem obyvatel může být zaměřen pouze na některé vybrané oblasti společenských problémů (např. na sociální, bezpečnostní či jiné). Provedený výzkum se zaměřil na zájem obyvatel o místní problémy, které se týkají zejména míst v obci, ve které bydlí. Tento zájem o místní problematiku je porovnáván se zájmem o globální problémy, které přesahují témata jednotlivých obcí či dokonce zemí.

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) provedl v únoru 2014 výzkum, který se zabýval účastí občanů Česka na různých typech aktivit spojených s veřejně vyjádřenými postoji či preferencemi. Vzorek tvořili obyvatelé Česka, kteří byli vybráni pomocí kvótního výběru, kdy kromě regionálního rozložení byla kvótami zohledněna také struktura populace podle velikosti místa bydliště, pohlaví a věku. Celkem bylo provedeno 1 327 face-to-face interview vyškolených tazatelů s respondenty ve věku od 18 do 64 let.

Je důležité předeslat, že celkem 63 % dotázaných deklaruje vyšší zájem o místní problematiku než o globální problémy, o které se zajímá 19 % respondentů; zbylých 17 % se zajímá jak o globální, tak také o problémy místní.

Z hlediska věku se o globální problémy významně méně zajímá věková skupina 60–64 let (11 %), která se zajímá především o místní problémy (72 %); v zájmu o místní problémy ji předstihují pouze nejmladší respondenti ve věku 18–19 let. Věkové skupiny 20–24 let a 25–29 let se zajímají o místní problematiku méně (v 54 % a 50 % případů), ale jejich zájem nesměřuje k problémům globálním, nýbrž zastávají v této otázce ve významně větší míře neutrální postoj (v 25 % a 31 % případů).

Proměnné pohlaví, vzdělání, typ bydliště, čistý měsíční příjem domácnosti nemají dle výsledků výzkumu vliv na zájem o společenské problémy a na preferenci globálních či lokálních témat.

Z analýzy je patrné, že v Česku nejeví zvýšený zájem o globální problémy žádná konkrétní sociální, ekonomická či věková skupina. V souhrnu tedy platí, že se o globální problémy zajímá přibližně každý pátý občan Česka, zatímco občané zajímající se o místní problémy v populaci převažují.

ID: 6.006.6.12, RIV/24759384:_____/16:N0000061