Výzkumně-evaluační projekty

4. 7. 2021

Standardizace edukace rodičů v rozvodu v Poradně CSS Praha

Evaluace se zaměřila na vyhodnocení celého metodického postupu vytvořenéhov projektu a implementovaného prostřednictvím Metodiky a dále na změnu, kterounový postup a zavedení Metodiky do služby OSP přinesl. Evaluace také posuzujerealizovaný projekt, resp. vyhodnocuje celkový efekt navržené intervence pro cílovéskupiny.
15. 4. 2021

Nastavení sazeb jednotkových nákladů v režimu zjednodušeného vykazování v případě operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce, které jsou realizovány on-line formou pro 13. kolo a následná kola příjmů PRV – 2014–2020

Předmětem zakázky bylo nastavení stupnice jednotkových nákladů pro 13. kolo příjmu žádostí PRV dle počtu účastníků a velikostních skupin akcí pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, které jsou realizovány on-line formou.
10. 4. 2021

Evaluace projektu Krajská rodinná politika

Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“. Projekt usiluje o zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin, a to prostřednictvím sítě krajských poradců a fungování celostátní a regionálních platforem.
30. 9. 2020

Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell

Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce v Centru Anabell, z. ú. prostřednictvím implementace prvků evaluace do procesů výkonu sociální služby a jednotným mapováním potřeb klientů a schopnosti sociálního fungování s psychickým onemocněním.
30. 6. 2020

Standardizace sociální práce v poradenství – edukaci rodičů v rozvodové/rozchodové situaci

Evaluace projektu zaměřeného na zvýšení kvality sociální práce žadatele prostřednictvím vytvoření a ověření metodiky sociální práce určené pro soc. pracovníky (SP), kteří pracují s rodiči v rozvodu/rozchodu.
10. 6. 2020

Standardizace procesu a tvorba indexu efektivity přímé práce s rodinou v (po)rozvodové situaci

Evaluace zaměřená na vyhodnocení projektu standardizace sociální práce s rodiči v rozvodové/rozchodové situaci v organizaci Espediente z.s. a tvorbu indexu efektivity sociální práce.
3. 6. 2020

Inovace a standardizace sociální práce v odborném poradenství

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření inovativní metodiky sociální práce určené pro soc. pracovníky (SP), kteří pracují s rodiči v rozvodu, popř. rozpadu nesezdaného soužití (především v rámci OSP).
20. 4. 2020

Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence

Evaluace projektu zaměřeného na profesionalizaci sociální práce při vedení rozhovoru sociálními pracovníky (SP) se seniory v domovech pro seniory, hospicové péči či SAS pro seniory s inovativním využitím prvků metod sandplay, validace a reminiscence.
15. 4. 2020

Co jsem potřeboval a nedostal jsem

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření metodiky sociální práce určené pro sociální pracovníky (SP), kteří pracují s dětmi v rozvodu (především NZDM a OSP). Evaluační činnosti spočívaly v realizaci dílčích kvalitativních šetření (hloubkovérozhovory, neformální rozhovory, fokusní skupiny), dále v kvantitativní průběžných SAQ,které sloužily k zachycení změny u sociálních pracovníků podpořených v rámci projektu.
15. 3. 2020

Evaluace pilotního programu koordinátorů participativního plánování

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění evaluace pilotního programu Koordinátoři participativního plánování pro IPR Praha. Konkrétně se jedná o sběr dat k hodnocení pilotního programu, monitorování realizace jednotlivých aktivit, vyhodnocení procesu pilotního programu a dosažení cílů, vytvoření dokumentace pro zadání metodiky dlouhodobých dopadů programu a zpětná vazba k zapracování doporučených změn do návrhu celoměstského programu.
31. 1. 2020

Multidisciplinární specialista v praxi

Cílem projektu bylo vytvoření a pilotní ověření zcela nového pojetí profese kolizního opatrovníka jako multidisciplinárního specialisty v opatrovnickém řízení. Evaluace byla zaměřena na vyhodnocení projektu a ověření funkčnosti vytvořené Metodiky pro specialisty.
31. 1. 2020

Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů

Evaluace projektu zaměřená na průběžné vyhodnocování jednotlivých klíčových aktivit, zvláštěpak na vyhodnocení KA1, jehož součástí bylo peer review diagnostických nástrojů dětským psychiatrem.
30. 1. 2020

Návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207)

Předmětem této zakázky je bylo zmapování podpory prevence v oblasti zdravého životního stylu a zdravého stárnutí ve 3 vyspělých evropských státech (Švédsko, Německo, Rakousko). Porovnávána byla jak systémová řešení v oblasti prevence, tak příklady dobré praxe ve vybraných státech. Zjištěné výstupy budou výchozími předpoklady pro vytváření sociálně marketingových programů na úrovni státu, které se snaží zlepšovat kvalitu života seniorů.
25. 1. 2020

Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny

Cílem evaluace bylo ověřit metodu sociálně pedagogické práce s rodinou v oblasti školství se zaměřením na včasnou detekci ohrožených dětí prostřednictvím on-line diagnostického nástroje vytvořeného k identifikaci dětí ohrožených rizikovým chováním ve školním prostředí v důsledku nestabilního rodinného zázemí.
30. 9. 2019

Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell

Předmětem projektu bylo zpracování evaluace projektu a ověření funkčnosti vytvořené Metodiky depistáže.
27. 9. 2019

Jak zvládnout dlouhodobou a náročnou péči

Projekt se zaměřoval na zlepšení psychického, fyzického a sociálního stavu pečujících prostřednictvím terapeutického nástroje Snoezelen, realizací svépomocných skupin, edukací CS. Cílem evaluace bylo provést vyhodnocení celého projektu a zpracovat evaluační zprávu.
12. 9. 2019

Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha

Evaluace projektu zaměřeného na zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním, poruchou příjmu potravy (PPP), a využití metody depistáže k nalezení ohrožených osob s PPP v rozsahu, který doposud v Anabell nebyl realizován.
10. 5. 2019

Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni

Předmětem plnění byla evaluace projektu Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Projekt byl zaměřen na plánování sociálních služeb, kdy ve spolupráci s kraji a krajskými úřady probíhalo ověřování navržených postupů způsobu nastavení, fungování a provádění změn v síti sociálních služeb v kraji a jeho návaznost na systém financování sociálních služeb.
20. 3. 2019

Evaluace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích

Předmětem plnění je evaluace procesní, která má za cíl zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace realizovaných aktivit a dále dopadová, jež se zaměří na zhodnocení dosažených výsledků a krátkodobé dopady projektu Systémová podpora sociální práce v obcích a 15 projektů obcí z uzavřené výzvy 03_16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí.
5. 1. 2019

Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení výzkumu sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení, který zahrnoval kvalitativní výzkum formou čtyř fokusních skupin, representativní kvantitativní výzkum, přípravu výzkumné zprávy a vyhodnocení výzkumnžých zjištění.
30. 10. 2018

Socioekonomicko-demografická charakteristika krajů ČR

Předmětem veřejné zakázky je provedení analýzy na zmapování situace v oblasti stárnutí populace v ČR dle krajů s rozborem trendů v oblasti zaměstnanosti, vzdělanosti, struktury domácnosti, příjmů, výdajů, zdravotního stavu či dostupnosti sociálních služeb a důchodů.
20. 9. 2018

Sebeevaluace projektu „Národní screeningové centrum programů časného záchytu onemocnění“

Evaluace projektu Národní screeningové centrum programů časného záchytu onemocnění je zaměřena jak na procesy zavádění programů časného záchytu, tak na výsledky a dopady implementace pilotních programů a celého systému časného záchytu.
30. 8. 2018

Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Pardubicích

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluace zaměřené na vyhodnocení efektivnosti systému sociálního bydlení v Pardubicích.
2. 8. 2018

Kvalitativní šetření projektů YEI

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluačního šetření, které má vyhodnotit přínosy projektů zaměřených na zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých osob ve věku 15 až 29 let v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Iniciativa YEI).
30. 6. 2018

Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF

Předmětem zakázky bylo získání názorů a zkušeností žadatelů/příjemců s administrací projektů v rámci ESIF . Hlavním cílem bylo formulovat doporučení pro sjednocení pravidel a zjednodušení procesů pro žadatele/příjemce pomocí ESIF a nastavení metodického prostředí v 2021+ .
13. 6. 2018

Evaluace projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II.

Předmětem plnění této zakázky je zpracování a vyhotovení procesní evaluace s cílem ověřit, zda skutečný průběh realizace projektu odpovídá plánovanému nastavení projektu a zhodnotit způsob provádění projektových aktivit.
30. 4. 2018

Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Chomutově

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluace zaměřené na vyhodnocení efektivnosti systému sociálního bydlení ve městě Chomutov.
25. 4. 2017

Evaluace projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?

Evaluace se zaměřuje na vyhodnocení přípravy výukových materiálů (procesní část evaluace) a na vyhodnocení účinnosti vzdělávacích nástrojů využívaných v rámci projektu Recyklohraní (výsledková evaluace).
10. 11. 2016

Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016

Předmětem plnění zakázky bylo zjištění míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců resp. relevantních aktérů v roce 2016.
4. 5. 2016

Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí

Předmětem zakázky bylo provedení vyhodnocení činností a intervencí (veřejných výdajových programů) municipalit v rámci programu aktivního stárnutí.
20. 1. 2016

Analýza modelů fungování rozvojových agentur v partnerských zemích

Cílem tohoto projektu bylo získat aktuální poznatky o modelech fungování vybraných rozvojových agentur v dárcovských zemích srovnatelného zaměření s ČR, dále získat analytický podklad pro možné uspořádání zamýšlených kanceláří ČRA v prioritních zemích ZRS ČR.
20. 8. 2015

Evaluace Systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007–2013

Předmětem této zakázky bylo zpracování evaluace systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007 – 2013. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení systému vzdělávání a doporučení konkrétních aktivit pro efektivnější nastavení systému vzdělávání pro následující programové období 2014 – 2020.
3. 8. 2015

Evaluace projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)

Předmětem evaluace bylo závěrečné vyhodnocení reálných dopadů projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (dále jen POVEZ) na jednotlivce, na zaměstnanecký vzdělávací systém a na celkovou zaměstnanost. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení procesu zvyšování kompetencí a rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a OSVČ v rámci projektu POVEZ.
30. 10. 2014

Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo provedení F2F dotazníkového šetření mezi osobami staršími 55 let s cílem získat podrobné informace o možnostech jejich začleňování.