Výzkumně-evaluační projekty

15. 4. 2022

Co jsem potřeboval a nedostal jsem

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření metodiky sociální práce určené pro sociální pracovníky (SP), kteří pracují s dětmi v rozvodu (především NZDM a OSP). Evaluační činnosti spočívaly v realizaci dílčích kvalitativních šetření (hloubkovérozhovory, neformální rozhovory, fokusní skupiny), dále v kvantitativní průběžných SAQ,které sloužily k zachycení změny u sociálních pracovníků podpořených v rámci projektu.
15. 6. 2021

Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence

Evaluace projektu zaměřeného na profesionalizaci sociální práce při vedení rozhovoru sociálními pracovníky (SP) se seniory v domovech pro seniory, hospicové péči či SAS pro seniory s inovativním využitím prvků metod sandplay, validace a reminiscence.
15. 6. 2021

Jak zvládnout dlouhodobou a náročnou péči

Projekt se zaměřoval na zlepšení psychického, fyzického a sociálního stavu pečujících prostřednictvím terapeutického nástroje Snoezelen, realizací svépomocných skupin, edukací CS. Cílem evaluace bylo provést vyhodnocení celého projektu a zpracovat evaluační zprávu.
15. 6. 2021

Standardizace procesu a tvorba indexu efektivity přímé práce s rodinou v (po)rozvodové situaci

Evaluace zaměřená na vyhodnocení projektu standardizace sociální práce s rodiči v rozvodové/rozchodové situaci v organizaci Espediente z.s. a tvorbu indexu efektivity sociální práce.
15. 6. 2021

Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny

Cílem evaluace bylo ověřit metodu sociálně pedagogické práce s rodinou v oblasti školství se zaměřením na včasnou detekci ohrožených dětí prostřednictvím on-line diagnostického nástroje vytvořeného k identifikaci dětí ohrožených rizikovým chováním ve školním prostředí v důsledku nestabilního rodinného zázemí.
15. 6. 2021

Inovace a standardizace sociální práce v odborném poradenství

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření inovativní metodiky sociální práce určené pro soc. pracovníky (SP), kteří pracují s rodiči v rozvodu, popř. rozpadu nesezdaného soužití (především v rámci OSP).
15. 6. 2021

Multidisciplinární specialista v praxi

Cílem projektu bylo vytvoření a pilotní ověření zcela nového pojetí profese kolizního opatrovníka jako multidisciplinárního specialisty v opatrovnickém řízení. Evaluace byla zaměřena na vyhodnocení projektu a ověření funkčnosti vytvořené Metodiky pro specialisty.
15. 6. 2021

Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell

Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce v Centru Anabell, z. ú. prostřednictvím implementace prvků evaluace do procesů výkonu sociální služby a jednotným mapováním potřeb klientů a schopnosti sociálního fungování s psychickým onemocněním.
15. 6. 2021

Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha

Evaluace projektu zaměřeného na zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním, poruchou příjmu potravy (PPP), a využití metody depistáže k nalezení ohrožených osob s PPP v rozsahu, který doposud v Anabell nebyl realizován.
15. 6. 2021

Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů

Název: Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů Popis projektu: Bude vytvořena a pilotně ověřena služba s cílem včasné detekce dětí […]
15. 6. 2021

Standardizace sociální práce v poradenství – edukaci rodičů v rozvodové/rozchodové situaci

Evaluace projektu zaměřeného na zvýšení kvality sociální práce žadatele prostřednictvím vytvoření a ověření metodiky sociální práce určené pro soc. pracovníky (SP), kteří pracují s rodiči v rozvodu/rozchodu.
15. 6. 2021

Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení

Název: Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení Číslo: DNS 01 (2017/13) Popis projektu: Předmětem veřejné zakázky bylo provedení výzkumu sousedských vztahů a postojů k […]
15. 6. 2021

Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni

Předmětem plnění byla evaluace projektu Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Projekt byl zaměřen na plánování sociálních služeb, kdy ve spolupráci s kraji a krajskými úřady probíhalo ověřování navržených postupů způsobu nastavení, fungování a provádění změn v síti sociálních služeb v kraji a jeho návaznost na systém financování sociálních služeb.
15. 6. 2021

Socioekonomicko-demografická charakteristika krajů ČR

Název: Socioekonomicko-demografická charakteristika krajů ČR Číslo: VZMR 41/2018 Popis projektu: Předmětem veřejné zakázky je provedení analýzy na zmapování situace v oblasti stárnutí populace v ČR dle […]
15. 6. 2021

Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF

Předmětem zakázky bylo získání názorů a zkušeností žadatelů/příjemců s administrací projektů v rámci ESIF . Hlavním cílem bylo formulovat doporučení pro sjednocení pravidel a zjednodušení procesů pro žadatele/příjemce pomocí ESIF a nastavení metodického prostředí v 2021+ .
15. 6. 2021

Evaluace pilotního programu koordinátorů participativního plánování

Název: Evaluace pilotního programu koordinátorů participativního plánování Číslo: ZAK 20-0201/3 Popis projektu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění evaluace pilotního programu Koordinátoři participativního plánování pro IPR […]
15. 6. 2021

Nastavení sazeb jednotkových nákladů v režimu zjednodušeného vykazování v případě operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce, které jsou realizovány on-line formou pro 13. kolo a následná kola příjmů PRV – 2014–2020

Předmětem zakázky bylo nastavení stupnice jednotkových nákladů pro 13. kolo příjmu žádostí PRV dle počtu účastníků a velikostních skupin akcí pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, které jsou realizovány on-line formou.
15. 6. 2021

Evaluace projektu Krajská rodinná politika

Název: Evaluace projektu Krajská rodinná politika Číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 Popis projektu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a […]
10. 6. 2021

Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell

Předmětem projektu bylo zpracování evaluace projektu a ověření funkčnosti vytvořené Metodiky depistáže.
10. 6. 2021

Evaluace projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?

Název: Evaluace projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů? Popis projektu: Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT […]
10. 6. 2021

Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016

Předmětem plnění zakázky bylo zjištění míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců resp. relevantních aktérů v roce 2016.
14. 5. 2021

Návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207)

Předmětem této zakázky je bylo zmapování podpory prevence v oblasti zdravého životního stylu a zdravého stárnutí ve 3 vyspělých evropských státech (Švédsko, Německo, Rakousko). Porovnávána byla jak systémová řešení v oblasti prevence, tak příklady dobré praxe ve vybraných státech. Zjištěné výstupy budou výchozími předpoklady pro vytváření sociálně marketingových programů na úrovni státu, které se snaží zlepšovat kvalitu života seniorů.
20. 10. 2020

Analýza modelů fungování rozvojových agentur v partnerských zemích

Cílem tohoto projektu bylo získat aktuální poznatky o modelech fungování vybraných rozvojových agentur v dárcovských zemích srovnatelného zaměření s ČR, dále získat analytický podklad pro možné uspořádání zamýšlených kanceláří ČRA v prioritních zemích ZRS ČR.
20. 10. 2020

Sebeevaluace projektu „Národní screeningové centrum programů časného záchytu onemocnění“

Evaluace projektu Národní screeningové centrum programů časného záchytu onemocnění je zaměřena jak na procesy zavádění programů časného záchytu, tak na výsledky a dopady implementace pilotních programů a celého systému časného záchytu.
20. 10. 2020

Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Pardubicích

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluace zaměřené na vyhodnocení efektivnosti systému sociálního bydlení v Pardubicích.
20. 10. 2020

Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Chomutově

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluace zaměřené na vyhodnocení efektivnosti systému sociálního bydlení ve městě Chomutov.
20. 10. 2020

Kvalitativní šetření projektů YEI

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluačního šetření, které má vyhodnotit přínosy projektů zaměřených na zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých osob ve věku 15 až 29 let v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Iniciativa YEI).
20. 10. 2020

Evaluace Systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007–2013

Předmětem této zakázky bylo zpracování evaluace systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007 – 2013. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení systému vzdělávání a doporučení konkrétních aktivit pro efektivnější nastavení systému vzdělávání pro následující programové období 2014 – 2020.
20. 10. 2020

Evaluace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích

Předmětem plnění je evaluace procesní, která má za cíl zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace realizovaných aktivit a dále dopadová, jež se zaměří na zhodnocení dosažených výsledků a krátkodobé dopady projektu Systémová podpora sociální práce v obcích a 15 projektů obcí z uzavřené výzvy 03_16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí.
20. 10. 2020

Evaluace projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II.

Předmětem plnění této zakázky je zpracování a vyhotovení procesní evaluace s cílem ověřit, zda skutečný průběh realizace projektu odpovídá plánovanému nastavení projektu a zhodnotit způsob provádění projektových aktivit.
20. 10. 2020

Evaluace projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)

Předmětem evaluace bylo závěrečné vyhodnocení reálných dopadů projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (dále jen POVEZ) na jednotlivce, na zaměstnanecký vzdělávací systém a na celkovou zaměstnanost. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení procesu zvyšování kompetencí a rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a OSVČ v rámci projektu POVEZ.
12. 10. 2020

Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo provedení F2F dotazníkového šetření mezi osobami staršími 55 let s cílem získat podrobné informace o možnostech jejich začleňování.
12. 10. 2020

Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí

Předmětem zakázky bylo provedení vyhodnocení činností a intervencí (veřejných výdajových programů) municipalit v rámci programu aktivního stárnutí.