Dokončili jsme projekt „Mezioborový design rozvoje města“!

Skončil měsíc květen a my jsme úspěšně dokončili další skvělý projekt!

Projekt „Mezioborový design rozvoje města“ probíhal od dubna roku 2018 a nyní dospěl ke zdárnému konci! Odborný tým složený z expertů na antropologii, geobotaniku, IT a architekturu spolupracoval za finanční podpory Technologické agentury ČR ve veřejné soutěži ÉTA i na vývoji nástroje, který by přispíval k tzv. inteligentnímu urbanismu, a to za využití mezioborové interpretační metody.

Konkrétněji nás o projektu informovala jeho řešitelka, Mgr. Linda Kovářová, PhD., které jsme se zeptali na několik doplňujících otázek:

Čím se projekt „Mezioborový design rozvoje měst“ přesně zabýval?

Rozrůstání městských aglomerací je současným globálním trendem, přináší však řadu problémů jako např. nevyhovující infrastrukturu, devastaci krajiny, živelně vznikající sídelní kaše, zvýšené riziko výskytu sociálně nežádoucích jevů atd. Naším záměrem bylo takové problémy eliminovat. Projekt se tedy zabýal funkčním sloučením přírodovědné/krajinné, sociální a urbanistické/architektonické stránky při plánování rozvoje měst/obcí.“

Čím je specifický?

„Rozvoj měst představuje komplexní proces a měl by tak být ze své podstaty mezioborový. Právě proto jsme pro řešení projektu zvolili inovativní přístup založený na specifické mezioborové interpretační metodě. Ta propojuje obory, jako je sociální geografie, architektura a urbanismus, geobotanika, sociální a kulturní antropologie, historie, archeologie a ekonomie.“

Které problémy řeší?

„Projekt se zabývá tzv. „inteligentním urbanismem“, tedy způsobem, jak si citlivě a s respektem ke stávajícím hodnotám poradit s rozvojem měst/obcí. Nástrojem k jeho docílení je nová softwarová aplikace MAR (mezioborové autonomní rozhraní).“

Jak se tedy mezioborová interpretační metoda liší od podobných jednooborových metod?

„Na rozdíl od jednooborových interpretačních metod sjednocuje i tak vzdálené obory, jako je antropologie a geobotanika. Díky tomu je možno navrhnout velmi komplexní řešení, jež zahrne všechny možné obory napříč spektrem humanitních a přírodovědných směrů.“

Jaké jsou hlavní výstupy projektu a kde je může čtenář najít?

„Hlavním výstupem je softwarová aplikace MAR (mezioborové autonomní rozhraní) a jednotlivé mezioborové zprávy. Tyto výstupy pak doplňují webové stránky, videotutorial, technická dokumentace a uživatelský manuál k MARu. Během řešení jsme zpracovali také příručku příkladů dobré a špatné urbanistické praxe, napsali několik popularizačních článků a v současné době vzniká rovněž jeden odborný článek.“

Veškeré veřejně dostupné výsledky jsou k dispozici na webových stránkách MARu (https://meziobor.cz/ ) a na webových stránkách výzkumné organizace INESAN (https://inesan.eu/projekty/tl01000025-mezioborovy-design-rozvoje-mesta/ )

Jaký je přínos těchto výsledků? Kdo je může využívat?

„Výsledky cílí na podporu inteligentního urbanismu a tím pádem i na zkvalitnění prostředí a života v obcích. Jsou určeny odborníkům (architektům, urbanistům a další odborné veřejnosti) a obecním samosprávám pro účely strategického rozvojového plánování.“

Hlavním výsledkem projektu je software MAR. Můžete nám ho v krátkosti představit?

„Vytvořené mezioborové autonomní rozhraní pomáhá s porozuměním konkrétních lokalit v širším kontextu. Jeho výstupy mohou sloužit jako objektivní podklad při zpracovávání strategických plánů a koncepcí a pro hledání vhodných řešení rozvojových problémů obcí. MAR v sobě spojuje veřejně dostupná i terénní data získaná fyzickým zmapováním lokality, a to pomocí neuronových sítí, geografických informačních systémů (GIS) a statistických analýz.“