V oblasti transferu technologií nabízíme mj. realizaci projektů zaměřených na vybrané oblasti v podobě výzkumné služby. Know-how, kterým naše organizace disponuje, lze využít např. v rámci programu Inovačních voucherů či jiným podobným způsobem. Níže uvádíme modelové příklady realizace inovačních projektů.

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte na: info@inesan.eu.

GREEN IT

Obecná charakteristika návrhu: Předmětem nabízené služby je vypracování zprávy, která poskytne informaci o zátěži používaného informačního a komunikačního systému (ICT) na životní prostředí a na provozní rozpočet.

Cíl: Optimalizovat proces provozu, obnovy a pořizování informačního systému s cílem snížit jeho dopady na životní prostředí a zvýšit efektivitu. Stanoveného cíle bude dosaženo prostřednictvím soustavy indikátorů poukazujících na konkrétní oblasti, v rámci kterých daná organizace dosahuje sub-optimálních výsledků a má největší potenciál k rozvoji.

Cílová skupina: Optimálně MSP s alespoň 10 PC.

Druh výsledku: Zpráva umožňující porovnat vlastní výsledky s ostatními subjekty (benchmarking).

Přínosy: Snížení nákladů firmy (opex); zvýšení efektivnosti; zvýšení odpovědnosti za životní prostředí.

TECHNOSTRES

Obecná charakteristika návrhu: Předmětem nabízené služby je identifikace míry zátěže, kterou na jednotlivé pracovní pozice klade používání informačních a komunikačních technologií. Nabízené řešení rovněž umožní ověřit stupeň připravenosti stávajících pracovníků zvládat požadavky související s výkonem jejich pracovní činnosti.

Cíl: Ověřit intenzitu stresu na úrovni jednotlivých (resp. vybraných) pracovních pozic v rámci dané organizace. Souvisejícím cílem je upřesnit konkrétní požadavky na odolnost vůči technostresu spojené s jednotlivými pracovními pozicemi a navrhnout opatření snižujících míru technostresu.

Cílová skupina: MSP s alespoň 25 zaměstnanci pracujícími na PC

Druh výsledku: Zpráva s doporučeními, která bude rovněž definovat potřeby v souvislosti se zvládáním stresu.

Přínosy: Usnadnit nábor (výběr/řízení) pracovních sil; nabízené řešení rovněž umožní adekvátně (a včas) reagovat na potřeby stávajících pracovníků. Odvoženým přínosem je zvýšení efektivity práce a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.

EVALUACE EFEKTIVNOSTI VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO ZAMĚSTNANCE

Obecná charakteristika návrhu: Předmětem nabízené služby je aplikace Kirkpatrikova modelu, který je celosvětově uznávaným postupem při evaluaci efektivnosti vzdělávacích akcí. Obsahem plnění je customizovaný manuál zohledňující specifika dané organizace, s jehož pomocí bude možné vyhodnocovat efektivnost interních i externích vzdělávacích akcí.

Cíl: Primárním cílem je podpořit rozhodovací proces zaměřený na volbu adekvátních vzdělávacích kurzů pro potřeby zaměstnanců. Souvisejícím cílem je umožnit dané organizaci vytěžovat poznatky z kurzů v té míře, aby přispívaly nejen k individuálnímu rozvoji pracovníků, ale aby umožňovaly rozvoj celé organizace.

Cílová skupina: MSP, které vysílají zaměstnance na vzdělávací kurzy a školení (min. 5 vzdělávacích akcí ročně nebo 25 účastí).

Druh výsledku: Manuál, který provede určeného pracovníka organizace procesem evaluace efektivnosti vzdělávacích kurzů.

Přínosy: Zefektivnění procesu rozvoje pracovních sil a účinnější způsob uspokojování vzdělávacích potřeb zaměstnanců; zpřehlednění efektů vyplývajících z realizovaných vzdělávacích akcí a v dlouhodobějším časovém horizontu také benchmarking vzdělávacích akcí.