Onemocnění seniora zvyšuje náročnost neformální péče

Již bylo uvedeno, že onemocnění seniora, které je natolik závažné, že vede k zahájení neformální péče, bývá častější v nižším seniorském věku (do 65 let). Rovněž platí, že s věkem jeho význam klesá, neboť je nemoc seniora zastiňována zhoršeným fyzickým stavem.

Pokud je poskytovaná neformální péče spojena s onemocněním seniora, velmi často je tím ovlivněn i samotný způsob poskytování péče. V mnoha případech je totiž nutné tuto neformální péči kombinovat s domácí zdravotní péčí, popř. je zapotřebí využívat specifické pomůcky. Výjimečné nejsou ani případy, kdy je nutná edukace pečujících, resp. hlavní pečující osoby.

Z hlediska průběhu péče je důležité zmínit, že nástup takovéto péče může být postupný (v závislosti na progresi daného onemocnění), kdy se pečující může na svou roli náležitě připravit, může však být i poměrně náhlý. Průběh péče může být významně ovlivňován výkyvy zdravotního stavu, které si mohou vynutit i dočasné hospitalizace seniora. Významnou okolností péče o seniory trpící konkrétním onemocněním je nejasná prognóza. Nelze totiž ani odhadnout, natož spolehlivě určit, jak dlouho bude taková péče trvat, a nejasný je i její výhled: zdali dojde k úzdravě seniora a k obnovení dřívějšího způsobu života, nebo zdali bude senior na péči závislý trvale.

📢 Výzkum provedl INESAN na vzorku 1 223 hlavních pečujících v rámci projektu „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ (reg. č. TL02000531), jehož řešení bylo financováno ze zdrojů Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

🔎 Výzkum: Přístupy pečujících k neformální péči o seniory

⚠️ Další výsledky výzkumu si můžete přečíst zde.