Další z našich expertů na mezinárodní konferenci!

Dne 11. 6. 2021 vystoupila kolegyně Mgr. Petra Ponocná, Ph.D. přes online platformu Zoom na 8th Ethnography and Qualitative Research Conference pořádané Univerzità di Trento s příspěvkem nazvaným Researching memorialization practices in the middle-class society in Mexico City: methodological challenges related to the reflexivity and emotions in the field.

Petra přednášela v rámci panelu s názvem Exploring Death in the Twenty-first Century: field research results (Zkoumání smrti ve dvacátém prvním století: výsledky terénního výzkumu) závěry výzkumu, který realizovala v několika fázích v letech 2014–2019 v Mexico City ve dvou historicky a kulturně významných lokalitách mezi příslušníky urbanizované střední třídy.

Ve svém příspěvku Petra seznámila účastníky konference s metodologickými specifiky kvalitativního výzkumu senzitivních témat, se kterými se během výzkumu postojů ke smrti a zkušeností s úmrtím blízkých setkala. Na základě zjištění z výzkumu se pokusila zodpovědět otázku, kterou si v novodobém antropologickém výzkumu smrti a umírání kladou mnozí badatelé: „Jak smrt jako předmět výzkumu mění výzkumníkovy vztahy s informátory a naopak?“

V souvislosti s touto otázkou upozornila na důležitost udržování profesních hranic mezi výzkumníkem a informátorem a na důsledky jejich narušení. Dále se zmínila o důležitosti udržování psychohygienických návyků výzkumníka během výzkumu senzitivních témat a rozproudila tak debatu mezi účastníky panelu na téma emočního vyhoření během výzkumu.

Petra v INESANu vede Oddělení výzkumu senzitivních témat a už má k těmto tématům mnoho co říct. Máme radost, že naši experti přispívají do mezinárodních diskusí a posouvají tak naše výzkumné úsilí na světovou úroveň.