interní

14. 1. 2018

Globální a lokální postoje obyvatel ČR (CZ.7.01.2018.221.031)

Projekt je tematicky zaměřen na prohloubení znalostí o identitách a postojích české společnosti. Hlavním cílem projektu je popsat identitu české společnosti s ohledem na její globální a národní charakter a další postojové orientace spojené s těmito koncepty.
25. 1. 2017

Nákupní preference českých zákazníků a fair trade (CZ.2.01.2017.221.030)

Projekt je pokračováním těchto projektů, zkoumaná témata jsou dále doplněna o tematický blok zkoumající různé determinanty nákupního chování. Jeho cílem je rozšířit získaná data a prohloubit znalosti týkající se zákaznických preferencí jak v oblasti eticky odpovědné spotřeby (především v oblasti fair trade), ale i dalších nákupních determinant, jakými jsou například názorové vůdcovství či nákupní etnocentrismus.
31. 1. 2014

Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR (CZ.6.06.2014.221.014)

Hlavním cílem projektu je vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti VaVaI v průmyslových podnicích působících v České republice a identifikace plánovaného využití VaVaI v budoucnu. Zjišťovány byly především způsoby aktuálního a plánovaného zajišťování projektů, financování (výše finančních prostředků přidělených na projekty výzkumu, struktura prostředků), rozsah výzkumných a vývojových kapacit, vnímání podmínek pro realizaci VaVaI, faktory ovlivňující zapojení organizací do VaVaI, spolupráce s dalšími subjekty v rámci VaVaI nebo výsledky z projektů VaVaI registrované průmyslovými podniky.
31. 1. 2014

Podmínky pro rozvoj Fair Trade v České republice (CZ.2.01.2014.221.011)

Cílem celého projektu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky, rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků a o cenové citlivosti spotřebitelských segmentů.
31. 1. 2014

Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů (CZ.6.06.2014.221.013)

Hlavním cílem projektu je identifikace a vyhodnocení zkušeností průmyslových organizací s jednotlivými fázemi procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.
30. 1. 2014

Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky (CZ.6.02.2014.221.021)

Zdravotní uvědomělost je základním předpokladem zvyšování kvality života a udržování dobrého zdravotního stavu obyvatel. Tento projekt je tematicky zaměřen na hodnocení vlivu vybraných společenských podmínek podporujících aktivní zájem obyvatel o vlastní zdraví v ČR, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících sledování vlastního zdravotního stavu, informovanost obyvatel o programech zaměřených na podporu zdraví.
15. 1. 2014

Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní (CZ.1.06.2014.221.028)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Cílem celého projektu je provést rozbor aktuálně používaných metodologických přístupů k hodnocení účinnosti sociálních kampaní a navrhnout vhodnou alternativní metodiku. Sociální kampaně se totiž zásadním způsobem odlišují od způsobu propagace výrobků či služeb.[…]
14. 1. 2014

Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely (CZ.2.03.2014.221.023)

Projekt je zaměřen na problematiku dárcovství a dobročinnosti v české společnosti. Tato oblast se zaměřuje na hodnocení pracovních a sociálních podmínek vybraných skupin obyvatel; dále se zabývá zaměstnáváním starších osob na trhu práce, rovným zacházením a dalšími tématy.
25. 8. 2013

Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění (CZ.6.05.2013.221.006)

Projekt je tematicky zaměřen na identifikaci a charakteristiku postojů obyvatel České republiky v oblasti veřejného života a veřejného dění a identifikaci míry zapojení obyvatel v dobročinných projektech.
27. 3. 2013

Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY (CZ.5.01.2013.221.008)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 5 – Životní prostředí. Hlavním cílem je identifikovat a popsat akceptaci změn v okolí bydliště v případě strategických průmyslových a liniových staveb.
4. 3. 2013

Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění (CZ.1.02.2013.221.009)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Cílem celého projektu je identifikace a charakteristika postojů a přístupů obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění.[…]
3. 3. 2013

Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších než 50 let (CZ.6.01.2013.221.003)

Zaměstnávání starších osob se stává stále aktuálnějším tématem, zejména v současnosti, kdy populace stárne, a převažují starší lidé nad mladšími. Projekt je tematicky zaměřen na identifikaci a charakteristiku postojů a názorů obyvatel České republiky k zaměstnávání osob starších 50 let.
1. 3. 2013

Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci (CZ.6.04.2013.221.007)

Hlavním cílem realizovaného projektu je identifikace a charakteristika faktorů ovlivňujících zájem jednotlivých společenských skupin o další vzdělávání a rekvalifikaci. Mezi dílčí cíle výzkumu patří analyzovat současnou míru využívání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů jednotlivými společenskými skupinami, definovat typy vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů z hlediska zájmu uchazečů, popsat a charakterizovat klíčové motivy a stimuly využití vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, identifikovat bariéry dalšího vzdělávání.
15. 1. 2013

Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště (CZ.6.03.2013.221.005)

Problematika bezpečnosti je bezesporu jedním z hlavních témat, které obyvatelé ČR vnímají, zejména pokud jde o jejich místo bydliště. Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v březnu 2013 výzkumné šetření s názvem „Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště“, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k bezpečnosti v místě bydliště.
11. 1. 2013

Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU (CZ.3.02.2013.221.004)

Hlavním cílem projektu je rozbor povědomí a znalostí obyvatel ČR o jednotlivých aspektech regionální politiky EU realizované v České republice prostřednictvím jednotlivých operačních programů a identifikace a verifikace klíčových postojů a preferencí veřejnosti v této oblasti.
20. 4. 2012

Systémy měření výkonnosti v českých organizacích (CZ.3.01.2012.221.002)

Systémy měření výkonnosti jsou dlouhodobě tématem, kterému stojí věnovat pozornost. Projekt je zaměřen na hlavní problematické oblasti hodnocení výkonnosti.
30. 10. 2011

Přístup obyvatel ČR k Fair Trade (CZ.2.01.2011.221.001)

Cílem celého projektu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky a rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků.