Systémy měření výkonnosti v českých organizacích (CZ.3.01.2012.221.002)

Systémy měření výkonnosti jsou dlouhodobě tématem, kterému stojí věnovat pozornost. Projekt je zaměřen na hlavní problematické oblasti hodnocení výkonnosti.

Název:Systémy měření výkonnosti v českých organizacích
Číslo:CZ.3.01.2012.221.002
Popis projektu: Projekt je zaměřen na hlavní problematické oblasti hodnocení výkonnosti. Zvláště bude zjišťováno, jaké nástroje, postupy či systémy české podnikatelské organizace používají, v jakých oblastech svoji výkonnost sledují, jaké jsou postoje vedení organizací k těmto nástrojům. V dalším ohledu bude výzkum zaměřen hlavní způsoby, kterými se v organizacích využívají výstupy z hodnocení výkonnosti. Sledovány budou také rozdíly v praxi organizací podle identifikačních znaků, na základě něhož bude provedeno srovnání jednotlivých přístupů k měření výkonnosti v různých typech organizací (velikost, odvětví, obrat atp.).
Doba řešení:04/2012 – 03/2015
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Členové týmu: Ing. Jana Menšíková
Mgr. Hana Gruntová Kolingerová  

Systémy měření výkonnosti jsou dlouhodobě tématem, kterému stojí věnovat pozornost. V rámci tohoto projektu se naše pozornost obracela k vybraným oblastem zkoumání zpracovaných do podoby krátkých článků. Celkem byly připraveny a zveřejněny čtyři články. Prvním z této série je článek „Míra dosahování stanovených cílů v českých organizacích„, který popisuje způsoby, jakými lze nejjednodušeji definovat výkonnost v rámci organizace. Druhý článek „Přístupy k měření výkonnosti v českých organizacích“ se zaměřoval na přístupy k měření výkonnosti používané v českých organizacích. Předposlední článek této série Sledované finanční ukazatele, přináší informace o tom, jaké finanční ukazatele manažeři využívají k měření výkonnosti organizace. Poslední článek Důležitost měření výkonnosti z pohledu českých firem se věnoval problematice důležitosti měření výkonnosti a využívání různých sofistikovaných přístupů, metod a postupů.

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu, jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout.

Aktuální výkonnost organizací v ČR

Oblasti měření výkonnosti

Vybrané okolnosti hodnocení výkonnosti

Reflexe výhod hodnocení výkonnosti českými organizacemi

Ukazatele výkonnosti sledované v českých organizacích

Způsoby hodnocení výkonnosti

Poster: Systémy měření výkonnosti používané v českých organizacích

Aplikace pro vyhodnocení efektivity veletrhů a výstav

Druhá série článků se věnovala dalším vybraným tématům. V této sérii bylo připraveno celkem pět krátkých článků.

První článek „Využívání dat o zaměstnancích ke sledování výkonnosti organizace“ popisuje využívání docházky, míry fluktuace, míry spokojenosti zaměstnanců a míry rozvoje lidského kapitálu českými organizacemi.

Další článek se věnoval aplikaci výstupů evaluace výkonnosti a představuje používání výstupů evaluace výkonnosti českými organizacemi. Článek s názvem „Aplikace indikátorů výkonnosti a organizační kultura“ se zaměřuje na problematiku používání výstupů hodnocení výkonnosti ke sdílení organizačně významných obsahů a integraci aktivit účastníků organizace. Předposlední článek se zabývá překážkami přijetí systému sledování výkonnosti organizace. Popisuje, do jaké míry považují organizace vybrané aspekty (a to finanční náročnost, nedostatek informací a implementace) přijetí systému pro hodnocení výkonnosti za problematické. Poslední článek z této série se věnuje nedostatku informací jako překážce přijetí systému sledování výkonnosti. Článek prezentuje konkrétní překážky, mezi které patří zejména nedostatek informací pro výběr optimálního nástroje pro hodnocení výkonnosti.