Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR (CZ.6.06.2014.221.014)

Zapojení podniků do výzkumu vývoje a inovací je aktuálním tématem nejen z hlediska národní politiky a ekonomiky, ale zvláště samotných podniků, které tyto aktivity vnímají jako jeden z možných způsobů, jak udržet svoji konkurenceschopnost. Proto byl projekt zaměřen především na postoje a vnímání představitelů jednotlivých podniků, které tak dávají určité vodítko stavu přístupu českých průmyslových podniků k aktivitám v oblasti VaVaI. Jednotlivá řešená témata byla rozpracována do dílčích článků.

V první vlně jich bylo vytvořeno šest. První se zaměřil na realizaci činnosti VaVaI vlastními pracovníky a snaží se tak odpovědět otázku po zajištění vlastního výzkumu interními výzkumníky a vývojáři. Druhý článek obrátil pozornost k tomu, soustředil na to, jaké formy spolupráce na VaVaI průmyslové podniky uplatňují v rámci dodavatelského řetězce i mimo něj. Třetí se věnoval problému objemu současných výzkumných a vývojových kapacit v průmyslových organizacích a čtvrtý pak celkově i dílčím způsobem na výsledky VaVaI, které sledované podniky registrovaly v posledních pěti letech. Pátý přinesl zjištění týkající se výše finančních prostředků, které organizace určily na aktivity v rámci VaVaI a šestý pak na strukturu prostředků určených na VaVaI z hlediska původu těchto finančních prostředků a z hlediska jejich účelu.

V druhé vlně byly vytvořeny dva popularizační články přinášející některá zjištění z daného projektu. První článek se soustředil na to, s jakými typy subjektů průmyslové podniky spolupracují při provozování VaVaI, druhý pak na hodnocení spolupráce s těmito subjekty v rámci VaVaI samotnými průmyslovými podniky.

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu, jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout.

REALIZACE PROJEKTŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH

DOSAŽENÉ VÝSTUPY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH

FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH

SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

HODNOCENÍ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Poster: Věda, výzkum a inovace v průmyslových podnicích Poster přináší informace o způsobech zajištění výzkumu a vývoje, o rozsahu výzkumných a vývojových kapacit ve zkoumaných organizacích, o způsobech financování výzkumu a vývoje a informace o výstupech výzkumné, vývojové a inovační činnosti.