Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR (CZ.6.06.2014.221.014)

Zapojení podniků do výzkumu vývoje a inovací je aktuálním tématem nejen z hlediska národní politiky a ekonomiky, ale zvláště samotných podniků, které tyto aktivity vnímají jako jeden z možných způsobů, jak udržet svoji konkurenceschopnost. Proto byl projekt zaměřen především na postoje a vnímání představitelů jednotlivých podniků, které tak dávají určité vodítko stavu přístupu českých průmyslových podniků k aktivitám v oblasti VaVaI.

Číslo:CZ.6.06.2014.221.014
Popis projektu: Hlavním cílem projektu je vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti VaVaI v průmyslových podnicích v České republice a identifikace plánovaného využití VaVaI v budoucnu. Zjišťovány budou především způsoby aktuálního a plánovaného zajišťování projektů a metody financování, výše finančních prostředků přidělených na projekty výzkumu, podmínky pro realizaci VaVaI a faktory ovlivňující zapojení organizací do VaVaI, charakteristika (potenciálních) partnerů v rámci VaVaI, charakteristika spolupráce mezi subjekty v rámci VaVaI, hlavní výstupy z projektů VaVaI, které průmyslové organizace registrují a vykazují, způsoby realizace VaVaI, investice do VaVaI a objem rozložených zdrojů, vnímání podmínek pro VaVaI (např. daňové úlevy, technické vybavení) a rozsah výzkumných a vývojových kapacit.
Doba řešení:01/2014 – 12/2016
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Ing. Otakar Ďurďa
Členové týmu: Ing. Jana Menšíková
Mgr. Hana Gruntová Kolingerová  

Jednotlivá řešená témata byla rozpracována do dílčích článků. V první vlně jich bylo vytvořeno šest. První se zaměřil na realizaci činnosti VaVaI vlastními pracovníky a snaží se tak odpovědět otázku po zajištění vlastního výzkumu interními výzkumníky a vývojáři. Druhý článek obrátil pozornost k tomu, soustředil na to, jaké formy spolupráce na VaVaI průmyslové podniky uplatňují v rámci dodavatelského řetězce i mimo něj. Třetí se věnoval problému objemu současných výzkumných a vývojových kapacit v průmyslových organizacích a čtvrtý pak celkově i dílčím způsobem na výsledky VaVaI, které sledované podniky registrovaly v posledních pěti letech. Pátý přinesl zjištění týkající se výše finančních prostředků, které organizace určily na aktivity v rámci VaVaI a šestý pak na strukturu prostředků určených na VaVaI z hlediska původu těchto finančních prostředků a z hlediska jejich účelu.

V druhé vlně byly vytvořeny dva popularizační články přinášející některá zjištění z daného projektu. První článek se soustředil na to, s jakými typy subjektů průmyslové podniky spolupracují při provozování VaVaI, druhý pak na hodnocení spolupráce s těmito subjekty v rámci VaVaI samotnými průmyslovými podniky.

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu, jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout.

REALIZACE PROJEKTŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH

DOSAŽENÉ VÝSTUPY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH

FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH

SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

HODNOCENÍ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Poster: Věda, výzkum a inovace v průmyslových podnicích