Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní (CZ.1.06.2014.221.028)

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v červenci 2015 výzkumné šetření s názvem „Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní“, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k osvětovým a sociálním kampaním.

Název:Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní
Číslo:CZ.1.06.2014.221.028
Popis projektu: Cílem celého projektu je provést rozbor aktuálně používaných metodologických přístupů k hodnocení účinnosti sociálních kampaní a navrhnout vhodnou alternativní metodiku. Sociální kampaně se totiž zásadním způsobem odlišují od způsobu propagace výrobků či služeb.
Doba řešení:01/2014 – 12/2016
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Členové týmu: Ing. Jana Menšíková
Ing. Otakar Ďurďa  

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže.

První výstupy v podobě krátkých článků přináší vybrané výsledky realizovaného šetření. Výzkum se zaměřil na kampaně týkající se rakoviny kůže a její prevence. Tématem prvního článku tak bylo pojetí osvětové akce jako prevence rakoviny kůže. Článek poskytuje informace o důvěře obyvatel ČR v účinnost jednotlivých kampaní. Pozornost byla dále věnována také tomu, jak obyvatelé ČR vnímají osvětové kampaně rakoviny kůže. Článek popisuje úroveň povědomí o problému melanomu kůže, úroveň povědomí o osvětových akcích a míru ochoty zúčastnit se alespoň jednou nějaké osvětové akce. Další článek byl věnován vnímámí rizik vzniku rakoviny kůže osobami vystavenými rizikovým faktorům. Článek se soustřeďuje na popis rozdílu ve vnímání rizika vzniku rakoviny kůže u osob, které měly zkušenost s opalováním a následným spálením. V neposlední řadě byla pozornost zaměřena na vnímání rizika vzniku rakoviny kůže různými věkovými skupinami obyvatel.

Aplikace pro hodnocení osvětových kampaní

Tato aplikace umožňuje vyhodnotit jednak postoj jednotlivce k osvětovým kampaním prezentovaný pomocí souhrnného indexu zásahu osvětové kampaně, ale také míru účasti jednotlivce participovat na osvětové kampani.

Aplikace pro hodnocení starostů

Aplikace poskytuje souhrnné hodnocení starosty, které umožňuje vzájemnou komparaci hodnoceného starosty se segmentem starostů s podobným charakterovým profilem.

Vnímání osvětových kampaní o rizicích melanomu obyvateli ČR

Leták prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření. Identifikována je recepce osvětových kampaní zacílených na snížení míry výskytu rakoviny kůže v populaci obyvateli ČR.

Obavy z onemocnění rakovinou kůže osobami vystavujícími se rizikovým faktorům

Leták prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření. Identifikováno je vnímání rizika vzniku rakoviny u osob, které se vystavují rizikovým faktorům, což vypovídá o účinnosti osvětových kampaní zacílených na snížení výskytu rakoviny kůže v populaci.