Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky (CZ.6.02.2014.221.021)

Zdravotní uvědomělost je základním předpokladem zvyšování kvality života a udržování dobrého zdravotního stavu obyvatel. Význam zdravotní uvědomělosti spočívá mj. v otevřenosti vůči intervenčním programům zaměřeným na podporu zdraví, schopnosti uvědomělých jednotlivců ovlivňovat svým postojem nejbližší sociální okolí a je v neposlední řadě prediktorem vyšší informovanosti o tématech souvisejících s vlastním zdravím a s péčí o něj.

Název:Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky
Číslo:CZ.6.02.2014.221.021
Popis projektu: Hlavním cílem tohoto projektu je hodnocení vlivu vybraných společenských podmínek podporujících aktivní zájem obyvatel o vlastní zdraví v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících sledování vlastního zdravotního stavu, informovanost obyvatel o programech zaměřených na podporu zdraví a v neposlední řadě schopnost uvědomělých jedinců ovlivňovat svým postojem své sociální okolí.  
Doba řešení:01/2014 – 12/2016
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Členové týmu: Ing. Jana Menšíková
Ing. Otakar Ďurďa
Mgr. Hana Gruntová Kolingerová  

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže.

Diagnostika zdravotní uvědomělosti

Tato aplikace měří čtyři základní dimenze zdravotní uvědomělosti, a to sebe-uvědomování vlastního zdravotního stavu, míru zapojení, celkovou bdělost a intenzitu sledování vlastního zdravotního stavu. Umožňuje zjistit individuální skóre v jednotlivých dimenzích zdravotní uvědomělosti.

Diagnostika sebeobhajování pacientů

Tato aplikace měří intenzitu sebeobhajování pacientů, tzn. přístup k léčbě navržené jejich praktickým lékařem a umožňuje tak identifikovat jak hodnocení jednotlivce v rámci jednotlivých dimenzí, tak také poskytuje souhrnný index sebeobhajování pacienta.

Hodnocení rizika onemocnění rakovinou kůže

Tato aplikace měří vnímané riziko a závažnost onemocnění rakovinou kůže z pohledu jednotlivce a umožňuje identifikovat jednak umístění jednotlivce v rámci jednotlivých dimenzí, a dále stanovuje souhrnný index rizika onemocnění rakovinou kůže.

Projekt se zaměřil na vyhodnocení zdravotní uvědomělosti obyvatel ČR z pohledu čtyř základních dimenzí. Výstupy z tohoto vyhodnocení byly zpracovány do podoby krátkých článků. Celkem se jedná o čtyři články. Prvním z této serie je článek Intenzita sledování vlastního zdravotního stavu, který popisuje četnost konkrétních úkonů souvisejících se sledováním zdravotního stavu v průběhu dne. Druhý článek Zájem obyvatel ČR o vlastní zdravotní stav se zaměřoval na deklarovanou aktivitu a zájem jednotlivce o své vlastní zdraví. Předposlední článek této serie Zdravotní stav a jeho uvědomování obyvateli ČR, přináší informace o tom, do jaké míry věnuje jednotlivec pozornost svému zdravotnímu stavu. Poslední článek Připravenost jednotlivce učinit konkrétní kroky související s jeho zdraví se věnoval připravenosti jednotlivce k uskutečnění konkrétních kroků souvisejících s vlastním zdravím, resp. s odstraněním nejistoty ohledně zdravotního stavu.

Aktivní zájem obyvatel ČR o informace týkající se zdravotního stavu

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Leták identifikuje postoje a chování obyvatel ČR ve vztahu k vlastnímu zdravotnímu stavu.

Nedodržování doporučení praktického lékaře obyvateli ČR

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Leták se zaměřuje na míru v jaké obyvatelé ČR nedodržují doporučení poskytnuté lékařem týkající se užívání léků a vykonávání aktivit.

V rámci další publikační činnosti byly zpracovány další tři články. Jedná se o Využívání služeb poskytovatelů komplementární medicíny obyvateli ČR, Zájem obyvatel ČR o informace týkající se zdravotního stavu a Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře.