Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY (CZ.5.01.2013.221.008)

V souvislosti s rozvojem území a rozsáhlou výstavbou v okolí stávajících obydlí vzniká přirozený střet zájmů, kdy na jedné straně stojí zájem či potřeba realizovat konkrétní stavbu a na straně druhé je zájem např. místních obyvatel uchovat své nejbližší okolí beze změny a usilovat o změnu lokalizace plánované stavby. V této souvislosti realizoval Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) v květnu 2013 výzkumné šetření zaměřené na toleranci výstavby těchto zařízení.

Název:Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY
Číslo:CZ.5.01.2013.221.008
Popis projektu: Hlavním cílem je identifikovat a popsat akceptaci změn v okolí bydliště v případě strategických průmyslových a liniových staveb.
Doba řešení:03/2013 – 02/2015
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Členové týmu: Ing. Otakar Ďurďa
Mgr. Hana Gruntová Kolingerová  

Jedním z výstupů byl článek s názvem Postoje obyvatel ČR k výstavbě a významu spaloven komunálního odpadu, který přinesl analýzu postojů obyvatel k výstavbě zařízení pro energetické využití odpadu, jejímž cílem je ukázat, jak se mění míra tolerance výstavby těchto zařízení v závislosti na vzdálenosti jejich plánovaného umístění od bydliště respondentů. Další článek Akceptace zařízení pro nakládání s odpady na pozadí efektu NIMBY se věnuje výstavbě různých zařízení v blízkém okolí bydliště dotazovaných a jejich akceptaci takového zařízení a v neposlední řadě článek Hodnocení společenské užitečnosti vybraných zařízení se zaměřuje na názory a postoje obyvatel ČR k užitečnosti vybraných zařízení.

Postoje veřejnosti k energetickým stavbám

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Předmětem výzkumu jsou postoje obyvatel k tepelným a atomovým elektrárnám, solárním elektrárnám a větrným elektrárnám.

Profilace obyvatel na základě postojů k rozvoji místa bydliště

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Leták prezentuje krajně negativní postoje jednotlivých skupin obyvatel k nové investiční výstavbě.

Výstavba nákupních center – služba veřejnosti nebo byznys obchodníků?

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Souhrnný výsledek dokumentuje způsob vnímání jednotlivých typů staveb z pohledu veřejnosti.