Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely (CZ.2.03.2014.221.023)

Tento projektu je zaměřen na problematiku dárcovství a dobročinnosti v české společnosti. INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) uskutečnil na přelomu února a března 2014 výzkumné šetření, v jehož rámci byly zkoumány postoje k formám a způsobům darování finančních prostředků.

Název:Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely
Číslo:CZ.2.03.2014.221.023
Popis projektu: Navržený projekt bude zaměřen na problematiku dárcovství a dobročinnosti v české společnosti. Tato oblast se zaměřuje na hodnocení pracovních a sociálních podmínek vybraných skupin obyvatel; dále se zabývá zaměstnáváním starších osob na trhu práce, rovným zacházením a dalšími tématy. S poskytováním sociálních služeb též velmi úzce souvisí problematika hodnocení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb. Neméně důležitou oblastí je zdravotní tématika.
Doba řešení:01/2014 – 12/2016
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Členové týmu: Ing. Jana Menšíková
Ing. Otakar Ďurďa
Mgr. Kristýna Bernášková  

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže.

První výstupy v podobě krátkých článků přináší vybrané výsledky realizovaného šetření. Tématem prvního článku byla průměrná výše finančních prostředků, které obyvatelé ČR věnují na dobročinné účely. Analýza dat identifikovala průměrnou výši darovaných finančních prostředků obyvateli ČR na dobročinné účely a současně byla pozornost věnována sociodemografickým faktorům, které mohou mít vliv na výši těchto darů. Druhý článek popisuje nejčastější způsoby, jakými obyvatelé České republiky darují finanční prostředky.

Druhá skupina krátkých článků se zaměřila na podrobnější pohled na obyvatelstvo Česka ve vztahu k dobročinným sbírkám. První článek představil segmentaci obyvatel na základě jejich hodnotových postojů dotýkajících se dobročinnosti. Druhý článek zmapoval, jaké skupiny obyvatel opravdu přispívají na dobročinné účely a v jakých socioekonomických charakteristikách se liší od skupin obyvatel, které na dobročinné účely nepřispívají. Třetí článek se zaměřil na regionální diference v dárcovství v Česku, přičemž pohled byl zaměřen zejména na jednotlivé kraje a různé velikostní kategorie sídel.

Třetí skupina článků se v detailu soustředila na jednotlivé formy dárcovství. Podrobně rozebrána tak byla problematika darování příspěvku na ulici, převodu příspěvku na účet a rozboru byly podrobeny i organizace, které obyvatelé Česka při darování prostředků nejvíce preferují. Tyto články byly doplněny dvěma letáky. První leták graficky prezentuje rozdíly v dárcovství v jednotlivých regionech Česka, druhý leták sumarizuje stěžejní hodnotové postoje obyvatel Česka k dárcovství.

Dále bylo připraveno několik letáků:

DÁRCOVSTVÍ V REGIONECH ČESKA

STĚŽEJNÍ POSTOJE OBYVATEL ČESKA K DÁRCOVSTVÍ