Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších než 50 let (CZ.6.01.2013.221.003)

Zaměstnávání starších osob se stává stále aktuálnějším tématem, zejména v současnosti, kdy populace stárne, a převažují starší lidé nad mladšími. Tento projekt je tematicky zaměřen na identifikaci a charakteristiku postojů a názorů obyvatel České republiky k zaměstnávání osob starších 50 let.

Název:Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších než 50 let
Číslo:CZ.6.01.2013.221.003
Popis projektu: Hlavním cílem tohoto projektu je identifikace a charakteristika postojů a názorů obyvatel ČR k zaměstnávání osob straších 50 let. Mezi dílčí problémy řešení patří preference obyvatel ČR týkající se vykonávání zaměstnání ve vyšším věku, postoje týkající se podpory zaměstnávání osob starších 50 let, zvláště pak osob po odchodu do důchodu, a možnosti zvýhodnění zaměstnanců starších 50 let, dále postoje týkající se zájmu a motivace zaměstnavatelů zaměstnávat starší zaměstnance a týkající se role státu při řešení problematiky zaměstnávání starších osob.
Doba řešení:03/2013 – 02/2015
Poskytovatel:INESAN s.r.o.
Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Členové týmu: Ing. Jana Menšíková
Ing. Otakar Ďurďa  

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout.

Vnímání role státu v otázce podpory zaměstnávání starších osob

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Identifikovány jsou postoje a názory obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších 50 let.

Zaměstnávání starších osob se stává stále aktuálnějším tématem, zejména v současnosti, kdy populace stárne, a převažují starší lidé nad mladšími. V této souvislosti bylo vybráno několik témat, která byla zpracována do podoby několika krátkých článků. Jedním z aktuálních témat je pozitivní diskriminace zaměstnanců starších 50 let. Prezentovány jsou postoje obyvatel ČR k pracovním výhodám zaměstnanců starších 50 let. Další článek byl věnován problematice zaměstnávání osob i po jejich odchodu do důchodu. V souvislosti se zaměstnáváním starších osob byla zkoumána také oblast výkonnosti. Předmětem článku se tedy stala otázka, jaký mají obyvatelé ČR názor na jednotlivé aspekty výkonnosti u starších lidí. V neposlední řadě byla pozornost věnována tomu, jak lidé mladší 30 let vnímají osoby starší 50 let z hlediska jejich pracovní způsobilosti. Z výsledků je patrné, že do jisté míry stále převládají stereotypy o starších pracovnících.

Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších 50 let

Leták identifikuje postoje a názory obyvatel ČR k zaměstnávání starších osob. Zaměřuje se na postoje obyvatel týkající se podpory zaměstnávání a vzdělávání lidí starších 50 let, dále pak také na postoje týkající se úlohy vlády i soukromých zaměstnavatelů při řešení problematiky zaměstnávání osob starších 50 let.

Pracovní preference a charakteristiky osob starších 50 let podle obyvatel ČR

Leták identifikuje postoje a názory obyvatel ČR k některým pracovním charakteristikám osob starších 50 let. Pozornost byla věnována zejména pracovním preferencím, a dále pak jejich ochotě pracovat na zkrácený úvazek, přijmout méně atraktivní či hůře placenou práci nebo práci na směny.

Vnímání vybraných skupin na trhu práce obyvateli ČR

Leták identifikuje preference dospělé populace v otázce zaměstnávání vybraných skupin obyvatel. Zaměřuje se na rozdílné vnímání různých skupin na trhu práce, zvláště pak starších osob v předdůchodovém věku a osob v důchodovém věku.

Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání v důchodovém věku

Leták identifikuje postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob v důchodovém věku. Analýzy zjišťovaly především názor na preferovaný způsob využití důchodového věku, na aktuální atraktivitu zaměstnávání lidí v důchodovém věku jak ze strany těchto lidí, tak ze strany zaměstnavatelů a na další související otázky spojené se zaměstnáním v důchodovém věku.